หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,599 คู่มือผู้ใช้งานระบบรับรองอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์

UPCYCLE CARBON FOOTPRINT - คู่มือผู้ใช้งานระบบรับรองอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์

 


ผู้เขียน ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง และ ดร.สิงห์ อินทรชูโต


 


คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด [PDF]
คู่มือผู้ใช้ระบบรับรองอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์นี้ อ้างอิงตามข้อกำหนดของระบบรับรองอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งพัฒนาภายใต้การดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการริเริ่มพัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์อัพไซเคิล เพื่อส่งเสริมธุรกิจและเศรษฐกิจสีเขียว” (ทุนสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.) เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตีความข้อกำหนด และ แนวทางเชิงปฏิบัติในการดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ตลอดจน กระบวนการขอรับรองระบบรับรองอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อขึ้นทะเบียนติดฉลาก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยได้รับ การสนับสนุนทุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ การสนับสนุนทางด้านเทคนิคจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คาดหวังว่า ระบบรับรองอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จะช่วยยกระดับการออกแบบเชิงสร้างสรรค์วัสดุหรือผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลให้มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น กระตุ้นการสร้างนวัตกรรมการจัดการของเสีย และ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสีย ตลอดจน การส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมตลาดสีเขียว เพื่อนำไปสู่การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนสู่สังคมคาร์บอนต่ำต่อไป