หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบโรงเรียนอีโคสคูล >> จำนวนผู้เข้าชม: 14,828 แบบประเมินความพร้อมโรงเรียน

ระบบโรงเรียนอีโคสคูล - แบบประเมินความพร้อมโรงเรียน
ความหมายของระดับคะแนน
     ระดับคะแนน 0 หมายถึง ไม่ปรากฏ หรือ ไม่มี หรือ ร้อยละ 0
     ระดับคะแนน 1 หมายถึง ไม่ชัดเจน หรือ น้อย หรือ น้อยกว่าร้อยละ 25
     ระดับคะแนน 2 หมายถึง พอเห็นบ้าง หรือ ปานกลาง หรือ ร้อยละ 26-50
     ระดับคะแนน 3 หมายถึง ชัดเจน หรือ มาก หรือ ร้อยละ 51-75
     ระดับคะแนน 4 หมายถึง ชัดเจนมาก หรือ มากที่สุด หรือ มากกว่าร้อยละ 75

คำแนะนำในการตอบแบบประเมิน
          แบบประเมินความพร้อมสำหรับโรงเรียน มีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนที่สนใจและสมัครใจเข้าร่วมเป็นโรงเรียนอีโคสคูล ได้ “ทบทวน” โรงเรียนของตนเองว่า มีการดำเนินงานครบถ้วนตาม 4 พันธกิจหลักของโรงเรียนอีโคสคูลหรือไม่? เพียงใด? ซึ่งแนวคิดในการประเมินความพร้อมสำหรับโรงเรียนนี้ จะให้ความสำคัญกับ การประเมินเพื่อ “พัฒนา” โรงเรียน ให้สามารถเป็นโรงเรียนอีโคสคูลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตามหลักการจัดการโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยมีเป้าหมายสูงสุดก็เพื่อ ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพที่พร้อมจะเติบโตขึ้นเป็น “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม” หรือ Environmental Citizen คือเป็น “พลเมือง” ที่ใช้ชีวิตอย่าง “พอเพียง” เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ “ยั่งยืน”
          ในการประเมินความพร้อมสำหรับโรงเรียนอีโคสคูล ขอแนะนำให้ผู้ประเมิน ให้คะแนนตัวชี้วัดต่างๆ (ทั้ง 43 ตัวชี้วัด) ตามสภาพจริง ที่พบ จึงจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ เพื่อนำไปวิเคราะห์และกำหนดทิศทางและวางแผน “พัฒนา” โรงเรียนได้อย่างเหมาะสม ตรงตามสภาพ ความพร้อม และบริบทที่เป็นจริง ตลอดจนสามารถดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูลได้อย่างมีมาตรฐาน ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพออกสู่ชุมชนและสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               แบบประเมินความพร้อมฯ นี้ ประกอบด้วย 13 มิติ 43 ตัวชี้วัด ภายใต้พันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คือ
               พันธกิจที่ 1 : นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ
               พันธกิจที่ 2 : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
               พันธกิจที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
               พันธกิจที่ 4 : การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา

โรงเรียน:
พันธกิจที่ 1 : นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ (4 มิติ 16 ตัวชี้วัด)
มิติการดำเนินงาน ตัวชี้วัด คะแนน แหล่งที่มาข้อมูล
1. การกำหนดนโยบายด้าน "สิ่งแวดล้อมศึกษา" (1) โรงเรียนกำหนดนโยบายด้าน "สิ่งแวดล้อมศึกษา" ไว้อย่างชัดเจน นโยบาย/ วิสัยทัศน์ สอบถาม/ สัมภาษณ์
(2) ครู บุคลากร นักเรียน และ ชุมชน มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายฯ
(3) ครู บุคลากร นักเรียน และ ชุมชน รับรู้และเข้าใจนโยบายฯ
2. การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการด้าน "สิ่งแวดล้อมศึกษา" (1) มีกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ผังโครงสร้างการบริหารสอบถาม/ สัมภาษณ์ คำสั่ง
(2) มีการกำหนดบุคลากร/ ผู้รับผิดชอบ
(3) มีการกำหนดบทบาท/ ภาระหน้าที่รับผิดชอบ
(4) ใช้รูปแบบการบริหารจัดการ "แบบมีส่วนร่วม"
3. การนำนโยบายด้าน "สิ่งแวดล้อมศึกษา" สู่การปฏิบัติ (1) มีกิจกรรม/ โครงการ/ โครงงาน ปรากฏในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี กิจกรรม สอบถาม/ สัมภาษณ์ ผลงาน/ รายงาน
(2) มีกิจกรรม/ โครงการ/ โครงงาน ที่สนับสนุน "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา" (พันธกิจที่ 2)
(3) มีกิจกรรม/ โครงการ/ โครงงาน ที่สนับสนุน "การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน" (พันธกิจที่ 3)
(4) มีกิจกรรม/ โครงการ/ โครงงาน ที่สนับสนุน "การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม" (พันธกิจที่ 4)
(5) กิจกรรม/ โครงการ/ โครงงาน ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร (เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุ-อุปกรณ์) อย่างเหมาะสม
(6) เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ/ โครงงาน
(7) มีผลงานเป็นที่ปรากฏ
4. การกำกับ ดูแล ติดตามและ ประเมินผล (1) มี "ระบบ" กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล คำสั่ง/ แผนติดตาม บันทึกการประชุม
(2) มีการนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
พันธกิจที่ 2 : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (4 มิติ 12 ตัวชี้วัด)
มิติการดำเนินงาน ตัวชี้วัด คะแนน แหล่งที่มาข้อมูล
1. ครูพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปใช้พัฒนากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา (1) จำนวนครูในโรงเรียนที่พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง คำสั่ง/บันทึกข้อความ สำเนาวุฒิบัตร ภาพถ่าย
(2) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน (ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้)
2. การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รายวิชาเพิ่มเติม หรือ รายวิชาพื้นฐาน หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือ บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่เชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมระดับโลกและระดับท้องถิ่น (1) มีหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา (ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง) ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่ แนวคิด โครงสร้างเวลาเรียน คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และ เกณฑ์การประเมิน คำสั่ง เอกสารหลักสูตร ภาพกิจกรรม
(2) มีหลักสูตรฯ ที่พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษาครบ ทั้ง 5 ข้อ (ได้แก่ ความตระหนัก ความรู้ ทักษะ เจตคติ และ การมีส่วนร่วม)
(3) หลักสูตรฯ ได้รับการประเมินผลการใช้ ปรับปรุง และพัฒนา
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการ “สิ่งแวดล้อมศึกษา” ที่หลากหลายและสอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขของโรงเรียนและชุมชน (1) จัดการเรียนรู้ตามความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เอกสารหลักสูตร ภาพกิจกรรม สอบถาม/ สัมภาษณ์ ผลงานนักเรียน
(2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน
(3) ส่งเสริมการสืบค้น/ รวบรวมข้อมูลจากชุมชน
(4) ส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลจากการสืบค้นมาวิเคราะห์ เชื่อมโยงประเด็นปัญหา/สถานการณ์ท้องถิ่น กำหนดทางเลือกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ตลอดจนลงมือปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบ
4. แหล่งเรียนรู้ด้าน สิ่งแวดล้อมภายใน โรงเรียน และ/หรือ ในชุมชน (1) มีแหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียน และ/หรือ ในชุมชน ผลงานนักเรียน ภาพถ่าย บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน
(2) มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
(3) แหล่งเรียนรู้เกิดจากการวางแผนร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน
พันธกิจที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (3 มิติ 11 ตัวชี้วัด)
มิติการดำเนินงาน ตัวชี้วัด คะแนน แหล่งที่มาข้อมูล
1. การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ได้แก่ ด้านขยะ ด้านน้ำ ด้านพลังงาน ด้านความหลากหลาย-ทางชีวภาพ ด้านสารเคมี พื้นที่สีเขียว การบริโภค การใช้วัสดุอุปกรณ์ และ ด้านอื่นๆ) (1) โรงเรียนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 3 ด้าน สภาพจริงในโรงเรียน ผลงาน/ รายงาน สอบถาม/ สัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรม ภาพกิจกรรม ข้อมูลเชิงสถิติ มาตรการต่างๆ
(2) มีข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เชิงปริมาณ) ทั้งก่อน-หลังการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) จำนวนครู บุคลากร และ นักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
(4) ครู บุคลากร และ นักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน ในทุกๆ ขั้นตอน
(5) กิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
(6) มีการสื่อสารกิจกรรมการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้ทุกคนในโรงเรียนได้รับรู้และมีส่วนร่วม
2. "รูปธรรม" ที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (1) สภาพแวดล้อมในโรงเรียน "สื่อ" หรือ "สะท้อน" ให้เห็นถึงความเป็นโรงเรียน สภาพจริงในโรงเรียน ผลงาน/ รายงาน สอบถาม/ สัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรม ภาพกิจกรรม ข้อมูลเชิงสถิติ มาตรการต่างๆ
3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับครู-นักเรียน-บุคลากรในโรงเรียน (1) ครูและบุคลากรมีความภาคภูมิใจในการดำเนินกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ โรงเรียน สอบถาม/ สัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรม ภาพกิจกรรม ใบประกาศนียบัตร โล่เชิดชูเกียรติต่างๆ
(2) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการดำเนินกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
(3) ครูและบุคลากรมีพฤติกรรมหรือแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
(4) นักเรียนมีพฤติกรรมหรือแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่ 4 : การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา (2 มิติ 4 ตัวชี้วัด)
มิติการดำเนินงาน ตัวชี้วัด คะแนน แหล่งที่มาข้อมูล
1. เครือข่ายที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษากับโรงเรียน (1) ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ สอบถาม/ สัมภาษณ์ ภาพกิจกรรม
(2) ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
2. ลักษณะการมีส่วนร่วมของเครือข่าย (1) ผู้ปกครองสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของโรงเรียนอีโคสคูลเป็นอย่างดี(ทั้ง 4 พันธกิจ) สอบถาม/ สัมภาษณ์ ภาพกิจกรรม ผลงาน/ รายงาน
(2) ชุมชนสนับสนุนการดำเนินงานตาม พันธกิจของโรงเรียนอีโคสคูลเป็นอย่างดี(ทั้ง 4 พันธกิจ)