หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN HOTEL >> จำนวนผู้เข้าชม: 53,144 ความเป็นมา

GREEN HOTEL - ความเป็นมา

Green Hotel [English] โรงแรมผ่านการรับรอง [ค้นหารายการ]


การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภท โรงแรม (Green Hotel)
โรงแรมเป็นสถานประกอบการ ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้ความสะดวกสบายและสร้างความพึ่งพอใจแก่ผู้ใช้บริการซึ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ล้วนต้องใช้ทรัพยากรพลังงานและก่อให้เกิดมลภาวะทั้งขยะและน้ำเสีย จึงมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์โลกร้อนที่กำลังกายเป็นวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการ “การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม (Green Hotel)”เพื่อส่งเสริมศักยภาพโรงแรมให้มีการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น


 วัตถุประสงค์โครงการ

 • ลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติที่ดี
 • ร่วมอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
 • ยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • เตรียมความพร้อมสู่การประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับสากล

คุณสมบัติของโรงแรม

 1.  มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมที่ยังคงมีอายุใบอนุญาต
 2. ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษหรือถูกตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

สิทธิและประโยชน์

 1. โล่แสดงระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ตราสัญลักษณ์ G) และประกาศนียบัตรอายุการรับรอง 2 ปี
 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อเลือกใช้กลุ่ม Green Hotel รวมถึงฝ่ายช่องทางต่างๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดทำฐานข้อมูลการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้เข้าถึงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม
  **ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Database system for Sustainable Consumption Service and Production** 
 3. ลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
 4. มีภาพลักษณ์ที่ดีในการร่วมอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ระดับการผ่านเกณฑ์

gold.png ระดับทอง (Gold Class) ได้คะแนน 80% ขึ้นไป
silver.png ระดับเงิน(Silver Class)  ได้คะแนน 70% แต่ไม่ถึง 80%
bronze.png ระดับทองแดง(Bronze Class) )  ได้คะแนน 60% แต่ไม่ถึง 70% 

          

เกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโรงแรมครอบคลุม 6 ประเด็นดังนี้

 1. นโยบายด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหาร และพนักงานร่วมดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนให้บุคลากรในสถานประกอบการ เกิดความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานด้านบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 3. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูล และข่าวสารด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และสนับสนุนจากกลุ่มเป้าหมาย
 4. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณภาพ ราคา ระยะทาง การส่งมอบสินค้า หรือบริการตามที่กำหนด และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต
 5. การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เน้นการดำเนินงานใดๆ ที่สามารถใช้ทรัพยากรได้แบบยั่งยืน หรือมีการกำจัดของเสียและมลพิษให้หมดไป หรือเสื่อมสภาพไป หรือไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ
 6. การมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของสานประกอบการกับท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทั้งการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมดำเนินการในกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

download ใบสมัคร คลิกที่นี่