หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบโรงเรียนอีโคสคูล >> รายงาน >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,110 สรุปจำนวนโรงเรียนอีโคสคูล รายปี

รายงาน - สรุปจำนวนโรงเรียนอีโคสคูล รายปี

รวมทั้งสิ้น 189 โรงเรียน


รวมทั้งสิ้น 189 โรงเรียน

ปี สังกัด ระดับชั้น จำนวนโรงเรียน
2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) ประถมศึกษา 2
รวมทั้งสังกัด 2
รวมทั้งปี 2563 2
2561 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล) ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) 1
รวมทั้งสังกัด 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) ประถมศึกษา 2
รวมทั้งสังกัด 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) มัธยมศึกษา 1
รวมทั้งสังกัด 1
รวมทั้งปี 2561 4
2560 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล) ประถมศึกษา 1
รวมทั้งสังกัด 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) ประถมศึกษา 33
ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) 1
รวมทั้งสังกัด 34
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) มัธยมศึกษา 1
รวมทั้งสังกัด 1
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) 1
รวมทั้งสังกัด 1
รวมทั้งปี 2560 37
2558 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล) ประถมศึกษา 6
ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) 2
มัธยมศึกษา 4
รวมทั้งสังกัด 12
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) ประถมศึกษา 13
ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) 12
รวมทั้งสังกัด 25
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) มัธยมศึกษา 15
รวมทั้งสังกัด 15
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประถมศึกษา 2
ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) 1
รวมทั้งสังกัด 3
รวมทั้งปี 2558 55
2556 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตำบล) มัธยมศึกษา 1
รวมทั้งสังกัด 1
กรุงเทพมหานคร ประถมศึกษา 9
ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) 3
มัธยมศึกษา 1
รวมทั้งสังกัด 13
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) ประถมศึกษา 15
ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) 2
รวมทั้งสังกัด 17
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประถมศึกษา 1
รวมทั้งสังกัด 1
รวมทั้งปี 2556 32
2555 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตำบล) มัธยมศึกษา 1
รวมทั้งสังกัด 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) ประถมศึกษา 13
ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) 3
รวมทั้งสังกัด 16
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) มัธยมศึกษา 1
รวมทั้งสังกัด 1
รวมทั้งปี 2555 18
2550 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตำบล) มัธยมศึกษา 1
รวมทั้งสังกัด 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) ประถมศึกษา 5
ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) 6
รวมทั้งสังกัด 11
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) 1
มัธยมศึกษา 27
รวมทั้งสังกัด 28
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มัธยมศึกษา 1
รวมทั้งสังกัด 1
รวมทั้งปี 2550 41
รวมทั้งหมด 189