หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> UPCYCLE CARBON FOOTPRINT >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,738 กระบวนการรับรองและขึ้นทะเบียน -Certification procedure

UPCYCLE CARBON FOOTPRINT - กระบวนการรับรองและขึ้นทะเบียน -Certification procedure

กระบวนการรับรองและขึ้นทะเบียน

(Certification procedure)

flow-chart.png

  • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (application form) Download >>> ที่นี่ <<<
  • กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบรับรองอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (meeting schedule of steering committee)
    • ครั้งที่ 1/2558
    • ครั้งที่ 2/2558