หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN PRODUCTION >> จำนวนผู้เข้าชม: 4,409 ตราสัญลักษณ์ G

GREEN PRODUCTION - ตราสัญลักษณ์ G

ตราสัญลักษณ์ G

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

   
ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก ระดับดี

 เงื่อนไข :
ตราสัญลักษณ์ G มีอายุการรับรอง 3 ปี และสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ G เพื่อประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ได้รับการรับรอง


รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2298 5653