หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN PRODUCTION >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,055 ขั้นตอนการดำเนินการ

GREEN PRODUCTION - ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ยื่นเอกสารการสมัคร

 

คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
และผ่านเกณฑ์บังคับ

 

คณะกรรมการให้คำแนะนำ
พร้อมตรวจประเมินเบื้องต้น

 

คณะกรรมการตรวจประเมิน
รับรองระดับดีเยี่ยม

 

ประกาศผลการรับรอง

 


รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2298 5653