หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> COP23 >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,861 Thailand Article 6

COP23 - Thailand Article 6

Thailand Article 6

          การสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน นับเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของประเทศในการตอบสนองต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน กิจกรรมดังกล่าว ยังมีส่วนอย่างมากต่อการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change; UNFCCC) ในการรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยจากการแทรกแซงของมนุษย์ที่เป็นอันตรายต่อระบบภูมิอากาศ และความสำเร็จในการมุ่งสู่การพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำและสังคมที่มีภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          กรอบอนุสัญญาฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้และกำหนดเป็นพันธกรณี ให้ทุกประเทศภาคีสมาชิกกรอบอนุสัญญาฯ จะต้องส่งเสริมและร่วมมือกันด้านการศึกษา การฝึกอบรมและการสร้างจิตสำนึกที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของทุกภาคส่วน

          นอกจากนี้ การส่งเสริมและร่วมมือกันในระดับนานาชาติ ในการพัฒนาและดำเนินการด้านการศึกษา การฝึกอบรมและการสร้างจิตสำนึกที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการสร้างจิตสำนึกและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสาธารณชนในระดับประเทศ เป็นหนึ่งในพันธกรณีภายใต้พิธีสารเกียวโต ที่ทุกประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารฯ จะต้องดำเนินการวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030 และความตกลงปารีส ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของกิจกรรมภายใต้มาตรา 6 ของกรอบอนุสัญญาฯ ในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส (the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement; CMA) ในการประชุมสมัยที่ 1 จะพิจารณาและกำหนดเป็นแนวทางการยกระดับการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้มาตรา 6 ของกรอบอนุสัญญาฯ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งการดำเนินงานตามความตกลงปารีส ปฏิบัติการเพื่อเสริมพลังด้านสภาพภูมิอากาศ (Action for Climate Empowerment; ACE) เป็นคำใหม่ที่ที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ ได้รับรอง ในปี ค.ศ. 2015
เพื่อเป็นคำที่เหมาะสมเข้าใจง่ายในการอ้างอิงถึงกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรา
6 ของกรอบอนุสัญญาฯ ในชีวิตประจำวัน

          ตามมติของคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานหลักระดับประเทศ (national focal point) สำหรับปฏิบัติการเสริมพลังรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Action for Climate Empowerment) หรือ มาตรา ๖ ซึ่งมีหน้าที่และบทบาทหลักในการประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การฝึกอบรม การศึกษา การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแผนปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

          กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้มาตรา 6 ของกรอบอนุสัญญาฯ ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่ การศึกษา การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึก การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสาธารณชน การมีส่วนร่วมของประชาชนและความร่วมมือระหว่างประเทศของ 5 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งมาตรา 6 ของกรอบอนุสัญญาฯ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ พัฒนาและดำเนินการแผนงานด้านการศึกษาและการสร้างจิตสำนึก
การฝึกอบรมบุคลากรทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และบริหารจัดการ สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสาธารณชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

          นอกจากนี้ กรอบอนุสัญญาฯ ยังกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ ให้ความร่วมมือในกระบวนการที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายใต้มาตรา 6 ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดี และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันในระดับประเทศ ขอบเขตที่ได้ระบุอย่างกว้างขวางของกิจกรรมภายใต้มาตรา 6 นี้ ได้รับการชี้นำโดยวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งควบรวมเข้าด้วยกันแล้ว เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้านการปรับตัวและการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของกรอบอนุสัญญาฯ บนพื้นฐานของหลักการความรับผิดชอบร่วมในระดับที่แตกต่าง (common but differentiated responsibility) โดยคำนึงถึงขีดความสามารถของแต่ละประเทศภาคีสมาชิกกรอบอนุสัญญาฯ ตามสถานการณ์ของประเทศที่แตกต่างกัน ซึ่งมีองค์ประกอบ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมภายใต้มาตรา 6 ของกรอบอนุสัญญาฯ

          องค์ประกอบ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมภายใต้มาตรา 6 ของกรอบอนุสัญญาฯ

ขอบเขต

วัตถุประสงค์

1. การศึกษา

2. การฝึกอบรม

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะยาว

2. พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและเพิ่มความชำนาญ

ส่งเสริมความเข้าใจและความสามารถในการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

3. การสร้างจิตสำนึก

 

4. การเข้าถึงข้อมูลข่างสารของสาธารณชน

3. สามารถเข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยและทุกวิถีชีวิต

4. เผยแพร่และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครอบคลุมและอิสระ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5. การมีส่วนร่วมของประชาชน

6. ความร่วมมือระหว่างประเทศ

5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในกระบวนการตัดสินใจและดำเนินการ

6. เสริมสร้างความร่วมมือ ความพยายามร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และบทเรียน

โน้มน้าวและดึงดูดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ในการอภิปรายและเป็น หุ้นส่วนในการตอบสนองในภาพรวมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ