ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม