หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,880 ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ2565

GREEN OFFICE - ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ2565
GreenOfficeDocumentForDownload2565
ใบสมัครสำนักงานสีเขียว (Green Office) 2022

ใบสมัครสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี 2565
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานโครงการ (1) นางสาวงามนิจ  อนุศาสนี (2) นางสาวพิมพ์ใจ ธนะพิสิฐ
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2298 5653  
Email: gogreen1661@gmail.com
Facebook: Greenoffice สำนักงานสีเขียว

ใบสมัครสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) 2565

ใบสมัครสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี 2565
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานโครงการ (1) นางสาวงามนิจ  อนุศาสนี (2) นางสาวพิมพ์ใจ ธนะพิสิฐ
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2298 5653  
Email: gogreen1661@gmail.com
Facebook: Greenoffice สำนักงานสีเขียว

เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) UPDATE

เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) UPDATE
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานโครงการ (1) นางสาวงามนิจ  อนุศาสนี (2) นางสาวพิมพ์ใจ ธนะพิสิฐ
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2298 5653  
Email: gogreen1661@gmail.com
Facebook: Greenoffice สำนักงานสีเขียว

แบบประเมินตนเอง 2565

แบบประเมินตนเอง 2565 PDF
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานโครงการ (1) นางสาวงามนิจ  อนุศาสนี (2) นางสาวพิมพ์ใจ ธนะพิสิฐ
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2298 5653  
Email: gogreen1661@gmail.com
Facebook: Greenoffice สำนักงานสีเขียว

แบบประเมินตนเอง 2565

แบบประเมินตนเอง 2565 Word
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานโครงการ (1) นางสาวงามนิจ  อนุศาสนี (2) นางสาวพิมพ์ใจ ธนะพิสิฐ
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2298 5653  
Email: gogreen1661@gmail.com
Facebook: Greenoffice สำนักงานสีเขียว