หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN HOTEL >> จำนวนผู้เข้าชม: 10,688 ผลการดำเนินงาน GreenHotel 2562

GREEN HOTEL - ผลการดำเนินงาน GreenHotel 2562

รายงานผลการดำเนินโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖2 (Green Hotel)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพสถานประกอบการให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ยกระดับมาตรฐานการบริการพร้อมขยายจำนวนเครือข่ายโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อรองรับมาตรการการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และสนับสนุนให้เกิดการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมสถานประกอบการสู่การประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากล อันจะทำให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์โลกร้อนที่กำลังกลายเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลการดำเนินโครงการ
1. ปี ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ร่วมดำเนินโครงการฯ ใน ๔ พื้นที่ ได้แก่ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ (พัทยา) สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (สุโขทัย) สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ (เลย) และสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ (เมืองเก่าน่าน)
2. การส่งเสริมการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย
๑) การประชุมชี้แจงโครงการฯ พร้อมรับสมัครโรงแรมเข้าร่วมโครงการฯ มีโรงแรมสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า ๑๐๗ แห่ง
๒) การเตรียมความพร้อม (Coaching) สำหรับคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม (Green Team) ของโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์ด้านเอกสาร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และข้อแนะนำในการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเข้ารับการเตรียมความพร้อม จำนวน ๖๗๗ คน
๓) การตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ จำนวน ๒ ครั้ง โดยโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมินรอบแรกในระดับดีเยี่ยมจะได้รับการตรวจประเมินครั้งที่ ๒ เพื่อยืนยันผลการดำเนิน
3. ผลการตรวจประเมิน และรายชื่อโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๒ แสดงดังตารางที่ ๑ และ ๒

ตารางที่ ๑ ผลการตรวจประเมินโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี ๒๕๖๒

พื้นที่ดำเนินการ

จำนวนการรับรอง รายระดับ (แห่ง)

รวม

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

ระดับดีมาก )Silver)

ระดับดี(Bronze)

ไม่ผ่านการประเมิน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

11

25

15

10

61

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (พัทยา)

2

3

6

1

12

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (สุโขทัย)

2

-

1

1

4

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (เลย)

2

-

3

-

5

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 (น่าน)

1

1

2

3

7

รวม

18

29

27

15

89

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ
1) ปัญหาการขอถอนตัวของโรงแรมระหว่างการดำเนินโครงการ เนื่องจากข้อปัญหาของโรงแรมเอง ทำให้สูญเสียงบประมาณในการดำเนินการโครงการ และทำให้โรงแรมอื่นเสียโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ
2) เนื่องจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงานต้นสังกัด ทำให้การกำหนดวันและเวลาตรวจประเมินบางครั้งไม่สามารถจัดหาคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้เพียงพอ อีกทั้งในบางครั้งคณะกรรมการฯ ที่นัดหมาย มีภารกิจเร่งด่วน ส่งผลกับการประสานการตรวจประเมิน
3) การตรวจประเมินครั้งที่ ๑ และ ๒ โดยคณะกรรมการจำนวน ๓ และ ๕ คนตามลำดับนั้น ทำให้มีข้อจำกัดทั้งด้านเวลา และการหมุนเวียนของคณะกรรมการตรวจประเมิน
4) การดำเนินโครงการ ซึ่งอยู่ในช่วงมรสุม จะมีผลต่อความปลอดภัยในการเดินทางกรณีที่โรงแรมตั้งอยู่บนเกาะ
5) ผู้ประสานงานของโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการบางแห่งขาดความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์การตรวจประเมิน และการจัดทำข้อมูลเพื่อรับการตรวจประเมิน รวมทั้งโรงแรมบางแห่งให้ความสำคัญหรือให้เวลาน้อยสำหรับการจัดเตรียมข้อมูล ทำให้ผลการตรวจประเมินได้คะแนนน้อย
ข้อเสนอแนะโครงการฯ
๑) ปรับขั้นตอนการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ เพียง ๑ ครั้ง โดยที่ขั้นตอนการ Coaching ให้มีการตรวจประเมินเบื้องต้นโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจประเมินของคณะกรรมการ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการจัดคณะกรรมการตรวจประเมิน และทำให้สามารถรับโรงแรมเข้าร่วมโครงการได้จำนวนเพิ่มมากขึ้น
๒) พัฒนาเครือข่ายและขยายความร่วมมือภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งจากหน่วยงานราชการ องค์กร ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ทั้งการพัฒนาทางวิชาการ การดำเนินงาน บุคลากรในการเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการ ให้มีความหลากหลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับการ ขยายผลการดำเนินงานโครงการในเชิงรุก ทั้งพื้นที่เป้าหมายและจำนวนสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วม โครงการ
๓) พัฒนาและขยายผลการดำเนินโครงการสู่เกณฑ์การประเมินสถานประกอบการที่พักสีเขียว ที่มีกลุ่มเป้าหมายคือสถานที่พักที่มีขนาดเล็ก หรือสถานที่พักที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายและให้บริการในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อมีส่วนในการขับเคลื่อนสถานที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ในภาคบริการ รวมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๔) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาสู่การรับการรับรองตามเกณฑ์โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการ Green Hotel

ตารางที่ 2 รายชื่อโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๒

ที่

ชื่อโรงแรม

จังหวัด

ระดับรางวัล

1

พี พี ไอส์แลนด์ วิลเลจ 2 (เกาะพีพี)

กระบี่ (เกาะพีพี)

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

2

บียอน รีสอร์ท เขาหลัก

พังงา

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

3

ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช

นครราชสีมา

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

4

ไอธารารีสอร์ท แอนด์ สปา

เพชรบุรี

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

5

เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

ภูเก็ต

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

ที่

ชื่อโรงแรม

จังหวัด

ระดับรางวัล

6

เดอะ ซิส กะตะ รีอสร์ท

ภูเก็ต

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

7

ภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์สปา

ภูเก็ต

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

8

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท

นครนายก

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

9

โคโม่ พ้อย ยามู

ภูเก็ต

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

10

วนาคาร บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

ภูเก็ต

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

11

แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์

กรุงเทพมหานคร

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

12

เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา

ชลบุรี

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

13

โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ท คลับ

ชลบุรี

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

14

สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

สุโขทัย

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

15

เลเจนด้า สุโขทัย รีสอร์ท (โรงแรมหมู่บ้านไทย)

สุโขทัย

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

16

เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน

เลย

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

17

เลยพาเลซ

เลย

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

18

น่าน บูติค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

น่าน

ระดับดีเยี่ยม (Gold)

19

บัญดารา วิลล่า ภูเก็ต

ภูเก็ต

ระดับดีมาก (Silver)

20

วิลแฮม แกรนด์ ภูเก็ต กะหลิม เบย์

ภูเก็ต

ระดับดีมาก (Silver)

21

อนันตรา  เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา

เชียงใหม่

ระดับดีมาก (Silver)

22

รอยัล ภูเก็ต ซิตี้

ภูเก็ต

ระดับดีมาก (Silver)

23

เครสโค โฮเทล บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

ระดับดีมาก (Silver)

24

ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

นครปฐม

ระดับดีมาก (Silver)

25

อ่าวนาง ปริ๊นซ์วิลล์  รีสอร์ท แอนด์ สปา

กระบี่

ระดับดีมาก (Silver)

26

เดอะ สยาม

กรุงเทพมหานคร

ระดับดีมาก (Silver)

27

ดาราเทวี เชียงใหม่

เชียงใหม่

ระดับดีมาก (Silver)

28

เซ็นทารา บลู มารีน รีสอร์ท และ สปา ภูเก็ต

ภูเก็ต

ระดับดีมาก (Silver)

29

อิมพีเรียล ริเวอร์ เฮ้าส์ รีสอร์ท เชียงราย

เชียงราย

ระดับดีมาก (Silver)

30

ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

ระดับดีมาก (Silver)

31

เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท

เชียงราย

ระดับดีมาก (Silver)

32

เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

กรุงเทพมหานคร

ระดับดีมาก (Silver)

33

วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท

เชียงใหม่

ระดับดีมาก (Silver)

34

เครสท์ รีสอร์ท แอนด์ พูล วิลล่า

ภูเก็ต

ระดับดีมาก (Silver)

35

วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา

เพชรบุรี (ชะอำ)

ระดับดีมาก (Silver)

36

ลีฟวัลเล่ย์

เพชรบุรี

ระดับดีมาก (Silver)

37

เซ็นทาราวิลล่า สมุย

สุราษฏร์ธานี (เกาะสมุย)

ระดับดีมาก (Silver)

38

คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค

กรุงเทพมหานคร

ระดับดีมาก (Silver)

39

อมารี หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

ระดับดีมาก (Silver)

40

เชอราตัน หัวหิน

เพชรบุรี (ชะอำ)

ระดับดีมาก (Silver)

41

เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

กรุงเทพมหานคร

ระดับดีมาก (Silver)

42

อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา

กระบี่

ระดับดีมาก (Silver)

ที่

ชื่อโรงแรม

จังหวัด

ระดับรางวัล

43

เซ็นทารา หาดใหญ่

สงขลา

ระดับดีมาก (Silver)

44

ตราดซิตี้ โฮเทล

ตราด

ระดับดีมาก (Silver)

45

เดอะสปา เกาะช้าง รีสอร์ท

ตราด

ระดับดีมาก (Silver)

46

สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง

ระยอง

ระดับดีมาก (Silver)

47

น่านนิรันดร์ รีสอร์ท

น่าน

ระดับดีมาก (Silver)

48

พีพี ชาลีบีช รีสอร์ท

กระบี่

ระดับดี (Bronze)

49

เดอะ คัลเลอร์ลิฟวิ่ง

สมุทรปราการ

ระดับดี (Bronze)

50

อัลมีรอซ

กรุงเทพมหานคร

ระดับดี (Bronze)

51

ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

เชียงใหม่

ระดับดี (Bronze)

52

สมุยรีโซเทล บีช รีสอร์ท

สุราษฏร์ธานี (เกาะสมุย)

ระดับดี (Bronze)

53

เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

เชียงใหม่

ระดับดี (Bronze)

54

ไมด้า งามวงศ์วาน

กรุงเทพมหานคร

ระดับดี (Bronze)

55

อริญชย์นารา บางเทาบีช รีสอร์ท

ภูเก็ต

ระดับดี (Bronze)

56

สลีพ วิธ มี ดีไซน์ โฮเทล แอท ป่าตอง

ภูเก็ต

ระดับดี (Bronze)

57

ลองบีช ชะอำ

เพชรบุรี (ชะอำ)

ระดับดี (Bronze)

58

ธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท

เพชรบุรี (ชะอำ)

ระดับดี (Bronze)

59

ไวท์แซนด์ สมุย รีสอร์ท

สุราษฏร์ธานี (เกาะสมุย)

ระดับดี (Bronze)

60

บลู โซเทล กระบี่

กระบี่

ระดับดี (Bronze)

61

วรบุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

ระดับดี (Bronze)

62

เดอะแกรนด์โฟร์วิงส์

กรุงเทพมหานคร

ระดับดี (Bronze)

63

เจ้าหลาวทอแสงบีช

จันทบุรี

ระดับดี (Bronze)

64

พบทะเล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

ตราด

ระดับดี (Bronze)

65

ปาล์มสวย รีสอร์ท

ตราด

ระดับดี (Bronze)

66

เป็กกี้ โคฟ รีสอร์ท

จันทบุรี

ระดับดี (Bronze)

67

ชีวาปุรี บีช รีสอร์ท

ตราด

ระดับดี (Bronze)

68

เกาะช้าง แกรนด์ ออร์คิด รีสอร์ท

ตราด

ระดับดี (Bronze)

69

รัตนาปาร์ค

พิษณุโลก

ระดับดี (Bronze)

70

ภูเรือ แฌงค์ชัวรี รีสอร์ท แอนด์ สปา

เลย

ระดับดี (Bronze)

71

ภูเรือบุษบา รีสอร์ท แอนด์ สปา

เลย

ระดับดี (Bronze)

72

ม้วนมาณี  บูทิค โฮเทล

เลย

ระดับดี (Bronze)

73

น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท

น่าน

ระดับดี (Bronze)

74

ศศิดารา รีสอร์ท

น่าน

ระดับดี (Bronze)

75

เดอะ เปียโน รีสอร์ท

นครราชสีมา

ไม่ผ่านการประเมิน

76

ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต

ภูเก็ต

ไม่ผ่านการประเมิน

77

สมุย เวอร์ติคัลเลอร์

สุราษฏร์ธานี (เกาะสมุย)

ไม่ผ่านการประเมิน

78

เฮฟ เวน แคว รีสอร์ท

กาญจนบุรี

ไม่ผ่านการประเมิน

79

ทีเค. พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น

กรุงเทพมหานคร

ไม่ผ่านการประเมิน

ที่

ชื่อโรงแรม

จังหวัด

ระดับรางวัล

80

โพธิศิรีนทร์

เชียงใหม่

ไม่ผ่านการประเมิน

81

โฮเทล รอยัล บางกอก แอท ไชน่าทาวน์

กรุงเทพมหานคร

ไม่ผ่านการประเมิน

82

เดอะ ยามา ภูเก็ต

ภูเก็ต

ไม่ผ่านการประเมิน

83

อมันตา 1

หนองคาย

ไม่ผ่านการประเมิน

84

อมันตา 2

หนองคาย

ไม่ผ่านการประเมิน

85

ลานเล รีสอร์ท

ตราด

ไม่ผ่านการประเมิน

86

เรือนนริศรา

สุโขทัย

ไม่ผ่านการประเมิน

87

ชมนา รีสอร์ท

น่าน

ไม่ผ่านการประเมิน

88

น่านสะบายดี

น่าน

ไม่ผ่านการประเมิน

89

รพีพงศ์ โฮเทล

น่าน

ไม่ผ่านการประเมิน