หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> G UPCYCLE >> จำนวนผู้เข้าชม: 6,404 เกี่ยวกับ G Upcycle- อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

G UPCYCLE - เกี่ยวกับ G Upcycle- อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาตราสัญลักษณ์ G-Upcycle ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่นำวัสดุเหลือใช้มาผลิตสินค้า โดยมีที่มาจากแนวคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green design) บางครั้งเรียนว่า Eco-Design หรือ Design for the Environmental แต่เกณฑ์นี้เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำของเหลือใช้ในทุกระดับกลับมาพัฒนาเป็นวัสดุทดแทนหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ลดปริมาณขยะและเศษวัสดุที่ต้องถูกส่งไปฝังกลบหรือเผาทำลาย รวมไปถึงส่งเสริมการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมจากทรัพยากรที่ถูกสกัดออกมาแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากเศษวัสดุถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Products) ซึ่งโดยทั่วไปใช้อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมให้เข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นในกระบวนการออกแบบการใช้วัตถุดิบ และพลังงานเท่าที่จำเป็นทำให้เกิดของเสียหรือเศษเหลือทิ้งน้อยที่สุดมีความจำเป็นทำให้เกิดของเสียหรือเศษเหลือทิ้งน้อยที่สุดมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ตราสัญลักษณ์รับรอง G-Upcycle ประกอบด้วยแนวคิด 2 ส่วนได้แก่

(1) Green Productivity คือกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (2) Upcycle ซึ่ง เป็นกระบวนการที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการพัฒนาให้เศษวัสดุเหลือใช้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมีมูลค่าสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับการรับรอง G-Upcycle ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคกล่าวคือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทั้งในด้านการออกแบบและเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้

รูปแบบสัญลักษณ์ G-Upcycle ความหมายของตราสัญลักษณ์ G-Upcycle จำแนกตามสีมีความหมาย ดังนี้

สีทอง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุในระดับดีเยี่ยม มีระดับคะแนนรวม ร้อยละ 85 ขึ้นไป
สีเงิน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุในระดับดีเยี่ยม มีระดับคะแนนรวม ร้อยละ 75 ขึ้นไป
สีทองแดง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุในระดับดีเยี่ยม มีระดับคะแนนรวม ร้อยละ 65 ขึ้นไป
สีเขียว หมายถึง ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ มีระดับคณะแนนรวมร้อยละ 50 - 64