หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> Green Airport >> จำนวนผู้เข้าชม: 391 ผลการดำเนินงาน 2563

Green Airport - ผลการดำเนินงาน 2563

รายงานผลโครงการพัฒนาเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airportประจำปีงบประมาณ 2563


 

รายงานผลโครงการพัฒนาเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airportประจำปีงบประมาณ 2563

 • หลักการและเหตุผล

ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๑๕๖๑-๒๕๘๐) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ม ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ ๑๒ การสร้างแบบแผนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ก็มุ่งขับเคลื่อนวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภคนำไปสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการภาคการผลิต ภาคการบริการ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

ในปี ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พิจารณาเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายประเภทสนามบิน เป็นกิจการในภาคบริการที่สำคัญทั้งการเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสียจากกิจการของสนามบินเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพกิจการของสนามบิน ซึ่งมีการใช้ทรัพยากร พลังงาน และเกิดของเสียจากการกิจกรรมต่าง ๆ  จึงกำหนดให้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น มีการจัดการของเสียอย่างถูกหลักวิชาการตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริการและการบริโภคไปสู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 • วัตถุประสงค์

2.1) เพื่อพัฒนาเกณฑ์สนามบินเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.2) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทสนามบิน

 • กลุ่มเป้าหมาย

กิจการสนามบินหรือท่าอากาศยานพานิชย์ในประเทศไทย ทั้งท่าอากาศนานาชาติ และท่าอากาศยานภายในประเทศ

 1. ผลการดำเนินงาน
  • จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อพิจารณา(ร่าง)เกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport)  
  • รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport)    จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เกี่ยวข้องอื่น จำนวน 29 หน่วยงาน
  • การทดสอบใช้(ร่าง)เกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ในพื้นที่สนามบินที่คัดเลือกเป็นตัวแทนของสนามบิน จำนวน 3 แห่ง คือ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสมุย และสนามบินอุดรธานี
  • การพัฒนาเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเกณฑ์ฯ ประกอบด้วย 6 หมวด 22 องค์ประกอบย่อย 62 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตารางที่ 1 รายละเอียดของจำนวนองค์ประกอบย่อยและค่าน้ำหนักแต่ละหมวด

หมวดที่พิจารณา

องค์ประกอบย่อย

น้ำหนัก (ร้อยละ)

๑)  นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

๑๕

๒)  การจัดการสิ่งแวดล้อม

๓๐

๓)  การจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

๒๕

๔)  การเชื่อมโยงกับระบบขนส่งภาคพื้นดิน

๕)  การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

๒๐

๖)  นวัตกรรมและแนวทางการดำเนินงานในอนาคต

ผลรวม

๒๒

๑๐๐