หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN PRODUCTION >> จำนวนผู้เข้าชม: 9,782 โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

GREEN PRODUCTION - โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production)

กระแสเรื่องโลกร้อนและการให้ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นของผู้บริโภค เป็นโอกาสและช่องทางในการทำธุรกิจสำหรับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Products กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ระบบรายงานผลและสืบค้นข้อมูลผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสถานะอยู่
ในระหว่างการรับรอง 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้คัดเลือกสถานประกอบการ ประเภท การผลิตกระดาษสา สุรากลั่น สิ่งทอขนาดเล็ก และผักผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง เป็นสถานประกอบการนำร่อง มีสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 100 แห่ง  และมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ฯ และรับมอบตราสัญลักษณ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดให้มีการดำเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการผลิตตามเกณฑ์การผลิตฯ อย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งดำเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์ และศึกษาด้านการตลาดเพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขยายตัวของตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศ