หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN PRODUCTION >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,087 ติดต่อ

GREEN PRODUCTION - ติดต่อ

โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Production
กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 022985653
ผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวรุจิรา  ชัยศิริถาวรกุล  วิศวกรชำนาญการ
นางสาวนิภาวรรณ  ชูชาติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวกาญจนา  นิ่มนวล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม


รถประจำทางที่ผ่าน
รถเมล์สาย 8 , 27, 29, 34, 38, 39, 54
รถปอ.8 , ปอ.28, ปอ.29, ปอ.38, ปอ.503, ปอ.509, ปอ.510
รถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์