หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 386,024 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์

QR Code Book URL
รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งพิมพ์ - หนังสือ
ผู้แต่ง : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชื่อสื่อ : คู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา Z(H)ero Waste : ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์
ครั้งที่พิมพ์ : 1
จังหวัดที่พิมพ์ : กรุงเทพมหานคร
โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ปีที่ผลิต : 2559
จำนวนหน้า : 166
เดือนที่วาง : 5
ฉบับที่ : 1
วันที่พิมพ์ : 1 พฤษภาคม 2559
รหัสหนังสือ, ISBN : 978-616-316-308-0
ไฟล์สื่อ : Z(H)ero Waste(Allweb).pdf เปิด เปิด
หน่วยของสื่อ : -
ข้อมูลอื่น ๆ 1 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 2 : -
ข้อมูลอื่น ๆ 3 : -
รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ :

คู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา  Z(H)ero Waste : ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์

          คู่มือที่ครูสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกและวินัยในการจัดการขยะให้แก่เด็กนักเรียนตามช่วงชั้น ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยยึดหลัก 3 Rs : Reduce  Reuse และ Recycle  เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในโรงเรียนและสามารถจัดการกับขยะมูลฝอยเหล่านั้นอย่างเหมาะสมให้เหลือขยะมูลฝอยน้อยที่สุด

หน่วยงานเจ้าของสื่อ : กองส่งเสริมและเผยแพร่
จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : 0
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 4208
email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : pailin@deqp.mail.go.th