หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> จำนวนผู้เข้าชม: 4,998 ระบบรับรองอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์

UPCYCLE CARBON FOOTPRINT - ระบบรับรองอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 Picture4.png

          ระบบรับรองอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พัฒนาภายใต้การทำงานของคณะกรรมการเทคนิคและการพิจารณาอนุมัติการดำเนินการระบบรับรองอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากคณะกรรมการกำกับดูแลระบบ ซึ่งระบบรับรองนี้ได้ผ่านความคิดเห็นร่างเกณฑ์ฯ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมด้วย โดย ได้มีการลงนามความเข้าใจร่วมกันระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ

          สิ่งที่คาดหวังจากระบบรับรองอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การช่วยยกระดับการออกแบบเชิงสร้างสรรค์วัสดุหรือผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลให้มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น กระตุ้นการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมตลาดสีเขียว เพื่อนำไปสู่การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ต่อไป

 

logo-upcycle-carbonfootprint.png

 

          สัญลักษณ์อัพไซเคิล Upcycle เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ว่าวัสดุหรือผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลนี้ผ่านกระบวนการอัพไซเคิลด้วยการนำเอาเศษวัสดุมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อัพไซเคิล

          สัญลักษณ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) เป็นสัญลักษณ์บ่งชี้ว่าวัสดุหรือผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลนี้มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้ (จากค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้จากการฝังกลบเศษวัสดุที่ใช้ในวัสดุหรือผลิตภัณฑ์อัพไซเคิล รวมกับ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้จากการผลิตวัสดุใหม่หากไม่นำเศษวัสดุมาใช้ในวัสดุหรือผลิตภัณฑ์อัพไซเคิล) มากกว่า ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวัสดุหรือผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลตลอดวัฏจักรชีวิต

 

Picture1.png

 

          1. ใบสมัครและคู่มือผู้ใช้ Application  >>> คลิกที่นี่ <<< และ User Manual >>> Click Here <<<

          2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบรับรองอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์  

>>> Thai Version<<<  | >>> English version <<<