หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN RESTAURANT >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,480 ผลการดำเนินงาน 2562

GREEN RESTAURANT - ผลการดำเนินงาน 2562


โครงการพัฒนาเกณฑ์การบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurantปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

รายงานผลโครงการพัฒนาเกณฑ์การบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurantปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 1. หลักการและเหตุผล

               จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเรื่องการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป้าหมาย SDGS ในการสร้างแบบแผนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน และวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภคนำไปสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการภาคการผลิต ภาคการบริการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยพิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายภัตตาคาร/ร้านอาหาร เป็นธุรกิจพื้นฐานคู่กับสังคมไทย เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจํานวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกับการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสียทั้งน้ำเสีย และขยะเศษอาหารเพิ่มสูงขึ้นจากการบริการภัตตาคารและร้านอาหาร ส่งผลกับวิกฤติขยะอาหารซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบไปทั่วโลก

เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภาคการบริการภัตตาคารและร้านอาหาร ซึ่งมีการใช้ทรัพยากร พลังงาน และเกิดของเสียจากการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดให้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์การบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) เพื่อเป็นแนวทางการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบและลดการทิ้งอาหารโดยไม่จำเป็น เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงและยั่งยืน

 1. วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาเกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร
 • เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะอินทรีย์ของภัตตาคารและร้านอาหาร เพื่อลดปริมาณขยะเศษอาหารและมีการจัดการที่ถูกหลักวิชาการ
 1. เป้าหมาย

               ภัตตาคารและร้านอาหาร จำนวน 15 แห่ง

 1. ผลการดำเนินงาน
 • มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร (Green Restaurant) ปี 2562 จำนวน ๓ ครั้ง
 • ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์มาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร
 • ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินฯ จากการรับฟังความเห็นต่อเกณฑ์ประเมินฯ และเห็นชอบรายชื่อสถานประกอบการร่วมโครงการ
 • ครั้งที่ ๓ เพื่อพิจารณารับรองผลการตรวจประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี ๒๕๖๒ รอบที่ 1
 • ครั้งที่ ๔ เพื่อรับรองผลการตรวจประเมินภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๒
 • จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน G-Green โดยโครงการ Green Restaurant คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ได้มีการร่วมกันพิจารณารายละเอียดของร่างเกณฑ์ฯ และร่างคู่มือประกอบการตรวจประเมิน
 • ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นต่อเกณฑ์ประเมินการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและร้านอาหารจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Hearing) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการภัตตาคารและร้านอาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นจากการประชุม เสนอต่อคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อทวบทวนเกณฑ์ฯ ให้เหมาะสม พร้อมมีการรับสมัครภัตตาคารเข้าร่วมโครงการ
 • การเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Coaching) พร้อมทดสอบเกณฑ์ และข้อมูลการดำเนินงานของสถานประกอบการ ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๙ แห่ง
 • การตรวจประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒ รอบ
 • รอบที่ ๑ จำนวน ๑๖ แห่ง มีร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ฯ จำนวน ๑๕ แห่ง
 • รอบที่ ๒ สำหรับร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม (ทอง) จำนวน ๖ แห่ง
 • การพัฒนาเกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร ปี 2562

รายละเอียดเกณฑ์ฯ ประกอบด้วย 4 หมวด 46 ตัวชี้วัด ดังนี้

หมวดที่

รายละเอียด

ตัวชี้วัด

คะแนนดิบ

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ขั้นตอนการผลิตอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

10

22

25

การให้บริการและส่วนสนับสนุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

10

20

25

การจัดการพลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม

14

33

30

4

การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

12

25

20

รวม

๑๐๐

 

โดยมีระดับการรับรองภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 

ระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของภัตตาคารร้านอาหาร

คะแนนการประเมินร้อยละ

ระดับทอง )ดีเยี่ยม)

ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป

ระดับเงิน (ดีมาก)

ร้อยละ ๗๕ - ๘๔

ระดับทองแดง (ดี)

ร้อยละ ๖๕ - ๗๔

 

 • ผลการตรวจประเมินภัตตาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2562 ดังนี้

สรุปผลการตรวจประเมินและระดับผ่านเกณฑ์ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๒

จำนวนการรับรองรายระดับ (แห่ง)

รวม (แห่ง)

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

ระดับดีมาก (Silver)

ระดับดี (Bronze)

ไม่ผ่านเกณฑ์

 

๑๕

 

รายชื่อภัตตาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2562

รายชื่อ

จังหวัด

ระดับการรับรอง

๑)        ร้านโบ.ลาน อาหารไทย

กรุงเทพฯ

ดีเยี่ยม

๒)        ห้องอาหารปทุมมาศ

กรุงเทพฯ

ดีเยี่ยม

๓)        ร้านยามเย็น ถนนอุทยาน 

กรุงเทพฯ

ดีเยี่ยม

๔)        ร้าน Villa de Bear

กรุงเทพฯ

ดีเยี่ยม

๕)        ห้องอาหาร Sunrise Sunset

ชลบุรี

ดีเยี่ยม

๖)        ห้องอาหาร อินจัน

นครปฐม

ดีเยี่ยม

๗)        ห้องอาหาร Herringbone

กรุงเทพฯ

ดีมาก

๘)        ร้าน เดอะ ช็อคโกแลต แฟคทอรี่

สาขาเขาใหญ่

นครราชสีมา

ดีมาก

๙)        ร้าน BLACKITCH ARTISAN

เชียงใหม่

ดีมาก

๑๐)   ร้านโง้วเม่งเฮง ตะกั่วป่าริเวอร์

พังงา

ดีมาก

๑๑)   ร้านเขียวไข่กา สาขาอโศก

กรุงเทพฯ

ดี

๑๒)   ร้าน Broccoli Revolution

กรุงเทพฯ

ดี

๑๓) ร้านไทยนิยม

กรุงเทพฯ

ดี

๑๔) ร้าน Salada Organic Kitchen สาขาบองมาร์เช่

กรุงเทพฯ

ดี

๑๕)   ร้าน Delipizza & Lessplasticable

กรุงเทพฯ

ดี