หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> G NATIONAL PARK >> จำนวนผู้เข้าชม: 706 ผลการดำเนินงาน 2563

G NATIONAL PARK - ผลการดำเนินงาน 2563

สรุปผลการดำเนินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) 
ปีงบประมาณ 2563
(Download รายงานประจำปี 2563 PDF)


ส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทอุทยานแห่งชาติ

ผลการดำเนินงาน
ผลผลิต
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย จึงทำให้รัฐบาลออกมาตรการป้องกันและแนวทางการปฏิบัติในการยับยั้งการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว พร้อมทั้งได้ประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการ และประชาชนทั่วไป โดยมาตรการดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับงดการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น และทำงานอยู่บ้าน (Work from Home) เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานและรูปแบบการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ในสถานการณ์การเกิดโรคระบาดดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดในการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงได้นำเสนอแนวทางการตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ประจำปี 2563 ต่อคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว และได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานแห่งชาติสีเขียว ครั้งที่ 1/2563 โดยให้ตรวจประเมินทางออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่เสี่ยง

โครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ประจำปี 2563 มีอุทยานแห่งชาติผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 30 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้


        ผลลัพธ์

        มีการพัฒนาแนวทางการจัดการอุทยานแห่งชาติให้มีระบบการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาบริการ-สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้น ลดผลกระทบมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม
การท่องเที่ยว และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ปัญหาอุปสรรค

        1) การตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์และการตรวจรายงานเอกสารแต่เพียงอย่างเดียว ทำให้การตรวจสอบข้อมูลและการวัดผลเป็นไปได้ยากในบางเกณฑ์ หากได้ตรวจประเมินในสถานที่จริงจะทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่า

        2) จำนวนอุทยานแห่งชาติที่เข้ารับการตรวจประเมินแบบออนไลน์ในแต่ละวันมีจำนวนมากเกินไป ส่งผลให้การตรวจประเมินดำเนินไปด้วยความเร่งรีบ อุทยานแห่งชาติมีเวลาในการนำเสนอผลการดำเนินงานและ VDO Call พื้นที่จริงค่อนข้างจำกัด ประกอบกับคณะกรรมการเองก็มีเวลาในการซักถาม รวมถึงให้คะแนนประเมินและข้อเสนอแนะที่จำกัดเช่นกัน

        3) การตรวจประเมินแบบออนไลน์อาจจะยังไม่มีความเหมาะสมสำหรับอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง เนื่องจากอุทยานแห่งชาติหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพียงพอที่จะ VDO Call ได้อย่างราบรื่น รวมทั้งสัญญาณโทรศัพท์ของหลายอุทยานแห่งชาติมีความผันแปรโดยตรงกับสภาพอากาศในพื้นที่ หากมีเมฆครึ้ม ฝนตก ฟ้าปิด จะส่งผลให้สัญญาณโทรศัพท์ขาดหาย ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความได้เปรียบ - เสียเปรียบกันได้

        4) ระยะเวลาในการเตรียมเอกสารหลักฐานและวิดีทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานตามเกณฑ์อุทยานแห่งชาติสีเขียวที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้อุทยานแห่งชาติต้องเร่งรีบจัดเดรียมเอกสารหลักฐานและวิดีทัศน์ จึงทำให้ยังไม่มีความครบถ้วนในบางประเด็น

        5) ทักษะและความสามารถในการจัดทำเอกสารรายงานและวิดีทัศน์ที่มีไม่เท่ากันของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง ทำให้การนำเสนอยังไม่ตรงประเด็นเท่าที่ควร อุทยานแห่งชาติบางแห่งมีการบริหารจัดการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีมาก แต่นำเสนอไม่เก่ง จัดทำรายงานและวิดีทัศน์ได้ไม่ดี อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้อุทยานแห่งชาติได้คะแนนการประเมินแบบออนไลน์ที่พิจารณาจากรายงานเอกสารเป็นหลักน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

        6) คณะกรรมการตรวจประเมินมีระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารหลักฐานและวิดีทัศน์ของอุทยานแห่งชาติค่อนข้างน้อย ทำให้พิจารณาให้คะแนนในบางประเด็นได้ไม่ละเอียดเท่าที่ควร รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติด้วย

 

ข้อเสนอแนะ

        1) ควรมีการตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้านอุทยานแห่งชาติสีเขียวให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานให้มุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว

        2) ควรมีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านอุทยานแห่งชาติสีเขียวสำหรับอุทยานแห่งชาติที่ผ่านการตรวจประเมิน เพื่อให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานการดำเนินงาน

        3) ควรมีการพิจารณาปรับเกณฑ์การประเมินให้ครอบคลุมการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติ ที่ครอบคลุมทั้งหลักวิชาการและความสามารถในการดำเนินงานจริงในพื้นที่

        4) หากอุทยานแห่งชาติใดที่ได้รางวัลระดับทองแล้ว ใน 3 ปีถัดไป ให้รับการประเมินอีกครั้ง และให้อุทยานแห่งชาติดังกล่าวเป็นเสมือนพี่เลี้ยงให้อุทยานที่ยังไม่ผ่านการประเมินได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างกัน

        5) เห็นควรให้มีการประเมิน ๒ ช่วงคือช่วงเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้น(ทุกอุทยานควรเข้าประเมินเพื่อทราบสถานะตนเอง และให้กรม อส. สามารถพัฒนาหรือสนับสนุนได้ตรงประเด็น) จากนั้นคัดเลือกเฉพาะอุทยานที่ผ่านมาตรฐานเบื้องต้นจึงสามารถเข้ารับการตรวจประเมินระดับทอง เงิน ทองแดง โดยมีรางวัลหรือแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่

        6) ควรมีการให้นิยามของตัวชี้วัดต่าง ๆ ในเกณฑ์การประเมินหรือคณะกรรมการฯ ควรประชุมทำความเข้าใจในรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละข้อตามเกณฑ์การประเมินร่วมกันก่อนดำเนินการตรวจประเมิน และควรตรวจประเมินในพื้นที่จริงเพื่อให้รับทราบและตรวจสอบข้อมูลของอุทยานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

        7) ควรมีการเตรียมความพร้อมอุทยานแห่งชาติที่เข้ารับการตรวจประเมินอย่างน้อย 1 ปี

        8) ติดตามความต่อเนื่องและให้คำแนะนำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน