หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN PRODUCTION >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,260 สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ

GREEN PRODUCTION - สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ

แผนปฏิบัติงานในการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานรับโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการ : การส่งเสริมการบริโภค การบริการและการผลิตสู่มาตรฐาน G – Green 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


เหตุผลความจำเป็น

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G-Green) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสถานประกอบการ/หน่วยงาน/องค์กร ให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับมีการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การขยายการดำเนินโครงการครอบคลุม และสอดคล้องกับพื้นที่ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อเป็นหน่วยงานระดับพื้นที่ในการส่งเสริมการผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางมากขึ้น


วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานระดับพื้นที่ทราบและส่งเสริมการผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางมากขึ้น


ขอบเขตการดำเนินงาน

  • โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) (เอกสารหมายเลข 1)
  • โครงการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) (เอกสารหมายเลข 2)

ระยะเวลาดำเนินการ

พฤศจิกายน 2560 – มิถุนายน 2561


ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

  • เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 150 แห่ง
  • เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร้อยละ 10

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สถานประกอบการ หน่วยงานและองค์กร มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่ง

แวดล้อมที่ดี


 รายละเอียดงบประมาณการโอนกิจกรรม หน่วย : บาท
1,000,000 บาทถ้วน (หนึ่งล้านบาทถ้วน) **16 หน่วยงาน