หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN PRODUCTION >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,383 ผลการดำเนินงาน2562

GREEN PRODUCTION - ผลการดำเนินงาน2562

โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2562


 

ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2562

 

โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production)  มีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กให้เกิดกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมลดของเสียจากกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต และรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการสร้าง Green Supply Chain ให้ผู้ผลิตเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้สินค้าชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง เกิดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และการจ้างงานในชุมชน เกิดการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ในปี 2562 ดังนี้

 1. สถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 71 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง นครสวรรค์ อุทัยธานี อ่างทอง นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครพนม บึงกาฬ หนองคาย สกลนคร อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น พัทลุง และ นครศรีธรรมราช
 2. การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับกระบวนการผลิต 4 ประเภท คือ
 • สิ่งทอ
 • เซรามิก
 • จักสานและไม้
 • สบู่
 1. การปรับปรุงการดำเนินงาน ปี 2562 ดังนี้
 • การปรับคะแนนและเกณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมรูปแบบของสถานประกอบการ
 • การจัดเก็บข้อมูลด้วย Google Form
 1. มีหน่วยงานร่วมดำเนินงาน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยดำเนินงานในจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ
 2. การให้คำแนะนำ และการตรวจประเมินสถานประกอบการ ดังนี้

 

การดำเนินงาน / งบประมาณ

สมัครเข้าร่วมโครงการ (แห่ง)

การให้คำแนะนำ (Coaching) (แห่ง)

ผลการตรวจประเมิน (แห่ง)

ผ่าน

ไม่ผ่าน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

71

66

44

31

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

20

20

6

14

รวม

91

86

85

 

    หมายเหตุ สถานประกอบการขอถอนตัวระหว่างโครงการ เนื่องจากเดินทางไปแสดงสินค้าในจังหวัดต่างๆ ในขั้นตอนการ Coaching 5 แห่ง และ การตรวจประเมินรับรอง 1 แห่ง   

สรุปผลการรับรองสถานประกอบการที่มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 85 แห่ง ดังนี้

ลำดับ

ชื่อสถานประกอบการ

จังหวัด

การผลิต

G

1

กลุ่มทอผ้าฝ้ายเปลือกไม้บ้านต่อเรือ

เชียงใหม่

สิ่งทอ

Gold

2

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระตะโก

บุรีรัมย์

สิ่งทอ

Gold

3

 กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง

น่าน

สิ่งทอ

Gold

4

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สิ่งทอ

เชียงราย

สิ่งทอ

Gold

5

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านดอนแดงสามัคคี

นครพนม

จักสาน

Gold

6

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณวัฒน์ไหมไทย

นครราชสีมา

สิ่งทอ

Gold

7

 เฮือนนางคราม

สกลนคร

สิ่งทอ

Gold

8

 โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เซรามิก

เชียงราย

เซรมิก

Gold

9

ธนพรผ้าฝ้าย

เชียงใหม่

สิ่งทอ

Gold

10

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุภิญญ์ผ้าฝ้าย

เชียงใหม่

สิ่งทอ

Gold

11

บริษัท ไบโอไบร์ท จำกัด

เลย

สบู่

Gold

12

 ร้านปาริชาติไหมไทย

ลำพูน

สิ่งทอ

Gold

13

สล่ายอง

เชียงใหม่

ไม้

Gold

14

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังวัดสุทธาวาส

อ่างทอง

เซรามิก

Gold

15

ร้านรัตนะผ้าคราม

สกลนคร

สิ่งทอ

Gold

16

 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านไม้ตะเคียน

ลำพูน

สิ่งทอ

Gold

17

 ขันทิพย์

เชียงใหม่

สิ่งทอ

Gold

18

 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ

หนองคาย

สิ่งทอ

Silver

19

มูลนิธิวัฒนเสรี

เชียงราย

สิ่งทอ

Silver

20

 กลุ่มผ้าทอมือไหมแกมฝ้าย

แพร่

สิ่งทอ

Silver

21

กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านคำข่า

สกลนคร

สิ่งทอ

Silver

22

กลุ่มอาชีพบ้านตาลกลาง

เชียงใหม่

สิ่งทอ

Silver

23

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำแร่เพื่อดูแลสุขภาพ

ลำปาง

สบู่

Silver

24

บริษัท เปรมประชา คอลเลคชั่น จำกัด

เชียงใหม่

เซรามิก

Silver

25

กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรชะอวด

นครศรีธรราช

จักสาน

Silver

26

พลอยรุ่ง

เชียงใหม่

สิ่งทอ

Silver

27

บริษัท ใบบุญคอมแพเนี่ยน จำกัด

เชียงใหม่

สิ่งทอ

Silver

28

บ้านไพลผึ้ง

นครสวรรค์

สบู่

Silver

29

กลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านภูจวง

อุทัยธานี

สิ่งทอ

Silver

30

กลุ่มผิตภัณฑ์จานกาบหมากบ้านท่าดีหมี

เลย

ไม้

Silver

31

มัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง

นครศร๊ธรรมราช

สิ่งทอ

Silver

32

 ศูนย์ทอผ้าลายโบราณผาทั่ง

อุทัยธานี

สิ่งทอ

Silver

33

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮ เทวาผ้าไทย

เลย

สิ่งทอ

Bronze

34

กลุ่มสมุนไพรเชียงเพ็ญ

อุดรธานี

สบู่

Bronze

35

บริษัท สยามศิลาดล พอตเทอรี่ จำกัด

เชียงใหม่

เซรามิก

Bronze

36

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน

ลำปาง

สิ่งทอ

Bronze

37

นางสม รามศิริ เครื่องสำอางหงษ์หยก

เลย

สบู่

Bronze

38

The Clover

กรุงเทพฯ

สิ่งทอ

Bronze

39

 อินดี้อีโคพลัส

สมุทรปราการ

สิ่งทอ

Bronze

40

 รุณณี

สกลนคร

สิ่งทอ

Bronze

41

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแพง(เสื่อกก)

นครพนม

จักสาน

Bronze

42

กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายบ้านกกบก

เลย

สิ่งทอ

Bronze

43

บริษัท สำเนียงไหมไทย จำกัด

นครราชสีมา

สิ่งทอ

Bronze

44

บัวแก้ว

สกลนคร

สิ่งทอ

Bronze

45

วิสาหกิจชุมชนชมรมตลาดน้ำริมโขงเขมราฐ

อุบลราชธานี

สิ่งทอ

Bronze

46

บริษัท โมน่า ทาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เชียงใหม่

สบู่

Bronze

47

กัญญาผ้าไทย

บุรีรัมย์

สิ่งทอ

Bronze

48

กลุ่มผ้าขาวม้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

บุรัรัมย์

สิ่งทอ

Bronze

49

กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำพัน รอผลทดสอบ

เชียงใหม่

สิ่งทอ

รอ

50

กลุ่มผ้าฝ้ายเย็บมือและตกแต่งด้วยมือ รอผลทดสอบ

หนองบัวลำภู

สิ่งทอ

รอ

 

 

 

ตารางสรุปจำนวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 50 แห่ง

การผลิต

ระดับทอง

ระดับเงิน

ระดับทองแดง

รวม

สิ่งทอ

14

10

11

35

เซรามิก

2

1

1

4

สบู่

1

2

3

5

ไม้และจักสาน

2

2

1

5

รวม

18

15

16

50

คะแนนระดับเยี่ยม         (G ทอง)         90 คะแนนขึ้นไป

คะแนนระดับมาก         (G เงิน)           80 ถึง <90 คะแนน

คะแนนระดับดี             (G ทองแดง)      70 ถึง <80 คะแนน