หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN RESTAURANT >> จำนวนผู้เข้าชม: 303 ผลการดำเนินงาน 2563

GREEN RESTAURANT - ผลการดำเนินงาน 2563

โครงการพัฒนาเครื่องมือและสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับส่งเสริมภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563


 

รายงานผลโครงการพัฒนาเครื่องมือและสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับส่งเสริมภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563

 1. หลักการและเหตุผล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการภาคการผลิต ภาคการบริการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภาคการบริการภัตตาคารและร้านอาหาร ซึ่งมีการใช้ทรัพยากร พลังงาน และเกิดของเสียจากการดำเนินธุรกิจ ในปี 2562 มีการศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์การบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร (Green Restaurant) เพื่อเป็นแนวทางการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

ซึ่งในปี 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จึงจัดทำโครงการพัฒนาเครื่องมือและสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับส่งเสริมภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบและลดการทิ้งอาหารโดยไม่จำเป็น เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อขยายผลการดำเนินการโครงการให้กว้างขวางมากขึ้น จึงพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นและระบบฐานข้อมูลของโครงการ

 1. วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคาร
 • เพื่อพัฒนาเครื่องมือและสื่อประชาสัมพันธ์ในการขยายผลการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทภัตตาคารให้กว้างขวางมากขึ้น
 1. เป้าหมาย

ภัตตาคารและร้านอาหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 35 แห่ง

 1. ผลการดำเนินงาน
  • จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Restaurant) ปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง
 • ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินด้านเอกสารสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
 • ครั้งที่ ๒ เพื่อรายงานผลการเตรียมความพร้อมและผลการประเมินเบื้องต้นของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และเสนอแนวทางการดำเนินโครงการในการพัฒนาโครงการต่อไป
  • การเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Coaching) ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 39 แห่ง พร้อมประเมินเบื้องต้น
  • จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ)
  • ออกแบบและพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น (Web Application)และระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยใช้ชื่อ greenrestaurant.deqp.go.th
  •   จัดพิมพ์หนังสือตัวอย่างความสำเร็จของภัตตาคารและร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายชื่อร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2563
DOWNLOAD [PDF


1 ร้าน laylaoaree (เล ลาว อารีย์) กรุงเทพ
2 ร้านขมิ้น Camin Cusine&Café กรุงเทพ
3 ร้านซาลาด้า ออร์แกนิค คิทเช่นสาขาอเวนิว ลาซาล กรุงเทพ
4 ร้านซาลาด้า ออร์แกนิค คิทเช่นสาขาโฮมโปรพระราม 9 กรุงเทพ
5 ร้านซาลาด้า ออร์แกนิค คิทเช่น สาขา BDMS Wellness Clinic เพลินจิต กรุงเทพ
6 ร้านม่านเมือง กรุงเทพ
7 ร้านอาหารบ้านฉลอง กรุงเทพ
8 ร้าน Steve Café & Cuisine (สาขาเทเวศร์) กรุงเทพ
9 ร้าน Steve Café & Cuisine (สาขาพระราม 6) กรุงเทพ
10 ร้าน Steve Café & Cuisine (สาขาผ่านฟ้า) กรุงเทพ
11 ร้านแพท คาฟ่ โบราณ กรุงเทพ
12 ร้านบิลลี่ สโมคเฮาส์ (Billy's SmokeHouse) กรุงเทพ
13 ครัวเจ๊ง้อ สาขากาญจนาภิเษก กรุงเทพ
14 ครัวเจ๊ง้อ สาขาสุขุมวิท 20 กรุงเทพ
15 ร้าน White House Bar& Bistro กรุงเทพ
16 ร้าน อ.มัลลิการ์ กรุงเทพ
17 เรือนมัลลิการ์ กรุงเทพ
18 ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงสาขา ปตท.ประชาอุทิศ กรุงเทพ
19 ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงสาขา ปตท.ประเวศ กรุงเทพ
20 ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงสาขา เอสพละนาด แคราย กรุงเทพ
21 ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงสาขา ซีคอนสแควร์ กรุงเทพ
22 ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงสาขา ปตท.ราชพฤกษ์ กรุงเทพ
23 ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงสาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพ กรุงเทพ
24 ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงสาขา ปตท.พระราม 2 กรุงเทพ
25 ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงสาขา ปตท เกษตร นวมินทร์ กรุงเทพ
26 ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงสาขาเทอมินอล 21 อโศก กรุงเทพ
27 ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงสาขา 101 กรุงเทพ
28 ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงสาขา ปตท.บางนา กรุงเทพ
29 ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงสาขารัชโยธิน กรุงเทพ
30 ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงสาขาเมืองทองธานี นนทบุรี
31 ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงสาขาเซ็นทรัลเวสต์เกท นนทบุรี
32 ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง สาขาแจ้งวัฒนะ นนทบุรี
33 ร้าน DX Playground Café & Bistro นนทบุรี
34 ร้าน TOMORROW EXPIRES ปทุมธานี
35 ร้านชะตา ธรรมขาติ นครปฐม
36 ร้านข้าวใหม่ ปลามัน Amphawa สมุทรสงคราม
37 ร้านอาหารริมสวน ชลพฤกษ์รีสอร์ท นครนายก
38 ครัวชมทะเล สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
39 ร้านท่าหลวง อยุธยา