หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> G RELIGION >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,484 มัสยิดกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

G RELIGION - มัสยิดกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิดเป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนามัสยิดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีตามหลักศาสนาอิสลาม ด้วยการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมกับเป็นบ้านของอัลลอฮุ (ศุบอฮฯ)เหมาะสมในการประกอบศาสนกิจ และขยายผลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีผลในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป 


ประโยชน์ที่จะได้รับ