หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> จำนวนผู้เข้าชม: 5,933 ผลการดำเนินงาน GreenOffice 2562

GREEN OFFICE - ผลการดำเนินงาน GreenOffice 2562

โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2562


มีผลการดำเนินงานดังนี้
1) การประชุมชี้แจงโครงการและรับสมัครสำนักงาน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) และรับสมัครสำนักงานเข้าร่วมโครงการปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับสำนักงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการพัฒนาสู่สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 580 คน

2) การส่งเอกสารประเมินตนเองเบื้องต้น
จากการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) และรับสมัครสำนักงานเข้าร่วมโครงการ ปี 25๖2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 102 แห่ง และหน่วยงานจะต้องส่งแบบประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อพิจารณาความพร้อมของหน่วยงานในการดำเนินการสำนักงานสีเขียวในสำนักงาน ซึ่งมีสำนักงานส่งแบบประเมินตนเองเบื้องต้น จำนวน 82 แห่ง และสำนักงานที่ยังไม่ส่งแบบประเมินตนเองเบื้องต้น จำนวน 20 แห่ง ซึ่งหน่วยงานที่ไม่ส่งแบบประเมินตนเองเบื้องต้นจะไม่ดำเนินการตรวจประเมินในปี 25๖2 และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป

3) การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/25๖2 เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 25๖2 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อรับรองรายชื่อหน่วยงานที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งเอกสารประเมินตนเองเบื้องต้น จำนวน 70 แห่ง ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเอกสารการส่งแบบประเมินตนเองเบื้องต้นตามเกณฑ์ประกอบด้วย 6 หมวด คือหมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่า มีหน่วยงานที่ส่งเอกสารแบบประเมินตนเองเบื้องต้นช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 5 แห่ง และมีหน่วยงานที่มีศักยภาพมีความพร้อมและมีการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว จึงพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 82 แห่ง ซึ่งจะได้รับการอบรมและตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในลำดับต่อไป

4) การอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี ๒๕๖2
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดอบรมโครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ดังนี้
4.1) การฝึกอบรมสำนักงานที่เข้าร่วมโครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 25๖2 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้สำนักงานที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมเนื้อหาตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ ๙๐ คน

4.2) การฝึกอบรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันที่ 2 – 3 เมษายน 25๖2 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการฝึกอบรมการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม มีการฝึกปฏิบัติและทดลองใช้เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจสามารถพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิค กระบวนการคิด และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานของตนเองได้ และมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ ๑๐๐ คน

5) การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี ๒๕๖2
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งที่ 155/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับพื้นที่ เพื่อตรวจประเมินให้คำปรึกษาแนะนำและให้ข้อเสนอแนะเกณฑ์การประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับพื้นที่ แบ่งออกเป็น 5 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ภาคกลาง ชุดที่ 2 ภาคตะวันออก ชุดที่ 3 ภาคเหนือ ชุดที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชุดที่ 5 ภาคใต้ มีสำนักงานที่เข้ารับการตรวจประเมิน จำนวน 70 แห่ง ซึ่งกำหนดแผนการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว(Green Office) ระดับพื้นที่ ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2562
6) การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/25๖2 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 25๖2 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ – ราชาวดี ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสรุปและรายงานผลการตรวจประเมินสำนักงานที่รับการตรวจประเมิน ซึ่งมีหน่วยงานขอยกเลิกการตรวจประเมิน จำนวน 16 แห่ง และ มีหน่วยงานรับการตรวจประเมิน จำนวน 58 แห่ง ผลการตรวจประเมิน พบว่า หน่วยงานไม่ผ่านการตรวจประเมิน จำนวน 4 แห่ง หน่วยงานผ่านการรับรอง จำนวน 54 แห่ง ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำนวน 20 แห่ง ระดับดีมาก (G เงิน) จำนวน 15 แห่ง และระดับดี (G ทองแดง) จำนวน 19 แห่ง ซึ่งหน่วยงานที่ผ่านการรับรองในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำนวน 20 แห่ง ต้องรับการตรวจประเมินอีกครั้งโดยคณะกรรมการระดับประเทศ

7) การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี ๒๕๖2
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งที่ 47/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ เพื่อตรวจประเมินให้คำปรึกษาแนะนำและให้ข้อเสนอแนะเกณฑ์การประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับประเทศ และพิจารณาผลการตรวจประเมินและรับรองสำนักงานสีเขียว มีสำนักงานที่เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ระดับประเทศ จำนวน 20 แห่ง นอกจากนี้ยังรวมหน่วยงานระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ที่ดำเนินงานโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จำนวน 34 แห่ง และหน่วยงานต่ออายุการรับรอง 8 แห่ง รวมตรวจประเมินเพื่อรับรอง G ทอง จำนวน 62 ซึ่งกำหนดแผนการตรวจประเมินในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2562 ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ต่อไป

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว
1) หน่วยงานที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการบางแห่งยังไม่มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำ ไฟฟ้า เชื้อเพลิง และทรัพยากรต่าง ๆ และขาดความเข้าใจในการดำเนินโครงการ
2) มีการเปลี่ยนตัวผู้อบรมสำนักงานสีเขียวและอบรมการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม และเข้ารับอบรมไม่ครบตามระยะเวลา จึงขาดความอย่างต่อเนื่องทำให้การถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
3) การดำเนินงานโครงการของหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินมีระยะเวลาน้อย ทำให้ในบางขั้นตอนยังดำเนินการได้ไม่เต็มที่ ทำให้การเก็บข้อมูลเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการยังไม่ชัดเจน
4) ข้อจำกัดของคณะกรรมการตรวจประเมินที่ติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ในแต่ละภูมิภาค