หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN CARD >> จำนวนผู้เข้าชม: 452 ผลการดำเนินงาน GreenCard

GREEN CARD - ผลการดำเนินงาน GreenCard

 


 

โครงการส่งเสริมบัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green card application)

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

  1. ปรับปรุงและเพิ่มเติมฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการประสานหน่วยงานผู้ให้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมและรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับการรับรองเพื่อขอรายการรหัสสินค้าบาร์โค้ด (Barcode) และทำการเพิ่มเติมฐานข้อมูลสินค้า รวมถึงโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Green Productions ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เว็บไซต์ scpdatacenter และเว็บไซต์ Thai Eco Market) ปัจจุบันมีสินค้าและการบริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรองฉลากสิ่งแวดล้อมต่างๆ (15 ฉลาก) ที่อยู่ในฐานข้อมูลแอปพลิเคชั่น รวม 152,897 รายการ
  2. พัฒนารูปแบบ Green card application ให้น่าสนใจและทันสมัย ใช้งานง่าย เหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเพิ่มรูปภาพประจำตัวผู้ใช้งาน แบ่งประเภทหมวดหมู่สินค้าเป็น 13 หมวด และสามารถกดรับสิทธิ์จากหน้าโปรโมชั่นได้ทันที นอกจากนี้เมื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่นจะสามารถมองเห็นโฆษณาได้ทันที
  3. หารือเพื่อหาแนวทางร่วมส่งเสริมการใช้ Green Card Application ร่วมกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จัดจำหน่าย สถานบริการ ห้างร้านสรรพสินค้า เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันคณะผู้ดำเนินโครงการฯ ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางร่วมส่งเสริมการใช้ Green Card Application ร่วมกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จัดจำหน่าย สถานบริการ ห้างร้านสรรพสินค้า เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน โดยมีผู้ผลิต โรงแรม และร้านค้า จำนวน 15 ราย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับ Green Card Application
  4. จัดทำสื่อออนไลน์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 ชุด ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมบัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card Application) และเนื้อหาเชิญชวนร่วมเป็นภาคีพันธมิตรในการส่งเสริมการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่าน Green Card Application โดยมีการเผยแพร่ตามสื่อสาธารณะต่างๆ เช่น เว็บไซค์ Facebook
  5. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ Green card application ในงานประชุม สัมมนาต่างๆทั้งหมด 21 ครั้ง และมีจำนวนสมาชิก Green card application ทั้งหมดเท่ากับ 10,918 ราย และมีผู้นำเข้า (upload) ใบเสร็จและได้รับการอนุมัติคะแนนจำนวน 14,446 ครั้ง