หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> G RELIGION >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,565 พิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม 2560

G RELIGION - พิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม 2560

เอกสารประกอบการประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

https://goo.gl/b3qubT

เอกสารประกอบการประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1.สูจิบัตรงาน
2.ใบเซียมซี
3. เอกสารโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด 
   3.1 แผ่นพับโครงการ
   3.2 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 4 หัวข้อ 
  • งดโฟม
  • การใช้พวงหรีดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการขยะ
  • ตัวโครงการ
  3.3 ใบลานประชาสัมพันธ์ 4 หัวข้อ
  • พระธรรมเทศนา "การเผาในที่โล่งแจ้ง"
  • พระธรรมเทศนา "จัดการมูลฝอย"
  • พระธรรมเทศนา "ธรรมะกับการจัดการขยะ"
  • พระธรรมเทศนา "การสร้างจิตสำนึกร่วมกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาโลกร้อน"
4.เอกสารการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน
   4.1 ไฟล์เผยแพร่หัวข้อ "ป่านิเวศคืออะไร
   4.2 ชุดนิทรรศการ 2 เรื่อง
         1.การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน
         2.ป่านิเวศ (Eco Forest)
5.ชุดนิทรรศการ "เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด