หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN RESTAURANT >> จำนวนผู้เข้าชม: 840 ใบสมัคร Green Restaurant

GREEN RESTAURANT - ใบสมัคร Green Restaurant

ใบสมัครการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร ปี 2563

โครงการพัฒนาเกณฑ์การบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant)

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบประเมินเบื้องต้น ที่นี่