หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบโรงเรียนอีโคสคูล >> จำนวนผู้เข้าชม: 6,370 เอกสารประกอบการเสวนา/ฝึกอบรม

ระบบโรงเรียนอีโคสคูล - เอกสารประกอบการเสวนา/ฝึกอบรม
โครงการประชุมชี้แจงเปิดรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล ประจำปี 2563
เวทีเสวนาโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school Forum) “ครู...ผู้สร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” 1-3 มิถุนายน 2559
2. เอกสารประกอบการเสวนา “กิจกรรมตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง (Economy Efficiency) "
 • โรงเรียนบ้านมิน จังหวัดพะเยา  
 • โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ ธนกุลอุปถัมภ์) จังหวัดอ่างทอง  
3. เอกสารประกอบการเสวนากลุ่มย่อย “กรณีตัวอย่างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน” กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
 • นางสาวระเบียบ ภูผา นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • โรงเรียนวัดทุ่งคอก จังหวัดอุทัยธานี
 • โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
4. เอกสารประกอบการเสวนา สิ่งแวดล้อมศึกษา เครื่องมือสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
 • นางสาวสาวิตรี ศรีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมละเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นางสาวจิตตวดี อินทสวัสดิ์ ผู้จัดการอาวุโสสำนักเพื่อความเป็นเลิศฯ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย ) จำกัด
 • นางอลงกต ศรีวิจิตรกมล ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา
การประชุมเปิดตัวการรับสมัครโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ประจำปี 2560 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559
2. เอกสารประกอบการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินงานตามพันธกิจที่ 1
 • เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ   (วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-14.30 น.)
 • โดย โรงเรียนเมืองกระบี่ และโรงเรียนบ้านน้ำมิน
3. เอกสารประกอบการบรรยายเครื่องมือจัดกระบวนการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน (วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 14.45 - 16.00 น.)

        โดย รศ. ประสาน  ตังสิกบุตร  ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา