หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN PRODUCTION >> จำนวนผู้เข้าชม: 633 ผลการดำเนินงาน2563

GREEN PRODUCTION - ผลการดำเนินงาน2563

โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2563


โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
(Green Production) ปี 2563

1. หลักการและเหตุผล
การก้าวเข้าสู่การผลิตที่ยั่งยืนเป็นการเชื่อมโยงระหว่างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2560 - 2579) เพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยบรรลุผลสำเร็จ โดยให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดให้มีโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดของเสียจากแหล่งกำเนิด ลดต้นทุนการผลิต มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตให้เกิดนวัตกรรมจากกระบวนการผลิต และเกิดการปรับตัวเข้าสู่การผลิตที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น อันเป็นการสร้างสมดุลของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนไทยกินดี มีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตสินค้าโดยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.2 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs Startup เกิดแนวคิดการดำเนินธุรกิจด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

3. เป้าหมาย
ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs Startup วิสาหกิจชุมชน โอทอป จำนวน 56 แห่ง

4. พื้นที่ดำเนินงาน และกลุ่มเป้าหมาย
กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 แห่ง ในกิจกรรมดังต่อไปนี้
- กิจกรรมส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) เป็นผู้ประกอบการ ที่มีการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐในมาตรฐานต่าง ๆ และสำหรับการผลิตสบู่ต้องมีเลขจดแจ้งของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ประกอบที่เข้าร่วมโครงการต้องจดทะเบียนการค้ากับกรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีกระบวนการผลิตสิ่งทอ แปรรูปสิ่งทอ ไม้และจักสาน เซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา สบู่
- กิจกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy : CE) เป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup
ที่มีการผลิตที่สนับสนุนวงจรของเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือมีการนำหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในองค์กร

5. ขอบเขตการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production)
5.1 รับสมัครสถานประกอบการที่
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.3 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ในการถอดบทเรียนในการปรับปรุงการดำเนินงาน 2563 พร้อมทั้งชี้แจงแผนการดำเนินงานและรับรองรายชื่อสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
5.4 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม (Coaching) และการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre Audit) ให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
5.5 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ รับรองผลการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre Audit) และพิจารณาสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ พร้อมนัดหมายการลงพื้นที่ตรวจประเมินกับคณะกรรมการฯ
5.6 ตรวจประเมินสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre Audit) จำนวน 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ไม่น้อยกว่า 4 คน
5.7 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ เพื่อพิจารณารับรองผลการตรวจประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563
ส่วนที่ 2 กิจกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy : CE)
5.8 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในสถานประกอบการระดับ SMEs Startup
5.9 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในสถานประกอบการ เพื่อพิจารณาแนวทางส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
5.10 ทดสอบแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในสถานประกอบการระดับ SMEs Startup จำนวน 3 แห่ง

6. ระยะเวลาการดำเนินการ
กุมภาพันธ์ – กันยายน 2563

7. ผลการดำเนินงาน
ในปี 2563 มีหน่วยงานร่วมดำเนินงาน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย
(๑) พื้นที่ดำเนินงานโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๒) พื้นที่ดำเนินงานโดย อพท. 4 (สุโขทัย)
(๓) พื้นที่ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(๔) พื้นที่ดำเนินงานโดย บริษัท แคนนอน ไฮ–เทค
มีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 44 แห่ง ดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินการปี 2563 จำนวน 44 แห่ง

ลำดับที่

รายชื่อสถานประกอบการ

การผลิตภัณฑ์

1

มาฆะ ดีไซน์

สิ่งทอ

2

ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาอาชีพ ปักธงชัย

สิ่งทอ

3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนหลง เซรามิค

เครื่องปั้น

4

กระจูดราตรี

จักสาน

5

กระจูดมะลิวัลย์

จักสาน

6

กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่

สิ่งทอ

7

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเพ้นท์ผ้า (ดีสบายอาร์ต)

สิ่งทอ

8

บริษัท เชียงใหม่ออร์กานิกล้านนา จำกัด

สบู่

9

หจก. SKJ ดีไซน์

สิ่งทอ

10

บริษัท สวนสามพราน จำกัด

สบู่

11

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์

สิ่งทอ

12

นางจตุพร ทองสุข (ผ้าฝ้ายบ้านหัวถนน)

สิ่งทอ

13

วิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม

สบู่

14

บ้านสวนสมุนไพรชัยศิขริน

สบู่

15

งามจั๊ดนัก

สิ่งทอ

16

หจก. บัวผัดแฟคทอรี่

สิ่งทอ

17

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 3

ตำบลบ้านปรก

สบู่

18

กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข

สิ่งทอ

19

วิโรจน์สิริไหมไทย

สิ่งทอ

20

ลักษณ์พิน

สิ่งทอ

21

กลุ่มบ้านปั้นหมอเขียนสีบ้านเชียง

เครื่องปั้น

22

กลุ่มหัตถศิลป์ (ครามทอง)

สิ่งทอ

23

วิสาหกิจชุมชนสหพร พุทธมณฑล

สิ่งทอ

24

บริษัท ภูฐาปัญญาออกานิค จำกัด

สบู่

25

กลุ่มทอผ้าบ้านโคกซาด

สิ่งทอ

26

แวร์ มี แนชเชอรัล

สิ่งทอ

27

วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์

สบู่

28

ยิ่งบาติกเพ้นท์

สิ่งทอ

29

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านสามัคคี

สิ่งทอ

30

เตาหลวง สตูดิโอ

เครื่องปั้น

31

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติ

สิ่งทอ

32

บ้านรักเฉลิมพระเกียรติ

สิ่งทอ

33

พันธุ์สาน (Phansan)

สิ่งทอ

34

วิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้า ต.ปลายโพงพาง

จักสาน

35

พิรุณ จิวเวลรี่

เครื่องปั้น

36

วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าทานตะวัน

สิ่งทอ

37

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนเรือสามัคคี

สิ่งทอ

38

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคีริส

สิ่งทอ

39

กลุ่มอาชีพเยาวชนตำบลตลาดน้อย

สิ่งทอ

40

อิมปานิ ผ้าขาวม้า

สิ่งทอ

41

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านโพธิ์เมือง

สิ่งทอ

42

สุนทรีผ้าไทย

สิ่งทอ

43

นะโม แฮนดิคราฟ

สิ่งทอ

44

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญ

สิ่งทอ

ตารางที่ 2 จำแนกตามประเภทการผลิตสิ่งทอ จำนวน 30 แห่ง

1

มาฆะ ดีไซน์

สิ่งทอ

2

ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาอาชีพ ปักธงชัย

สิ่งทอ

3

กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่

สิ่งทอ

4

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเพ้นท์ผ้า (ดีสบายอาร์ต)

สิ่งทอ

5

หจก. SKJ ดีไซน์

สิ่งทอ

6

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์

สิ่งทอ

7

นางจตุพร ทองสุข (ผ้าฝ้ายบ้านหัวถนน)

สิ่งทอ

8

งามจั๊ดนัก

สิ่งทอ

9

หจก. บัวผัดแฟคทอรี่

สิ่งทอ

10

กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข

สิ่งทอ

11

วิโรจน์สิริไหมไทย

สิ่งทอ

12

ลักษณ์พิน

สิ่งทอ

13

กลุ่มหัตถศิลป์ (ครามทอง)

สิ่งทอ

14

วิสาหกิจชุมชนสหพร พุทธมณฑล

สิ่งทอ

15

กลุ่มทอผ้าบ้านโคกซาด

สิ่งทอ

16

แวร์ มี แนชเชอรัล

สิ่งทอ

17

ยิ่งบาติกเพ้นท์

สิ่งทอ

18

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านสามัคคี

สิ่งทอ

19

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติ

สิ่งทอ

20

บ้านรักเฉลิมพระเกียรติ

สิ่งทอ

21

พันธุ์สาน (Phansan)

สิ่งทอ

22

วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าทานตะวัน

สิ่งทอ

23

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนเรือสามัคคี

สิ่งทอ

24

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคีริส

สิ่งทอ

25

กลุ่มอาชีพเยาวชนตำบลตลาดน้อย

สิ่งทอ

26

อิมปานิ ผ้าขาวม้า

สิ่งทอ

27

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านโพธิ์เมือง

สิ่งทอ

28

สุนทรีผ้าไทย

สิ่งทอ

29

นะโม แฮนดิคราฟ

สิ่งทอ

30

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญ

สิ่งทอ

ตารางที่ 3 จำแนกตามประเภทการผลิตเครื่องปั้นดินเผา จำนวน 4 แห่ง

ลำดับที่

รายชื่อสถานประกอบการ

การผลิตภัณฑ์

1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวนหลง เซรามิค

เครื่องปั้น

2

กลุ่มบ้านปั้นหมอเขียนสีบ้านเชียง

เครื่องปั้น

3

เตาหลวง สตูดิโอ

เครื่องปั้น

4

พิรุณ จิวเวลรี่

เครื่องปั้น

ตารางที่ 4 จำแนกตามประเภทการผลิตไม้และจักสาน จำนวน 3 แห่ง

ลำดับที่

รายชื่อสถานประกอบการ

การผลิตภัณฑ์

1

กระจูดราตรี

จักสาน

2

กระจูดมะลิวัลย์

จักสาน

3

วิสาหกิจชุมชนผลิตรองเท้า ต.ปลายโพงพาง

จักสาน

ตารางที่ 5 จำแนกตามประเภทการผลิตสบู่ จำนวน 7 แห่ง

ลำดับที่

รายชื่อสถานประกอบการ

การผลิตภัณฑ์

1

บริษัท เชียงใหม่ออร์กานิกล้านนา จำกัด

สบู่

2

บริษัท สวนสามพราน จำกัด

สบู่

3

วิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม

สบู่

4

บ้านสวนสมุนไพรชัยศิขริน

สบู่

5

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 3

ตำบลบ้านปรก

สบู่

6

บริษัท ภูฐาปัญญาออกานิค จำกัด

สบู่

7

วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์

สบู่