หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> COP23 >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,472 Q&A

COP23 - Q&A

 คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย

          Q. หน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการประชุมประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 23
          A. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมภายใต้มาตรา 6 แล้ว ยังได้รับมอบหมายในการจัดกิจกรรมคู่ขนานในเวที COP 23 ตลอดระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ 6-17 พฤศจิกายน 2560 ภายใต้แนวคิด Thailand Climate Action through Multi-Stakeholder Partnership โดยมี 2 ส่วน คือ
                    1. การจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อนำเสนอข้อมูลและแสดงผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยให้แก่ผู้เข่าร่วมการประชุม COP 23
                    2. การจัดเวทีเสวนา (Side Event) ในประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งความร่วมมือภายในประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก


          Q. บทบาทของการเป็นหน่วยประสานงานกลางของประเทศไทย (National Focal Point) ด้านปฏิบัติการเพี่อเสริมพลังด้านสภาพภูมิอากาศ (Action for Climate Empowerment ; ACE) หรือกิจกรรมภายใต้มาตรา 6 ของกรอบอนุสัญญาฯ
          A. หน่วยประสานงานกลางของประเทศ มีบทบาทและหน้าที่เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรา 6 ในทุกองค์ประกอบทั้งด้านการศึกษา การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชน การเข้าถึงข้อมูลของสาธารณชนและความร่วมมือระหว่างประเทศของ 5 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น ในระดับประเทศ หน่วยประสานงานกลางของประเทศ อาจมีความรับผิดชอบด้านการเมือง ด้านเทคนิคและด้านองค์กรที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของประเทศ
                    บทบาทและหน้าที่ของหน่วยประสานงานกลางของประเทศด้านการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้มาตรา 6
                    1. ระดับนานาชาติ
                              o ร่วมเจรจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ
                              o ร่วมการเสวนามาตรา 6 ประจำปี
                              o ระบุแนวทางและประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นไปได้ และหาโอกาสเสริมสร้างความเข้มแข็งกับอนุสัญญาอื่น ๆ
                    2. ระดับประเทศ
                              o ส่งเสริมการบูรณาการอย่างเป็นระบบด้านการศึกษา ฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของประชาชนและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน ในทุกกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ตลอดจนความตกลงปารีส รวมถึงการดำเนินงานตาม NDC และการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับการพัฒนาที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ
                              o ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรม
มาตรา 6 และกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวที่ดำเนินการภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ
                              o ยกระดับการประสานงานข้ามภาคส่วนระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกและความร่วมมือระหว่างประเทศ
                              o ประสานงานเพื่อพัฒนา ดำเนินการและประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยกิจกรรมมาตรา 6
                              o ระดมความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการเงินเพื่อยกระดับการดำเนินงานตามแผนงานโดฮาในระดับประเทศ
                              o เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สื่อวัสดุอุปกรณ์และตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับองค์ประกอบทั้งหกของกิจกรรมมาตรา 6
                              o จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเหตุการณ์สำคัญของกิจกรรมมาตรา 6 ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปฏิบัติที่ดีและบทเรียนที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอ
                              o จัดส่งข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานชาติและในกรณีที่เป็นไปได้ในรายงานอื่น ๆ ภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนโดฮา และแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อวัตถุประสงค์ของการทบทวนและประเมินผลแผนงานโดฮาในปี ค.ศ. 2020 โดยมีข้อสังเกตว่าทั้งหกองค์ประกอบของกิจกรรมมาตรา 6 มีแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับการรายงานดังกล่าว
                    3. ระดับท้องถิ่น
                              ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการยกระดับการดำเนินกิจกรรมมาตรา 6 ในระดับท้องถิ่น

          Q. การติดตามการถ่ายทอดสดเวทีเสวนา (Side Event) ในการประชุม COP 23 สามารถติดตามได้ทางช่องทางใดบ้าง
          A. สำหรับท่านที่สนใจท่านสามารถดูตารางและหัวข้อการเสวนาได้จากเมนู Thai Pavilion รวมทั้งท่านยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม