หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> G NATIONAL PARK >> จำนวนผู้เข้าชม: 9,086 อุทยานแห่งชาติสีเขียว

G NATIONAL PARK - อุทยานแห่งชาติสีเขียว

ความเป็นมา
พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรฯ ได้มอบนโยบายในการพัฒนาอุทยานฯ ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยให้ดำเนินโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green  National Parks) โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมอุทยานฯ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการพัฒนาเกณฑ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กำหนดหลักเกณฑ์การประกวด คัดสรรและคัดเลือกเพื่อตัดสินและมอบโล่รางวัลอุทยานฯสีเขียว เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยว เป็นการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอุทยานฯ สู่มาตรฐานสากล นำไปสู่เป้าประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 


คณะกรรมการโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว Green National Parks

เพื่อให้การประกวด คัดสรรและคัดเลือกอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) จำนวน 2 ชุด ดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ

2.คณะกรรมการคัดสรรและคัดเลือกอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกรรมการ


เกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks)
เกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ประกอบด้วยเกณฑ์ทั้งหมด 17 ข้อ มีคะแนนเต็มข้อละ 4 คะแนน รวมทั้งหมด 68 คะแนน อุทยานแห่งชาติที่ผ่านการประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม (4 คะแนน)
2 การจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า (4 คะแนน)
3 การลดปริมาณขยะ โดยใช้หลัก 3Rs (4 คะแนน)
4 การคัดแยกขยะ (4 คะแนน)
5 การเก็บรวบรวมขยะก่อนนำไปกำจัด (4 คะแนน)
6 การกำจัดขยะ (4 คะแนน)
7 การจัดการด้านน้ำเสีย (4 คะแนน)
8 การจัดการห้องน้ำ-ห้องสุขา (4 คะแนน)
9 การจัดการความสะอาดและความเป็นระเบียบ (4 คะแนน)
10 การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณร้านอาหาร (4 คะแนน)
11 การบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว (4 คะแนน)
12* การจัดการพื้นที่กางเต็นท์ (4 คะแนน)
13 การปรับปรุงภูมิทัศน์ (4 คะแนน)
14 การส่งเสริมและความร่วมมือกับชุมชน/ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (4 คะแนน)
15 การจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (4 คะแนน)
16* การจัดการร้านขายของที่ระลึก (4 คะแนน)
17 การจัดการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว (4 คะแนน)
คะแนนรวม 68 คะแนน


ขั้นตอนการคัดเลือกอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีขั้นตอนการคัดเลือกอุทยานแห่งชาติเข้าร่วมโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Parks) ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
1) กำหนดให้ดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ระดับกรม ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.1) ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 243 แหล่ง ในอุทยานแห่งชาติจำนวน 147 แห่ง ดำเนินงานตามเกณฑ์อุทยานแห่งชาติสีเขียว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
1.2) ตัวชี้วัดที่ 1.4.2.1 อุทยานแห่งชาติสีเขียว กำหนดให้อุทยานแห่งชาติต้องผ่านเกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดเป้าหมายไว้ 2 ระดับ ดังนี้

  • ระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบต้องผ่านเกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวม 45 แห่ง (โดยให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทั้ง 21 แห่ง ตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการฯ ระดับพื้นที่ โดยต้องมีบุคคลที่ 3 เช่น ทสจ.จังหวัด/ภาค, สาธารณสุข, อบต., กรรมการ PAC เป็นต้น) ทำการประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียวด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์อุทยานแห่งชาติสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 เกณฑ์ (เพิ่มเกณฑ์ใหม่ 2 เกณฑ์)
  • ระดับประเทศ (รับผิดชอบโดยสำนักอุทยานแห่งชาติ) กำหนดให้อุทยานแห่งชาติ อย่างน้อย จำนวน 10 แห่ง ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการโครงการประกวดอุทยานแห่งชาติสีเขียว ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยมีขั้นตอนการคัดเลือก และแผนการดำเนินงาน ดังนี้