หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN PRODUCTION >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,595 เกณฑ์การพิจารณา

GREEN PRODUCTION - เกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การพิจารณาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

เกณฑ์บังคับโดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ ดังนี้

 • ข้อร้องเรียนด้านมลพิษ
 • ข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์
 • การใช้วัตถุดิบที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • การใช้สารเคมีต้องห้ามตามกฎหมายในกระบวนการผลิต
 • การใช้แรงงานผิดกฎหมาย

เกณฑ์ทั่วไป
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิต (Green Supply Chain)

 • นโยบายและการวางแผนการดำเนินการ
 • การออกแบบการผลิตวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
 • การจัดการกระบวนการผลิต
 • การจัดการผลิตภัณฑ์
 • มาตรการด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
 • การจัดการของเสีย
 • การอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2298 5653