หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบโรงเรียนอีโคสคูล >> จำนวนผู้เข้าชม: 18,735 สื่ออีโคสคูล

ระบบโรงเรียนอีโคสคูล - สื่ออีโคสคูล
หนังสือ/คู่มือ
คู่มือโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (บันได 7 ขั้น เครื่องมือการจัดกระบวนการเรียนรู้)
คู่มือที่นำเสนอหลักการ แนวคิด และวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเลือกหนึ่งให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนนำไปปรับใช้และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นกระบวนการเรียนรู้จากปัญหาท้องถิ่น Problem Based Learning ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
บันได 7 ขั้น เครื่องมือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม กรณีตัวอย่าง : ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

การใช้บันได 7 ขั้น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กรณีตัวอย่างในการเรียนรู้ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย
1. สำรวจและค้นหาประเด็นการเรียนรู้
2. หาความรู้ฐาน
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
4. เรียนรู้สถานการณ์และกำหนดทางเลือก
5. วางแผนและจัดการ
6. ออกปฏิบัติการ
7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งครูสามารถใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กในการเรียนรู้จากปัญหาในท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน ปี 2557-2561
แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน ปี 2557-2561 (ASEAN Environmental Education Action Plan 2014-2018) กรอบแนวทางดำเนินงานเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้พลเมืองมีความตระหนักรู้ มีจิตสำนึกและจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในภูมิภาค
แนวทางสร้างสรรค์โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่โรงเรียนที่มีความสนใจในการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล ก่อนการดำเนินการพัฒนา โรงเรียนไปสู่โรงเรียนอีโคสคูล เนื้อหาประกอบด้วยการทำความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาและแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และบทเรียนจาก 41 โรงเรียน นำร่อง ภายใต้แผนงานอีโคสคูล 2551-2554 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คู่มือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล
คู่มือที่โรงเรียนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนาเป็นโรงเรียนอีโคสคูล เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การอธิบายเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรียนอีโคสคูล และขั้นตอนสู่การเป็น “โรงเรียนอีโคสคูล” และมีตัวชี้วัดในการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล โดยพัฒนาจากประสบการณ์การทำงานของโรงเรียนต่างๆ ที่โรงเรียนสามารถนำมาใช้ในการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หนังสือรวบรวมผลการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูลในภูมิภาค นำเสนอโรงเรียนอีโคสคูลที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน โดยโรงเรียนที่สนใจในการดำเนินงานอีโคสคูล สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานตามบริบทโรงเรียนของตนเองได้
คู่มือกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา Z(H)ero Waste : ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์

คู่มือที่ครูสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกและวินัยในการจัดการขยะให้แก่เด็กนักเรียนตามช่วงชั้น ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยยึดหลัก 3 Rs : Reduce  Reuse และ Recycle  เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในโรงเรียนและสามารถจัดการกับขยะมูลฝอยเหล่านั้นอย่างเหมาะสมให้เหลือขยะมูลฝอยน้อยที่สุด

วีดิโอ