หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบโรงเรียนอีโคสคูล >> รายงาน >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,119 สรุปจำนวนโรงเรียนอีโคสคูล รายปี (แบ่งกลุ่มตามระดับ)

รายงาน - สรุปจำนวนโรงเรียนอีโคสคูล รายปี (แบ่งกลุ่มตามระดับ)

รวมทั้งสิ้น 189 โรงเรียน

ระดับ ปี จำนวนโรงเรียน
ประถมศึกษา 2563 2
2561 2
2560 34
2558 21
2556 25
2555 13
2550 5
รวม 102
ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) 2561 1
2560 2
2558 15
2556 5
2555 3
2550 7
รวม 33
มัธยมศึกษา 2561 1
2560 1
2558 19
2556 2
2555 2
2550 29
รวม 54
รวมทั้งสิ้น 189