หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN LEARNING CENTER >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,974 บ้านนาป่าหนาด เลย

GREEN LEARNING CENTER - บ้านนาป่าหนาด เลย

ประวัติกลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ 12

จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2543 มีสมาชิกทั้งหมด 21 คนและมีเครือข่ายผ้าฝ้ายทอมือจากหมู่บ้านข้างเคียงอีก 2 หมู่บ้าน มีประธานกลุ่มชื่อ นางโสภา คุ้มคำ การผลิตผ้าทอมือสืบเนื่องมาแต่โบราณโดยในสมัยก่อนชาวบ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคานได้มีอาชีพทำไร่ฝ้ายเพื่อจำหน่ายเส้นใยฝ้ายให้กับท้องตลาดและได้นำเส้นใยบางส่วนนำมาแปรรูปเพื่อทอเป็นผ้าสำหรับตัดเครื่องนุ่งห่มใช้ในครัวเรือน ผ้าบ้านนาป่าหนาดมีความเป็นเอกลักษณ์ของไทดำมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ และมีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นในเรื่องสีสัน ความละเอียดสวยงามและประโยชน์ใช้สอย

สมาชิกกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด

นางโสภา  คุ้มคำ
ประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด

นางโสภา คุ้มคำ ประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด หมู่ 12 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย จัดตั้งกลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดเกิดขึ้นจากนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้ประชาชนมีงานทำ และรวมกลุ่มสร้างอาชีพ จึงรวมกลุ่มกันทำผ้าทอมือแบบโบราณ โดยช่วงแรก ๆ ทอใช้กันเองในครอบครัวในชุมชนก่อนจากเดิมเคยคิดว่ากระบวนการผลิตในกลุ่มโดยวิถีดั้งเดิมไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใดๆ แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยังพบว่ามีปัญหาเรื่องการย้อมสีที่ทางกลุ่มแต่เดิมย้อมด้วยเคมีเป็นหลัก การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ใช้น้ำย้อมผ้าเพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง และใช้ฟืนในปริมาณมากเกินไป ก็ได้รับคำแนะนำให้ความรู้โดยการอบรมกลุ่ม เช่น ย้อมสีธรรมชาติ ใช้วัสดุในท้องถิ่น หลีกเลี่ยงแหล่งสีธรรมชาติที่เป็นแหล่งอาหารหรือพืชหายาก เช่น เปลือกไม้ตามฤดูกาล และขี้เลื่อย พอเปลี่ยนมาย้อมสีธรรมชาติ คุณภาพสินค้าก็ดีขึ้น ราคาก็สูงขึ้น ทำส่งลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ปัจจุบันจะมีกลุ่มสิ่งทอหลายกลุ่มเลือกใช้การย้อมด้วยสารเคมี และจำหน่ายราคาถูก เพราะกระบวนการไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ทางกลุ่มก็ยังมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้กระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้าเป็นจุดขายของกลุ่ม ทั้งยังตั้งเป้าหมายด้วยการถ่ายทอดและสืบทอดกระบวนการทอผ้าแบบโบราณดั้งเดิมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ยังคงอยู่สืบลูกหลานต่อไป

จุดเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์เด่น ติดต่อผู้ดูแลศูนย์ ข่าวและกิจกรรม