หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> G RELIGION >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,902 Religion and Environment

G RELIGION - Religion and Environment

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญของศาสนสถานในการส่งเสริม รักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของชุมชน การพัฒนาคน และศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมวัด เพื่อให้ผู้นำศาสนา กรรมการ เกิดความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้วัดมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะกับการประกอบศาสนกิจ และเกิดเครือข่ายในการช่วยขยายองค์ความรู้ให้กับชุมชน ผ่านทางผู้นำศาสนา ซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใส ศรัทธาของชุมชน

วัดเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชนชาวพุทธ แต่ท่ามกลางกระแสสังคมที่นิยมความสะดวกสบาย และรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้วิถีการทำบุญเปลี่ยนแปลงไป เช่น การนิยมอาหารสำเร็จรูป ถวายอาหารถุง ถวายเครื่องสังฆทานแบบถังสำเร็จรูปที่บรรจุของไม่มีคุณภาพ อีกทั้งค่านิยมที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้พวงหรีดดอกไม้สดที่ยากต่อการกำจัดและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก...อ่านต่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิดเป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนามัสยิดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีตามหลักศาสนาอิสลาม ด้วยการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมกับเป็นบ้านของอัลลอฮุ (ศุบอฮฯ)เหมาะสมในการประกอบศาสนกิจ และขยายผลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีผลในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป.... อ่านต่อ