หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN PRODUCTION >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,422 Download

GREEN PRODUCTION - Download
GreenCardReport 2560PDF

รายงานสรุปโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ OTOP - Green Production2560
โดย กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

GreenCard2560ReportWord

รายงานสรุปโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ OTOP - Green Production2560
โดย กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

GreenOTOP-PR-PDF

แผ่นพับประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ OTOP - Green Production
โดย กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

GreenOTOPCatalog

คู่มือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฉบับผู้บริโภค
พิมพ์คร้งที่ 1 : ธันวาคม 2560 จำนวน 400 เล่ม
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม