หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN OFFICE >> จำนวนผู้เข้าชม: 17,317 ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ2564

GREEN OFFICE - ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ2564
GreenOfficeDocumentForDownload2564
ใบสมัครสำนักงานสีเขียว (Green Office) 2021

ใบสมัครสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี 2564
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานโครงการ (1) นางสาวงามนิจ  อนุศาสนี (2) นางสาวพิมพ์ใจ ธนะพิสิฐ
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2298 5653  Email: gogreen1661@gmail.com Facebook: Greenoffice DEQP

ใบสมัครสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) 2564

ใบสมัครสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี 2564
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานโครงการ (1) นางสาวงามนิจ  อนุศาสนี (2) นางสาวพิมพ์ใจ ธนะพิสิฐ
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2298 5653  Email: gogreen1661@gmail.com Facebook: Greenoffice DEQP

brochure-Greenoff2564 แผ่นที่ 2

โดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนดำเนินโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) 2564

แผนการดำเนินโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี 2564
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานโครงการ (1) นางสาวงามนิจ  อนุศาสนี (2) นางสาวพิมพ์ใจ ธนะพิสิฐ
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2298 5653  Email: gogreen1661@gmail.com Facebook: Greenoffice DEQP

เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) UPDATE

เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) UPDATE