หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 972,173 การประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล (Eco - school) ปี 2558 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1

การประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล (Eco - school) ปี 2558 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1
หน่วยงาน : โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ประกาศ : 17/03/2559 10:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 886 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) จัดประชุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล (Eco - school) ปี 2558 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2559 เพื่อประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฯ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการโรงเรียนอีโคสคูล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนที่เข้าร่วมประชุมฯ โดยได้รับเกียรติจากนายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมฯ พร้อมกันนี้ได้ร่วมชมการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงประกอบบทเพลงอนุรักษ์ท้องถิ่น และการขับร้องเพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินฯ
          ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานจากโรงเรียนอีโคสคูลจำนวน 13 โรงเรียน การนำเสนอผลการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ การอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมโครงการอีโคสคูล การนำนักเรียนเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูลโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินฯ
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง