หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN LEARNING CENTER >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,826 ความเป็นมา

GREEN LEARNING CENTER - ความเป็นมา

ผู้ประกอบการสาธิตการเตรียมเส้นด้ายสำหรับผลิตสิ่งทอ ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 - 8 มิถุนายน 2551

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการประเภท กระดาษสาและสิ่งทอขนาดเล็ก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 ถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนำหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เน้นการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด โดยใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) มาประยุกต์ ใช้ในกระบวนการผลิตโดยให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ การลดหรือหลีกเลี่ยงสารเคมีหรือวัตถุดิบที่เป็นอันตราย การจัดการน้ำเสียที่เหมาะสม และการประหยัดพลังงานหรือการใช้พลังงานทดแทน

ในปีงบประมาณ 2556 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ดำเนินโครงการยกระดับสถานประกอบการและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประเภทสิ่งทอขนาดเล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ และได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับสถานประกอบการดังกล่าวให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้ประกอบการอื่นๆ ที่สนใจและต้องการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 

1. ศูนย์เรียนรู้การผลิตผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มทอผ้าไทดำบ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 
2. ศูนย์เรียนรู้การผลิตผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
3. ศูนย์เรียนรู้การผลิตผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

     
กลุ่มทอผ้าไทดำบ้านนาป่าหนาด กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจั่น

ในปีงบประมาณ 2557 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า และกลุ่มผู้ประกอบการกระดาษสา ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 แห่งได้แก่

4. ศูนย์เรียนรู้การผลิตกระดาษสาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลุ่มหัตถกรรมกระดาษสาบ้านต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
5. ศูนย์เรียนรู้การผลิตผ้าทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มชุมชนผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเดา (ตูบแก้วมา) อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
6. ศูนย์เรียนรู้การผลิตกระดาษสาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลุ่มกระดาษสาบ้านลองลือบุญ ตำบลบ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

     
     

ในปีงบประมาณ 2559 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทกลุ่มทอผ้า ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แห่งได้แก่

7. แหล่งเรียนรู้การผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางาม (หมู่ 7) อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ในปีงบประมาณ 2560 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทกลุ่มทอผ้า ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แห่งได้แก่ 

8 ศูนย์เรียนรู้การผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบ้านพันนา ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร