รายการรหัสโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก ชื่อโรงเรียน จังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล
1110100001 สตรีวรนาถ กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บางขุนพรหม
1110100003 สุพมาศพิทยาคม กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บวรนิเวศ
1110100004 แสนยานุกรวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร วัดราชบพิธ
1110100005 สวนเด็ก กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บางขุนพรหม
1110100007 ราชินี กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พระบรมมหาราชวัง
1110100008 ภารตวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร สำราญราษฎร์
1110100009 พิมานวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ตลาดยอด
1110100010 อนุบาลกรแก้ว กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี
1110100011 อนุบาลธนสมบูรณ์อำนวยสงคราม กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี
1110100013 อัมพวันศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี
1110100014 อักษรเจริญ กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ดุสิต
1110100017 อนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต วชิรพยาบาล
1110100018 อนุบาลศรีสัปดาห์ กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี
1110100019 อนุบาลสาริน กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี
1110100020 ศรีดรุณ กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี
1110100021 ช่างอากาศอำรุง กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี
1110100022 วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ดุสิต
1110100023 อนุบาลเลิศนุวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สวนจิตรลดา
1110100024 อนุบาลยุววิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ดุสิต
1110100025 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต วชิรพยาบาล
1110100026 กันตะบุตร กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี
1110100027 คอนเซ็ปชัญ กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต วชิรพยาบาล
1110100028 สรรพาวุธบำรุง กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี
1110100029 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต วชิรพยาบาล
1110100030 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี
1110100032 ทบอ.สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี
1110100035 พันธะศึกษาพิทยา กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต วชิรพยาบาล
1110100036 พันธะศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต วชิรพยาบาล
1110100037 พันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ดุสิต
1110100039 เยาวชนศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี
1110100040 โยนออฟอาร์ค กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต วชิรพยาบาล
1110100041 จิตรลดา กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สวนจิตรลดา
1110100042 เซนต์เทเรซา กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กระทุ่มราย
1110100043 วิทยปัญญา กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก หนองจอก
1110100044 อนุบาลธนามาศ กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก หนองจอก
1110100045 หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก หนองจอก
1110100046 สุเหร่าคู้วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก โคกแฝด
1110100047 อัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บางรัก
1110100048 อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บางรัก
1110100049 อนุบาลเปล่งประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม
1110100050 อนุบาลจิดาภา กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
1110100051 อนุบาลชวนชื่น กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม
1110100052 อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บางรัก
1110100053 อาทรศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บางรัก
1110100054 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม
1110100055 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม
1110100056 เยนเฮส์เม็มโมเรียล กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
1110100058 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม
1110100059 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม
1110100060 เลิศอุบลอนุบาล กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
1110100061 อนุบาลโชคชัยชัยพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
1110100062 ภูมิไพโรจน์พิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1110100064 อนุบาลนิเวศน์วารินทร์ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1110100065 นิเวศน์วารินทร์ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1110100066 จารุวรรณ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
1110100067 อนุบาลรัตนฉัตร กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1110100068 พิทยพัฒน์ศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ทรายกองดินใต้
1110100069 สุขฤทัย กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
1110100070 อนุบาลปราโมชพัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
1110100071 ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1110100074 ปราโมชวิทยาทาน กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1110100075 กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1110100076 เอี่ยมพานิชวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1110100077 อุทัยวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1110100079 อนุบาลพิมลทิพย์ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1110100080 อมาตยกุล กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1110100081 อนุบาลวัดไตรรัตนาราม กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1110100082 นันทนิตย์ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
1110100083 นราธิปพิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1110100084 ณัฎฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1110100085 อนุบาลชุติมา กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1110100086 อนุบาลกาญจนาพร กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1110100087 เพ็ญสมิทธ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1110100088 หัวหมากวิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1110100090 อนุบาลเด็กสากล กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1110100091 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1110100092 เด็กสากล กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1110100093 ถนอมบุตร กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1110100094 อนุบาลกรสุภา กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1110100095 วัฒนานนท์วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1110100096 อนุบาลหัวหมาก กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1110100098 อนุบาลภัทรบุตร์ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1110100099 อนุบาลทับแก้ว กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1110100100 อนุบาลศรีนวล กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1110100101 อนุบาลบ้านทิพย์ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1110100103 อนุบาลวิมลทิพย์ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1110100104 อนุบาลวรรณทิพย์ชุมชนคลองจั่น กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1110100106 สีตบุตรบำรุง กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง
1110100107 ประเสริฐธรรมวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง
1110100108 อนุบาลสุนี กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1110100109 อนุบาลแสงประเสริฐ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1110100111 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1110100112 สุนีพิทยา กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1110100114 พระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ลุมพินี
1110100115 สตรีศรีบำรุง กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน รองเมือง
1110100116 สตรีจุลนาค กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส
1110100117 สมานศึกษาวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดเทพศิรินทร์
1110100119 บำรุงอิสลามวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองมหานาค
1110100121 อนุบาลบ้านบาตร กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บ้านบาตร
1110100122 อนุบาลสวนดรุณ กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100123 สยามสามไตร กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100124 อนุบาลพัฒนศิริ กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100125 อนุบาลปรานี กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100126 วัดวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100127 สมถวิล กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100128 นวลวรรณศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100129 ใจรักอนุบาล กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100130 เลียงแสงทองอนุบาล กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100135 บพิธวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100136 มูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100137 สมาหารศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100138 สหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100139 อนุบาลวัฒนาสาธิต กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100141 นารีนิรมล กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100142 อนุบาลปาณยา กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100143 พิพัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100144 มีนบุรีศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
1110100146 อนุบาลจิตรเกษม กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
1110100147 นาดาวิทยาทาน กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
1110100149 เทพอักษร กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
1110100152 สุขเนตร กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
1110100153 มีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
1110100154 สุดใจวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
1110100155 พร้อม กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลาดกระบัง
1110100156 ยุพลพัฒน์วัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลำปลาทิว
1110100157 อนุบาลวังทอง กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น
1110100158 อรรถญาสาธิต กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น
1110100159 ยอดดวงใจ กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสามประเวศ
1110100160 อนุบาลเคหะร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น
1110100162 ศึกษาพัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลาดกระบัง
1110100163 มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ทับยาว
1110100164 เชิดเจิมศิลป์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลาดกระบัง
1110100165 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสามประเวศ
1110100166 ประเวศพิทยาคาร กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลาดกระบัง
1110100167 อนุบาลมณีรัตน์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1110100168 อนุบาลบ้านสานฝัน กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1110100169 สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1110100170 อนุบาลมลิวัลย์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1110100171 อนุบาลบ้านทรงไทย กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1110100172 อนุบาลมงคลวรรณ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1110100173 สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1110100174 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1110100175 วรมงคล กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1110100176 อนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1110100177 เซนต์ยอแซฟยานนาวา กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี
1110100178 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1110100179 สารสาสน์พัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1110100182 กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย
1110100183 อนุบาลพิณทิพย์ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1110100186 เรวดี กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1110100188 อนุบาลบ้านแก้ว กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1110100189 อนุบาลเพ็ญสันต์ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1110100192 อนุบาลรัศมี กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1110100193 อนุบาลดรุณา กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1110100194 สวนบัว กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1110100195 รุจิเสรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1110100196 ธำรงวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1110100198 อนุบาลเบญจมาศ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1110100199 สัตย์สงวนวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1110100201 สตรีกุหลาบธนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี สำเหร่
1110100202 แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี วัดกัลยาณ์
1110100203 อำนวยศิษย์ศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ตลาดพลู
1110100205 อนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี วัดกัลยาณ์
1110100206 อนุบาลซางตาครู้ส กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี วัดกัลยาณ์
1110100207 อนุบาลแสงอรุณ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี วัดกัลยาณ์
1110100208 อนุบาลแสงอรุณธนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี วัดกัลยาณ์
1110100209 อนุบาลพัชรินทร์พร กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี วัดกัลยาณ์
1110100212 สหบำรุงวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี หิรัญรูจี
1110100213 ฤดีศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี สำเหร่
1110100215 น้ำชลชนานุกูล กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บางยี่เรือ
1110100216 สหนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บางยี่เรือ
1110100217 เกื้อวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี สำเหร่
1110100218 จรวยพรวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บางยี่เรือ
1110100219 ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี วัดกัลยาณ์
1110100220 ดรุณวิทย์วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บางยี่เรือ
1110100221 พรประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ตลาดพลู
1110100223 มณีวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บุคคโล
1110100224 มนตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ตลาดพลู
1110100228 ศิริรักษ์วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ดาวคะนอง
1110100229 ซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี วัดกัลยาณ์
1110100231 สายประสิทธิ์วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1110100234 เสสะเวชวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1110100235 ชัยพิทยพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนา(จารุวัฒนานุกูลท่าพระ) กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1110100236 แสงมณี กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1110100238 ประสาทวิทยาอนุชนแผนกอนุบาล กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1110100239 กรุงธนวิทยาภวัน กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดอรุณ
1110100240 ประสาทวิทยาอนุชน กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1110100241 ชาตศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1110100242 อนุบาลวรพิม กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1110100244 สิริเทพ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
1110100245 บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
1110100246 อนุบาลบุณยรักษ์ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
1110100247 อนุบาลสีชมพู กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
1110100248 อนุบาลวัฒนานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
1110100249 ศิริพรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
1110100251 อนุบาลสองภาษาบ้านต้นไม้ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
1110100252 อนุบาลทรงวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ
1110100253 อนุบาลลีนา กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1110100254 สมฤทัย กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง สามเสนนอก
1110100255 ดลวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ
1110100257 ชาญวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ
1110100258 อนุบาลโชคชัย กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
1110100259 สตรีวุฑฒิศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
1110100262 อนุบาลนันทิยา กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน บางลำภูล่าง
1110100263 อนุบาลเชาวน์ดี กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน บางลำภูล่าง
1110100264 อนุบาลธีรชาต กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองสาน
1110100265 อนุบาลบ้านไทย กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร
1110100266 อนุบาลสุวาวรรณ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน บางลำภูล่าง
1110100267 พัฒนาวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
1110100268 บำรุงวิชา กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
1110100270 ภาษานุสรณ์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร
1110100271 อนุบาลศันสนีย์ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน บางลำภูล่าง
1110100273 จันทรวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
1110100276 จิตตเมตต์ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
1110100278 อนุบาลเตรียมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
1110100280 อยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บางพรม
1110100281 อนุบาลนกน้อย กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บางเชือกหนัง
1110100283 กุศลศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
1110100284 อนุบาลกุลบุตรวัฒนโรจน์ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
1110100285 วรรัตน์ศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
1110100286 ปิยะวิทยาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน คลองชักพระ
1110100287 ปิยะมิตร กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน คลองชักพระ
1110100288 นิลประพันธ์ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน คลองชักพระ
1110100290 อนุบาลอภิรักษ์ชัยพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
1110100291 อนุบาลดรุณวัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บ้านช่างหล่อ
1110100292 อนุบาลมีลำใย กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บ้านช่างหล่อ
1110100295 อนุบาลจันทยานนท์ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บ้านช่างหล่อ
1110100296 อนุบาลฐนิตา กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนศรี
1110100297 อนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1110100298 อนุบาลจิรภา กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนศรี
1110100299 อนุชนบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1110100301 บุณยาจารย์ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1110100302 อนุบาลสุนันท์ศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บ้านช่างหล่อ
1110100303 นฤมลทินธนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนศรี
1110100305 ดรุณวัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย ศิริราช
1110100307 ดิลกศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนนนท์
1110100309 เทพกาญจนา กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บ้านช่างหล่อ
1110100310 บำรุงวิทยาธนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนศรี
1110100311 มงคลวิจิตรวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนศรี
1110100312 ศุภวรรณ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บ้านช่างหล่อ
1110100315 สุภัทรา กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย ศิริราช
1110100316 อานันท์วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนศรี
1110100318 อนุบาลเสริมวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
1110100319 อนุบาลทิพารัตน์ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1110100320 นพรัตน์พัฒนศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1110100321 สุพิชญา กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1110100322 อนุบาลคุ้มเกล้า กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1110100323 รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ท่าข้าม
1110100324 อนุบาลอภิสรา กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1110100325 ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1110100326 จารุวัฒนานุกูล กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1110100327 สมิทธิพงษ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1110100328 อนุบาลสุพิชญา กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1110100329 อนุบาลวันเฉลิม กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1110100330 วรรณสว่างจิต กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1110100331 อนุบาลธารพระพร กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
1110100332 สุจิณณ์วดี กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ คูหาสวรรค์
1110100334 อนุบาลบ้านสวน กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางด้วน
1110100336 อนุบาลธีรานุรักษ์ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางแวก
1110100337 สุธรรมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ คูหาสวรรค์
1110100338 ตรีมิตรวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ คลองขวาง
1110100339 อนุบาลดารวี กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางด้วน
1110100340 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1110100341 เปี่ยมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ คูหาสวรรค์
1110100342 สุภาคมวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ
1110100343 ดำรงเรืองวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางด้วน
1110100344 ทองพูน กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ คลองขวาง
1110100346 ชาญกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางหว้า
1110100347 เผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ
1110100348 วิบูลย์เสรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ
1110100350 สุภาคมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ
1110100351 สถาพรศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ
1110100353 ศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
1110100354 อนุบาลยุวมิตร กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
1110100355 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
1110100356 อนุบาลเสริมปัญญาพุดตาน กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
1110100357 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
1110100358 อนุบาลยูรดา กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
1110100360 วีรสุนทร กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
1110100361 จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
1110100362 อนุบาลก้องหล้า กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
1110100363 เมตตาวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
1110100364 อนุบาลเยาวมิตร กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1110100365 สารสาสน์สุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1110100366 อนุบาลสมฤดี กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1110100367 อนุบาลสุพัชชา กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1110100368 อนุบาลบริบูรณ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
1110100369 อนุบาลปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
1110100371 ปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
1110100372 อนุบาลรังสิมา กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1110100373 อนุบาลบูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
1110100374 สมรรถภาพวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1110100376 โรจนนิมิตวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1110100377 เยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บางปะกอก
1110100378 ขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
1110100379 ขจรโรจน์วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
1110100381 อนุบาลแสงอารีย์ กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
1110100382 อุดมศาสตร์พัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางบำหรุ
1110100384 รัตนกุลอนุบาล กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
1110100385 อนุบาลบุษกร กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1110100387 อนุบาลคุณแม่ กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน
1110100388 อนุบาลฤชากร กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางบำหรุ
1110100389 สตรีบูรณวิทย์แผนกอนุบาล กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด
1110100390 อนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
1110100391 ทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน
1110100392 อนุบาลแสงทองอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
1110100394 บางอ้อศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
1110100395 ธรรมภิรักษ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางบำหรุ
1110100396 สตรีบูรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด
1110100397 อนุบาลจินกาญจน์ดา กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด
1110100398 บูรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด
1110100399 ประมุขวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
1110100401 พิมลวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด
1110100402 ศานติวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
1110100403 ศิริมงคลศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน
1110100404 ศิริมงคลศึกษาแผนกอนุบาล กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน
1110100405 ศรีอุลัย กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน
1110100406 เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน
1110100407 จำนงค์วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1110100409 อนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1110100410 อำนวยพิทยา กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1110100411 กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1110100412 ปัญจทรัพย์ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1110100413 อนุบาลเอกลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1110100414 นิธิปริญญา กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1110100415 อนุบาลปานตา กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1110100417 อนุบาลสมใจ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1110100418 สามัคคีบำรุงวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1110100419 พร้อมพรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1110100421 แม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1110100422 ประไพพัฒน์ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1110100423 จำนงค์พิทยา กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1110100424 อนุบาลจิราวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110100425 อนุบาลสายสุดา กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110100427 ชินวร กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110100428 อนุบาลแก้วฤทัย กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110100429 โสมาภา กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110100431 เบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110100433 อนุบาลพุทธชาด กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110100435 อนุบาลศรีนครพัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110100436 อนุบาลอินทรารักษ์ กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110100437 ปัฐวิกรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110100438 ภัสสรานุบาล กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110100439 อนุบาลชินวร กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110100440 อนุบาลมารีนิรมล กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110100441 อนุบาลลูกหนู กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110100442 สายอักษร กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม นวลจันทร์
1110100443 ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110100445 อนุบาลเครือคล้าย กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110100448 ศุภวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
1110100450 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
1110100451 อนุบาลอนันตศานติศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
1110100452 อนุบาลอารีวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
1110100453 พระแม่มารี กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
1110100454 โกศลภัทรวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
1110100455 อนุบาลจันทร์เจ้า กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
1110100457 อนุบาลแสงอรุณพระนคร กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
1110100458 ศิลปวัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
1110100460 อนุบาลแสงเรืองศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
1110100461 เธียรประสิทธิ์ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ
1110100463 อนุบาลพิรินทร กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
1110100464 เซนต์ไมเกิ้ล กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
1110100465 นิพัทธ์วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
1110100466 ตรอกจันทน์วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
1110100467 เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
1110100468 เบญจวรรณศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
1110100469 นวพัฒน์วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
1110100470 ชูธรรมานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
1110100471 อนุบาลบวรพรรณ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
1110100472 เทพสัมฤทธิ์วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
1110100474 ประชาราษฎร์พิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
1110100475 ปิ่นวัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
1110100476 อนุบาลจุฬาสิริ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
1110100477 พิริยะโยธิน กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ วงศ์สว่าง
1110100479 วีระพิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
1110100480 อนุบาลแสงโสม กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
1110100482 กุลวรรณศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
1110100484 สมศรีรื่นศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
1110100486 รัตนวิทยาบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
1110100487 ผะดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
1110100489 ซินไตท้ง กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
1110100490 อนุบาลเศรษฐบุตร กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
1110100491 เพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
1110100492 มาลากฤตยวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม
1110100495 สตรีวรนาถบางเขน กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล
1110100497 ทับทอง กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จันทรเกษม
1110100498 อนุบาลไสวตาแตง กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม
1110100499 แย้มสอาด กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล
1110100500 อนุบาลเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล
1110100501 อนุบาลสุดารักษ์บางเขน กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เสนานิคม
1110100502 อนุบาลพุทธรักษา กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
1110100503 อนุบาลหทัยสยาม กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
1110100504 พีระยานาวินในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
1110100506 ดาราทร กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
1110100508 อนุบาลแย้มสอาด กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล
1110100509 อรรถมิตร กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
1110100512 อนุบาลโชติมา กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
1110100514 อนุบาลชนานันท์ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
1110100515 อนุบาลปรางทิพย์ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
1110100516 อนุบาลอาภาภิรมย์ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จันทรเกษม
1110100518 ธัชรินทร์วิทยาบางเขน กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จตุจักร
1110100519 เซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล
1110100520 จินดานุกูล กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จันทรเกษม
1110100521 แสงโสม กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
1110100522 เปรมฤดีศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
1110100523 อนุบาลสุพิศมร กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
1110100524 อัสสละฟียะฮ์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
1110100525 เสริมปัญญาอนุบาล กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
1110100527 วาสุเทวี กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
1110100528 รักษาราชวิตร กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางคอแหลม
1110100530 เพาะปัญญา กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม วัดพระยาไกร
1110100534 อนุบาลจิตตานนท์ กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม วัดพระยาไกร
1110100536 อนุบาลพรประสิทธิ์ประดู่1 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
1110100537 อนุบาลเล็กประยูร กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บางโคล่
1110100538 อนุบาลเพาะปัญญา กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม วัดพระยาไกร
1110100539 ศุภกรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ
1110100540 อนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน
1110100541 นราทร กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน
1110100542 อนุบาลมารียา กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ
1110100543 อนุบาลศรินทิพย์ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ
1110100544 อนุบาลจินดารัตน์ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ
1110100545 วังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ
1110100546 วัฒนศิลป์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ
1110100548 กฤตศิลป์วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ
1110100549 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ดอกไม้
1110100550 อนุบาลจินดาพร กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ดอกไม้
1110100551 ไทยประสิทธิ์ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย
1110100553 อนุบาลบ้านรัก กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
1110100554 เจริญวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
1110100555 ดรุณาลัยสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน
1110100556 ศรีวิกรม์ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
1110100557 วิศาลวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
1110100558 วรรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย
1110100559 พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย
1110100560 อนุบาลอธิพร กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
1110100561 อนุบาลเทพสนิท กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ
1110100562 อนุบาลกุ๊กไก่ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน
1110100563 อนุบาลสี่พี่น้อง กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
1110100565 วชิรสิน กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน
1110100566 พระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
1110100567 สามัคคีสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย
1110100568 อนุบาลศรีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
1110100571 สวนรัฐวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1110100572 ปิยะจิตวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1110100574 จินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1110100575 อนุบาลสุวัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1110100576 อนุบาลศรีเสริมวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1110100577 อนุบาลใจปราณี กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1110100578 อโศกวิทย์อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1110100579 อนุบาลสายทิพย์ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1110100580 อนุบาลบ้านริมคลอง กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1110100581 อนุบาลวิมลโรจน์ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1110100582 ภักดีวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1110100583 ประสานวิทย์วัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1110100584 อโศกวิทย์อ่อนนุชแผนกอนุบาล กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1110100585 อนุบาลเทพสุดา กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1110100588 ธนบุรีศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางค้อ
1110100589 บุญเสริมวิทยาธนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางขุนเทียน
1110100590 เลิศพัฒนาศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
1110100591 จินดามณี กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางค้อ
1110100592 สิริอักษรธนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
1110100593 แม่พระประจักษ์ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางค้อ
1110100596 อนุบาลสิริอักษร กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
1110100597 สมบุญวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
1110100598 จินดาศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
1110100600 อนุบาลเสริมสุธี กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางค้อ
1110100601 อนุบาลประเสริฐศิลป์ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางขุนเทียน
1110100602 อนุบาลพรพิมพ์ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางขุนเทียน
1110100606 อนุบาลรัศมีสุข กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางมด
1110100607 อนุบาลดอนเมืองบริรักษ์ กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน
1110100608 อนุบาลธรรมาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน
1110100609 อนุบาลบริบูรณ์ศิลป์ กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน
1110100611 อนุบาลเกษร กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน
1110100612 กรุงเทพวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน
1110100613 อนุบาลธนินทร กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน
1110100614 อนุบาลบ้านพลอยเพลิน กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สนามบิน
1110100615 ผ่องเพ็ญวิทยาดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน
1110100616 บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ดอนเมือง
1110100617 เจริญวิทย์ศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน
1110100619 พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ดอนเมือง
1110100620 สมาคมสตรีไทย กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
1110100621 อนุบาลหมีน้อย กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท
1110100622 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน
1110100623 โกวิทธำรง กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน
1110100626 สัมมาชีวศิลป์ กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
1110100628 ประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท
1110100629 อำนวยศิลป์ กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท
1110100631 อนุบาลอิ่มเอม กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท
1110100633 สวนมิสกวัน กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท
1110100634 อนุบาลตันติเมธ กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท
1110100635 อนุบาลทองอินทร์ กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท
1110100637 อนุบาลพันธ์พิศวัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
1110100638 บ้านครัววิทยา กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
1110100639 อนุบาลโชคชัยลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1110100641 อนุบาลบ้านแสนรัก กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
1110100642 ปิยะพงษ์วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
1110100643 อนุบาลทองฤทัย กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1110100644 อนุบาลดวงปัญญา กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1110100646 อนุบาลเฉลิมขวัญ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1110100647 สันติสุขวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1110100649 โชคชัย กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1110100650 กัลยวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว
1110100651 อนุบาลสังสิทธิ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1110100652 อนุบาลวรวรรณา กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1110100653 อนุบาลฌัชฐาลักษม์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1110100654 อนุบาลเยี่ยมนุช กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1110100655 เทพเสนานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1110100656 ฤทธิไกรศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1110100658 บุญฤดี กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1110100659 แสงหิรัญ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ
1110100661 อนุบาลจุฑาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
1110100662 อนุบาลดารารัตน์ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ
1110100663 อนุบาลมิตรเด็ก กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
1110100666 ทอสี กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
1110100667 แอ๊ดเวนตีสเอกมัย กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
1110100668 อนุบาลใจดี กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ
1110100669 คริสต์ธรรมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
1110100670 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองเตยเหนือ
1110100671 เกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
1110100674 พระแม่มารีพระโขนง กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ
1110100675 อำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
1110100677 ประทุมอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
1110100678 ภูมิสุขศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1110100679 พิชญ์ชนก กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
1110100680 ภาษานุสรณ์บางแค กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1110100681 มณีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
1110100682 สารสาสน์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
1110100683 อนุบาลพิชญ์ชนก กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
1110100685 อนุบาลยุวภัทร กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
1110100686 สากลศึกษาบางแค กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
1110100687 อนุบาลเปี่ยมปัญญา กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1110100689 อภิจิตอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
1110100690 กสิณธรอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
1110100691 อนุบาลเต็มยศ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1110100692 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
1110100693 อนุบาลธีระนิตย์ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1110100694 อนุบาลอนุบัณฑิต กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
1110100695 อนุบาลเด่นหล้า กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1110100697 อนุบาลเศรษฐราณี กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
1110100698 กสิณธรวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
1110100700 กองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
1110100704 อนุบาลเยาวบุตร กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
1110100705 อนุบาลอรณิชชา กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
1110100706 อนุบาลสว่างวรรณ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
1110100707 อนุบาลน้องหนู กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน
1110100708 อนุบาลทอฝัน กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
1110100709 ชาลีสมุทร กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
1110100710 เมืองทองนคร กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
1110100711 อนุบาลดวงจิต กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
1110100712 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
1110100713 เจริญผลวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
1110100714 อนุบาลฉัตรเฉลิม กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
1110100716 อนุบาลเข็มทอง กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
1110100718 ระเบียบศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
1110100719 ศิริวัฒน์วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1110100722 อนุบาลปิยะพัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1110100723 อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
1110100724 อนุบาลปิยะวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1110100725 เอกวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
1110100726 ประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
1110100728 อนุบาลอมรรัตน์ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
1110100729 อนุบาลบ้านอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1110100730 อนุบาลมะลิวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1110100731 วรนาถวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1110100732 ทรงวิทย์ศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1110100733 อนุบาลสวนสยาม กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1110100734 อนุบาลราชเดช กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1110100735 ฉัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว รามอินทรา
1110100736 อนุบาลนิรมล กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1110100738 อนุบาลเฟื่องฟ้า กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1110100739 อนุบาลธิดารัก กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1110100740 อนุบาลภวภูตานนท์ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1110100741 อนุบาลวันทา กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1110100742 อนุบาลยุคลธร กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1110100743 นรรัตน์รังสฤษดิ์ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1110100744 วิทยานนท์ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1110100745 อนุบาลสัมมากร กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1110100746 ศิริเพ็ญ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1110100747 โสมาภานุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1110100748 สองภาษาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1110100750 ถนอมพิศวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1110100751 บางกอกศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง พลับพลา
1110100752 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1110100753 อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง พลับพลา
1110100754 กานดา กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1110100755 ณดุรณ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1110100756 ศึกษากิจศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1110100757 แต่งตั้งวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1110100759 แสนสนุกไตรทักษะ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง พลับพลา
1110100761 อนุบาลราชพงษา กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1110100764 อนุบาลจิตต์นัฐดา กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1110100765 อนุบาลรัชนีบูล กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1110100766 ศิริกุลพิทยา กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1110100767 อนุบาลบ้านครู กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง คลองเจ้าคุณสิงห์
1110100768 อนุบาลศรีวรางค์ กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง สะพานสอง
1110100769 อนุบาลสมศกุลนา กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1110100770 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1110100771 อนุบาลวรรณฤดี กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1110100772 ขุมทองวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก
1110100773 โสมาภาพัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1110100774 มาคิดวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก
1110100775 สรรพาวุธวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา
1110100777 อนุบาลเจริญพงศ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา
1110100778 ลาซาล กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา
1110100779 อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา
1110100780 อนุบาลศรีศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา
1110100782 รุ่งเรืองวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา
1110100783 อนุบาลนวลทอง กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา
1110100785 อนุบาลอุดมสุข กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา
1110100786 โรงเรียนสุทธิบงกช กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา
1110100787 ประภามนตรี กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา
1110100788 อนุบาลพัสวี กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา
1110100790 โชติกาญจน์ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
1110100791 อนุบาลบ้านพลอยภูมิ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
1110100792 อนุบาลจารุเวช กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
1110100793 อนุบาลสร้างสรรค์ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
1110100794 อนุบาลพลอยแก้ว กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
1110100798 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ ทุ่งครุ
1110100799 อนุบาลปานตะวัน กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ บางมด
1110100800 บูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ ทุ่งครุ
1110100801 อนุบาลบ้านโดม กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ ทุ่งครุ
1110100802 สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ ทุ่งครุ
1110100803 อนุบาลบัณฑิตวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ ทุ่งครุ
1110100805 อนุบาลทานตะวัน กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1110100806 สิบสองวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1110100807 อนุบาลเสริมมิตรบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1110100808 สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1110100809 อนุบาลดุสิต กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1110100810 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1110100812 ปัญญาศักดิ์บางบอน กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1110100813 ดวงวิภา กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1110100815 วิชัยวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1110100816 ดุสิตวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1110100817 ตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พระบรมมหาราชวัง
1110100818 พณิชยการตั้งตรงจิตร กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พระบรมมหาราชวัง
1110100819 พระนครพณิชยการ กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ศาลเจ้าพ่อเสือ
1110100820 โยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต วชิรพยาบาล
1110100821 พณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ดุสิต
1110100822 วิมลพณิชยการศรีย่าน กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี
1110100823 อาชีวศิลปศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี
1110100824 พณิชยการสามเสน กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี
1110100825 กองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกลขส.ทบ. กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี
1110100826 อาชีวศิลป์สถาปัตย์กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี
1110100829 ไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1110100830 วิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1110100832 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1110100834 เทคโนโลยีบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1110100835 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1110100836 สหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100837 ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100839 เทคโนโลยีกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110100840 พณิชยการมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
1110100841 พณิชยการเอเซีย กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น
1110100845 สายประสิทธิ์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1110100847 วิบูลย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1110100848 พณิชยการราชดำเนินธนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดอรุณ
1110100849 พณิชยการราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1110100850 เทคโนโลยีสยาม(ช่างกลสยาม) กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1110100851 พณิชยการกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ วัดท่าพระ
1110100852 มิตรพลพณิชยการ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร
1110100853 วัฒนาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองสาน
1110100854 พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1110100857 จรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย อรุณอมรินทร์
1110100859 วิทยาการจัดการเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
1110100860 วีรสุนทรบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
1110100861 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
1110100862 สารสาสน์โปลีเทคนิค กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ ทุ่งครุ
1110100863 พณิชยการสยาม กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางยี่ขัน
1110100865 ไทยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด
1110100866 พระรามหกเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
1110100867 พณิชยการบางอ้อ กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางอ้อ
1110100869 เทคนิควิทยา กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1110100870 พณิชยการจำนงค์ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1110100871 เทคนิคพณิชยการจำนงค์ กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1110100872 พระนครบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110100873 อัสสัมชัญพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
1110100874 สารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
1110100875 กิตติบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
1110100876 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
1110100879 เทคนิคกรุงเทพพณิชยการ กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ
1110100881 วราธิปบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
1110100886 สันติราษฎร์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล
1110100887 เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จตุจักร
1110100888 เซนต์จอห์นเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล
1110100889 พณิชยการธัชรินทร์ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จตุจักร
1110100890 ช่างฝีมือปัญจวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จอมพล
1110100891 ไทยวิจิตรศิลปอาชีวะ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
1110100892 เอกวิทย์อ่อนนุชบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ลาดกระบัง
1110100893 ศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
1110100894 เทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท
1110100896 กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี
1110100897 ดุสิตพณิชยการ กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท
1110100898 ดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี มักกะสัน
1110100899 สยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท
1110100900 เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ
1110100901 เกษมโปลีเทคนิค กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
1110100902 เทคโนโลยีกรุงธน กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1110100903 เทคนิคพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1110100904 พณิชยการภาษานุสรณ์บางแค กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1110100905 บุษยรัตน์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแค
1110100907 รัตนโกสินทร์เทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
1110100908 สยามบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม คลองถนน
1110100909 เทคโนโลยีดุสิต กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1110100910 ทักษิณาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1110100912 มีนบุรีโปลีเทคนิค กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1110100913 นิดาบริหารธุรกิจและวิศวกรรม กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา
1110100914 อรรถวิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนา
1110100916 เทคโนโลยีปิ่นมณฑล กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
1110100917 โพลีเทคนิคพณิชย์กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
1110100918 ปัญญาวุฒิกร กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
1110100919 สอนคนตาบอดกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ทุ่งพญาไท
1110100920 กงลี้จงซัน กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี ตลาดพลู
1110100921 สัมมาสิกขาสันติอโศก กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110100922 มูลนิธิสตรีไทยมุสลิม กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม วัดพระยาไกร
1110100923 มูลนิธิวัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1110100924 ปัญญาวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางขุนเทียน
1110100925 อนุบาลวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ
1110100926 ราชวัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ถนนนครไชยศรี
1110100927 หนองจอกกงลิบฮั้วเคียว กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก หนองจอก
1110100928 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
1110100929 คริสต์ธรรมวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก มหาพฤฒาราม
1110100930 กว่างเจ้า กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สีลม
1110100931 พร้อมมิตรพิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ คลองจั่น
1110100932 เจริญศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วัดโสมนัส
1110100934 ประสาทวุฒิ กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บ้านบาตร
1110100935 ตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1110100936 เผยอิง กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ จักรวรรดิ
1110100937 ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางด้วน
1110100938 จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง
1110100939 ชาญเวทย์ศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
1110100940 จิ้นเตอะ กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ทุ่งวัดดอน
1110100941 โกศลวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
1110100942 พระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
1110100943 ซินหยกฮั้วกงฮัก กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย พระโขนง
1110100944 คลองเตยวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองเตย
1110100945 สิงฟ้า กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย คลองตัน
1110100946 บางกอกวิทยา(มูลนิธิ) กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง พลับพลา
1110100947 อิสลามสันติชน กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1110100948 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
1110100949 อนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
1110100950 อนุบาลหงษ์ทอง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1110100951 อนุบาลเด่นสยาม กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น
1110100952 เทคโนโลยียานยนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางแคเหนือ
1110100953 อนุบาลวณลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว
1110100954 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บางด้วน
1110100955 คุ้มเกล้าสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
1110100956 พรพิมพ์พระราม2 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ
1110100957 อนุบาลโรจน์จิราภา กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บุคคโล
1110100958 สารสาสน์วิเทศมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ
1110100965 ศิริสุขวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง จอมทอง
1110100975 ไมตรีจิตวิทยาทาน กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันออก
1110101003 อนุบาลแสนสนุกไตรทักษะบางมด กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ บางมด
1110101006 อนุบาลอัสสรัตน์ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา คลองตันเหนือ
1110101022 อนันตา กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก โคกแฝด
1110101023 อนุบาลวัดไผ่เขียว กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ดอนเมือง
1110101024 อนุบาลบ้านวาดฝัน กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1110101025 อนุบาลปษิตา กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
1110101026 อนุบาลกิตติ กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง บางขุนเทียน
1110101041 อนุบาลสิริกาญจน์รัต กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1110101042 อัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ) กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ
1110101043 อนุบาลต้นข้าว กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1110101049 สวนสันติ กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก โคกแฝด
1110101051 อนุบาลพัฒนปัญญา กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110101170 เกษมสันต์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ดอกไม้
1110101173 พิชญ์ชนกหนองแขม กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
1110101176 บ้านเด็กรามอินทรา กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
1110101181 มัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์
1110101182 อนุบาลนฤมลทินราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ฉิมพลี
1110102670 อนุบาลอนงค์นาฏ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน อนุสาวรีย์
1110102964 เจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1110102968 ปริยากร กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
1110102970 ปรัชชาธร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1110102971 ธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บางโพงพาง
1110102972 เพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
1110102973 อนุบาลบัณฑิตวิทย์หนองแขม กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองแขม
1110102975 ปาณยาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1110102977 อนุบาลบ้านไทยวัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา พระโขนงเหนือ
1110102978 อนุบาลปาลินา กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ประเวศ
1110102979 เอกบูรพาวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
1110102980 อนุบาลช้างเผือก กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1110102981 แช่มเสริม กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110102982 ปัญจทรัพย์มีนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
1110102983 อนุบาลบ้านไมตรีจิต กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันออก
1110102984 สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บางไผ่
1110102985 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันออก
1110102986 ทินกรพิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1110102987 เด็กสากลนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
1110102988 อนุบาลบ้านหวาน กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บางจาก
1110102989 ธนินทรวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน
1110102990 เลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม คลองกุ่ม
1110102991 ภูมิสมิทธ์ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
1110102992 อนุบางช้างมงคล กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กระทุ่มราย
1110102993 อนุบาลบวรโชติ กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
1110102994 อนุบาลกฤตยา กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง
1110102996 สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1110102997 อนุบาลทอฟ้า กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ คลองขวาง
1110102998 อนุบาลธรรมพิทักษ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
1110102999 อิกเราะสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1110103000 เทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บางบอน
1110103001 อนุบาลนิธิกานต์ กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง สวนหลวง
1110103002 อนุบาลธนสมบูรณ์ดุสิต กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต วชิรพยาบาล
1110103003 อนุบาลหทัยนิรมล กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
1110103004 อนุบาลกลมเกลียว กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ลาดพร้าว
1110103005 อนุบาลศิวภรณ์ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน
1110103006 ผ่องสุวรรณวิทยาสายไหม กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม
1110103007 สาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก
1110103008 ศศิภา กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันออก
1110103009 อนุบาลบ้านสนุกคิด กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
1110103010 ปิยพัฒน์ กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม หนองค้างพลู
1110103011 ปรีดาวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน
1110103012 ปัญโญทัย กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1110103013 อนุบาลธนาทิพย์ กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น
1110103014 อนุบาลสิริวิทย์ กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี มีนบุรี
1110103015 ราชานุชิต กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
1110103016 อนุบาลพุทธรักษาพิทยา กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง
1110103018 อนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ดุสิต
1110103019 อนุบาลอุมาร์ศิริ กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก คลองสิบ
1110103020 บางกอกแอ็ดเวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ตลาดบางเขน
1110106730 วัดโคกจ้าหล่า กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1110106731 วัดทุ่งลานนา กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ดอกไม้
1110106732 อนุบาลวัดพรพระร่วง กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม ออเงิน
1110106733 อนุบาลสวนสันติอนุสรณ์ - - -
1110201014 ศาสนวิทยา กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก หนองจอก
1110201019 ศาสนบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก หนองจอก
1110201047 อันวารุ้ลอิสลาม กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บางกะปิ
1110201056 สอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน
1111100001 สุมานัน สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
1111100002 สุขเจริญผลแพรกษา สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษา
1111100003 อนุบาลมิตรอุดม สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
1111100005 อนุบาลกิติมา สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
1111100006 อนุบาลบ้านหนู สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
1111100007 อนุบาลพัฒนาสุข สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์
1111100008 อนุบาลจันทนา สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางเมืองใหม่
1111100009 อนุบาลเทพารักษ์ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์
1111100012 อนุบาลจิตอาทร สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางเมือง
1111100013 ซิกข์วิทยาลัย สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
1111100014 อู่ทิพย์ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางเมืองใหม่
1111100015 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์
1111100016 อนุบาลบ้านไทรงาม สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ท้ายบ้านใหม่
1111100017 อนุบาลเคหะบ้านใหม่ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ท้ายบ้านใหม่
1111100018 อนุบาลตันติภักดิ์ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์
1111100019 ทรงวิทยาล้วนพฤกษา สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางเมือง
1111100020 สวนแพรกษาจงสิน สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ท้ายบ้านใหม่
1111100021 อนุบาลอนงค์เวท สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
1111100022 ดิษลี สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางปูใหม่
1111100023 ทอรัก สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ท้ายบ้าน
1111100024 อนุบาลเทพดรุณ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
1111100025 อนุบาลรักษ์ดรุณ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์
1111100026 ศึกษาสรรค์ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางปูใหม่
1111100027 เฉลิมวิทยา สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
1111100028 ฉัตรสุดา สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
1111100029 ดรุณรัตน์ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
1111100030 เฉลิมไฉไลวิทยา สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
1111100033 สิริศึกษา สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
1111100034 เซนต์ราฟาแอล สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
1111100035 ศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
1111100036 จตุพรวิทยา สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
1111100037 เสงี่ยมพิทยานุกูล สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ท้ายบ้านใหม่
1111100038 นพคุณวิทยา สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
1111100039 ทรงวิทยา สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
1111100040 อนุสาส์นวิทยา สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
1111100041 อนุบาลบุษยมาส สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางเมืองใหม่
1111100042 มนตเสรี สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
1111100043 ประภามนตรี2 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางเมือง
1111100044 เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
1111100046 ปราณีเนาวบุตร สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ท้ายบ้าน
1111100047 บุรารักษ์ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางเมืองใหม่
1111100049 อนุบาลนนนที สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
1111100050 อุ่นอารีวิทยา สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ท้ายบ้านใหม่
1111100051 อนุบาลสุวิชา สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
1111100052 อนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
1111100053 อนุบาลจตุรมุก สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
1111100054 เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์
1111100055 สุขเจริญผล สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์
1111100056 สิริวุฒิวิทยา สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์
1111100057 อิสลามสมุทรปราการ(มะซออนุสรณ์) สมุทรปราการ บางบ่อ บางเพรียง
1111100058 อนุบาลธิติพร สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางเมือง
1111100059 อนุบาลเพชรงาม สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
1111100060 สามัคคีวิทยา สมุทรปราการ บางบ่อ บางบ่อ
1111100061 สุดใจวิทยา สมุทรปราการ บางบ่อ คลองด่าน
1111100062 อนุบาลภาสินี สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
1111100064 สาธิตบางนา สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
1111100065 นันทวรรณทวิภาษ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
1111100066 อนุบาลอังสนา สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
1111100067 บางพลีพัฒนศึกษาลัย สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
1111100068 อนุบาลมงคลทิพย์ สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
1111100070 ไพรีขยาด สมุทรปราการ บางพลี บางแก้ว
1111100071 สันต์เสริมวิทย์ สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่
1111100072 ศรีดรุณ สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่
1111100073 ทรงวิทยาเทพารักษ์ สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่
1111100074 กาญจนวิทยา สมุทรปราการ พระประแดง บางครุ
1111100075 ภรวิชญ์ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษา
1111100076 อนุบาลบุษยมาสปู่เจ้า สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงใต้
1111100077 สายอนุสรณ์ สมุทรปราการ พระประแดง บางครุ
1111100078 ศิริวิทยา สมุทรปราการ พระประแดง บางจาก
1111100079 อนุบาลมารดา สมุทรปราการ พระประแดง บางหญ้าแพรก
1111100080 อนุบาลเซ็นดาณี สมุทรปราการ พระประแดง บางพึ่ง
1111100081 อนุบาลเจริญวัย สมุทรปราการ พระประแดง บางหญ้าแพรก
1111100083 สันติดรุณ สมุทรปราการ พระประแดง บางครุ
1111100085 ปัญจนะวิทย์ สมุทรปราการ พระประแดง สำโรงใต้
1111100086 อนุบาลบัวขาว สมุทรปราการ พระประแดง บางพึ่ง
1111100088 ราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ พระประแดง บางจาก
1111100089 สำราญวิทยา สมุทรปราการ พระประแดง บางกอบัว
1111100090 อาษาวิทยา สมุทรปราการ พระประแดง ตลาด
1111100091 เซนต์แมรี่ สมุทรปราการ พระประแดง ตลาด
1111100092 อำนวยวิทย์ สมุทรปราการ พระประแดง ตลาด
1111100093 ณัฎฐเวศม์ สมุทรปราการ พระประแดง บางหญ้าแพรก
1111100094 เยาวนารีคริสเตียน สมุทรปราการ พระประแดง ตลาด
1111100095 อนุบาลเทพกร สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ในคลองบางปลากด
1111100096 สารสาสน์สมุทรสาร สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ในคลองบางปลากด
1111100097 สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ในคลองบางปลากด
1111100098 เทพกรศึกษา สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ในคลองบางปลากด
1111100099 นพคุณศึกษา สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ปากคลองบางปลากด
1111100100 ยินดีวิทย์ สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง
1111100102 อนุบาลวชิรา สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง
1111100103 อนุบาลสวนดรุณ สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง
1111100104 อนุบาลยินดีวิทย์ สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง
1111100105 อนุบาลพัตรีรมยา สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง
1111100106 เกวลินวิทยา สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง
1111100107 ชำนิเทคโนโลยี สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ท้ายบ้านใหม่
1111100109 เกริกวิทยาลัย สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง
1111100110 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่
1111100111 ไทย-ไต้หวันเทคโนโลยี สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่
1111100112 โรงเรียนป้วยฮั้ว สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
1111100113 อนุบาลสาริน สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์
1111100114 อนุบาลสีสวาท สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
1111100115 อนุบาลพนาสนธิ์ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางเมือง
1111100116 บางกอกบัลวี สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ท้ายบ้านใหม่
1111100117 อนุบาลชลิดา สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง
1111100118 ประภามนตรี3 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา
1111100119 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่
1111100120 สุวรรณภูมิเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่
1111100142 เกวลินเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง
1111100143 อนุบาลบ้านแสงตะวัน สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางเมือง
1112100001 อนุบาลทรายทอง นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
1112100002 อนุบาลอิศรานล นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
1112100003 อนุบาลผึ้งน้อย นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1112100004 สาธิตคริสเตียนวิทยา นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ
1112100006 ศรีรัตโนภาศ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกร่าง
1112100007 อนุบาลยุวัจฉรา นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
1112100009 อนุบาลนิตา นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1112100010 อนุบาลจุฬสมา นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1112100011 อนุบาลดวงใจ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1112100012 อนุบาลอัมพรรัตน์ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ไทรม้า
1112100013 อนุบาลบรรลือทรัพย์ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ
1112100014 อนุบาลมณียา นนทบุรี เมืองนนทบุรี ไทรม้า
1112100015 อนุบาลสุรีย์ลักษณ์ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ไทรม้า
1112100016 อนุบาลสันติวัน นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1112100017 อนุบาลบ้านนนท์ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ
1112100019 อนุบาลเรวดีนนทบุรี นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ
1112100021 เขมพิทยา นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1112100024 ธัมมสิริศึกษา นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1112100025 การัญศึกษา นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ
1112100026 นนทบุรีคริสเตียนวิทยา นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ
1112100027 อุดมศึกษา นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางไผ่
1112100028 พัฒนวิทย์ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
1112100032 เล็กโกเมศอนุสรณ์ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1112100033 พิทักษ์นครานุสรณ์ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ
1112100034 สันติวัน นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1112100035 เทพประทานพร นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่
1112100036 สมานพิชากร นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
1112100037 วรรัตน์ศึกษานนทบุรี นนทบุรี บางกรวย มหาสวัสดิ์
1112100038 ประสาทวิทยานนทบุรี นนทบุรี บางกรวย บางสีทอง
1112100039 ศึกษาบัณฑิต นนทบุรี บางกรวย บางกรวย
1112100041 รัตนบัณฑิตวิทยา นนทบุรี บางกรวย บางสีทอง
1112100043 ชาญรัตน์วิทยา นนทบุรี บางกรวย บางคูเวียง
1112100045 อนุบาลกุลนันท์ นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
1112100046 เปรมประชาวัฒนา นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
1112100048 ญาโณทัย นนทบุรี บางใหญ่ บางเลน
1112100049 ดรุณวิทย์ศึกษา นนทบุรี บางบัวทอง โสนลอย
1112100050 พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี บางบัวทอง โสนลอย
1112100051 นันทนวรวิทย์ นนทบุรี บางบัวทอง โสนลอย
1112100052 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี บางบัวทอง ลำโพ
1112100053 เทพพิทักษ์ นนทบุรี บางบัวทอง บางคูรัด
1112100054 มารีย์วิทยาบางบัวทอง นนทบุรี บางบัวทอง บางคูรัด
1112100055 อนุบาลสวนเด็กบางแพรก นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1112100056 อนุบาลพิชาดา นนทบุรี บางบัวทอง พิมลราช
1112100057 ศิริมงคลศึกษาบางบัวทอง นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1112100058 ประถมพฤกษา นนทบุรี บางบัวทอง พิมลราช
1112100060 สากลศึกษาบางบัวทอง นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1112100061 อนุบาลบ้านพฤกษา นนทบุรี บางบัวทอง บางบัวทอง
1112100062 ผกาภรณ์ศึกษา นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1112100063 ปิยะฉัตร นนทบุรี บางบัวทอง บางบัวทอง
1112100064 จิรดา นนทบุรี บางบัวทอง โสนลอย
1112100065 กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1112100066 เทพพิมานพิทยา นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1112100068 อนุบาลจัตุพร นนทบุรี บางบัวทอง บางรักใหญ่
1112100069 บ้านรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1112100070 ธนพร นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1112100071 พึงรำลึก นนทบุรี บางบัวทอง บางบัวทอง
1112100073 อนุบาลเลิศวินิต นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1112100074 อนุบาลจุติพร นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
1112100075 ดารานุกูล นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
1112100077 จิตร์จำรูญวิทยา นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
1112100078 กุมุทมาส นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
1112100079 อนุบาลระพีพรรณ นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
1112100080 ฤกษบุตร์(สอิ้งอนุสรณ์) นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
1112100081 อัมพรไพศาล นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
1112100082 วรรณทิพย์วิทยา นนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด
1112100083 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
1112100084 พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
1112100085 พิชญศึกษา นนทบุรี ปากเกร็ด บางพูด
1112100087 วัฒนพฤกษา นนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด
1112100089 ธรรมมิสลามท่าอิฐ นนทบุรี ปากเกร็ด ท่าอิฐ
1112100090 ชลประทานวิทยา นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
1112100091 มูลนิธิปากเกร็ดวิทยา นนทบุรี ปากเกร็ด ปากเกร็ด
1112100094 พงษ์สวัสดิ์พณิชยการ นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่
1112100095 พณิชยการนนทบุรี นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ
1112100097 ปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1112100098 พัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
1112100099 วานิชพณิชยการ นนทบุรี บางใหญ่ บางม่วง
1112100101 ดุสิตพณิชยการนนทบุรี นนทบุรี บางบัวทอง โสนลอย
1112100102 พณิชยการบางบัวทอง นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1112100103 วัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
1112100104 ศรีสังวาลย์ นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
1112100106 บางบัวทองราษฎร์บำรุง นนทบุรี บางบัวทอง โสนลอย
1112100107 ญามีอุ้ลควาน นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
1112100108 ท่าอิฐศึกษา นนทบุรี ปากเกร็ด ท่าอิฐ
1112100109 อนุบาลธัญญาภรณ์ นนทบุรี บางบัวทอง พิมลราช
1112100110 ประชาบดี นนทบุรี ปากเกร็ด บางตลาด
1112100111 อนุบาลวัยใส นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกร่าง
1112100112 อนุบาลโชตะนันท์ นนทบุรี บางใหญ่ เสาธงหิน
1112100113 อนุบาลอันวิดา นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
1112100114 เจริญศีลธรรมอิสลาม(มัสยิดมูไฮยิดดีนะ) นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
1112100115 บีเอฟเอส นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
1112100116 สยามบริหารธุรกิจนนทบุรี นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกระสอ
1112100118 วรนาถวิทยา นนทบุรี เมืองนนทบุรี ตลาดขวัญ
1112100119 ดรุณตะวันวิเทศศึกษา นนทบุรี บางบัวทอง บางคูรัด
1112100120 สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี ปากเกร็ด บางตะไนย์
1112100121 อนุบาลรุ้งเพชร นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา
1112100129 เด่นหล้าพระราม5 นนทบุรี บางกรวย บางขุนกอง
1112100130 รอบิตีบริหารธุรกิจ นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร
1112100131 อนุบาลปาลินาติวานนท์ นนทบุรี ปากเกร็ด บ้านใหม่
1112100132 จีเนียสคิดส์ นนทบุรี ปากเกร็ด คลองเกลือ
1112100133 อนุบาลบรรลือทรัพย์2 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย
1112100134 นนทบุรีศึกษา นนทบุรี บางกรวย บางกรวย
1112100135 อนุบาลบวรพรรณ2 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน
1113100001 บ้านใหม่วัฒนา ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บ้านใหม่
1113100002 สารินันทน์ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางพูน
1113100003 บ้านพลอย ปทุมธานี เมืองปทุมธานี หลักหก
1113100004 อนุบาลอูนากูล ปทุมธานี เมืองปทุมธานี หลักหก
1113100005 อนุบาลเมืองเอก ปทุมธานี เมืองปทุมธานี หลักหก
1113100006 พิทักษ์นครินทร์ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางคูวัด
1113100007 อนุบาลชวนชื่น ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางเดื่อ
1113100009 พระแม่มารีอุปถัมภ์ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางเดื่อ
1113100010 เซนต์โยเซฟเมืองเอก ปทุมธานี เมืองปทุมธานี หลักหก
1113100011 อินทุสุตศึกษา ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก
1113100012 อนุบาลดวงจิต2 ปทุมธานี คลองหลวง คลองสอง
1113100013 ดวงพร ปทุมธานี คลองหลวง คลองสาม
1113100014 อุดมศึกษารังสิต ปทุมธานี คลองหลวง คลองหก
1113100016 อนุบาลไทยธานี ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
1113100017 อนุบาลนวนคร ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
1113100018 ยิ่งยศอนุสรณ์ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
1113100019 ทวิวิชช์ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
1113100020 อนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง
1113100021 อนุบาลรังสิต ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1113100022 รังสฤษฏ์สองภาษา ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1113100024 ปิยวัฒนศาสตร์ ปทุมธานี ธัญบุรี ลำผักกูด
1113100026 รัตนโกสินทร์-รังสิต ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1113100027 อนุบาลศิริเสนา ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต
1113100028 แก้วสว่างวิทยา ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1113100029 อุดมวิทยา ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1113100030 ทิพพากรวิทยาการ ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1113100032 อนุบาลธราดล ปทุมธานี ธัญบุรี ลำผักกูด
1113100033 อนุบาลฟ้าสิรินทร์ ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1113100034 วนิษา ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1113100035 กานต์บดี ปทุมธานี ธัญบุรี ลำผักกูด
1113100036 บรรจบรักษ์ ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1113100037 อนุบาลรสสุคนธ์อากาศ ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1113100040 บริบูรณ์ศิลป์รังสิต ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1113100042 อนุบาลบ้านวังทอง ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1113100044 ธัญวิทย์ ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1113100045 พุทธารักษ์ ปทุมธานี หนองเสือ หนองสามวัง
1113100046 กันตวรรณ ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว บ่อเงิน
1113100047 ประชุมวิทยา ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ระแหง
1113100048 สีวลี ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต
1113100049 ประสานมิตร ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต
1113100050 เตรียมบัณฑิต(บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต
1113100051 อนุบาลทีปรกร ปทุมธานี ลำลูกกา บึงคอไห
1113100052 เฟื่องฟ้าวิทยา ปทุมธานี ลำลูกกา บึงคำพร้อย
1113100053 อนุบาลฟ้าใส ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต
1113100055 อนุบาลลัดดาวรรณ ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต
1113100056 แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
1113100057 สวนอักษร ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต
1113100058 ศรีจิตรา ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต
1113100059 พระวิสุทธิวงส์ ปทุมธานี ลำลูกกา ลำไทร
1113100060 ศิริกานต์ ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย
1113100061 ผ่องสุวรรณวิทยา ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต
1113100062 วงศ์ไพฑูรย์วิทยา ปทุมธานี ลำลูกกา บึงคำพร้อย
1113100063 พัฒนาวิทยา ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต
1113100064 ไกรลาศศึกษา ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต
1113100066 ระเบียบวิทยา ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต
1113100067 วิภารัตน์ ปทุมธานี สามโคก กระแชง
1113100068 เทคโนโลยีแหลมทอง ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางหลวง
1113100069 เทคโนโลยีปทุมธานี ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก
1113100070 กาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางหลวง
1113100071 มูลนิธิภูมิตะวันวิทยา ปทุมธานี ลำลูกกา ลำไทร
1113100072 ประคองศิลป์ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก
1113100073 รังสิตวิทยา ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางพูน
1113100074 ธัญวิทยา(ตงมิ้น) ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต
1113100076 อนุบาลหมีน้อยแพนด้า ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว หน้าไม้
1113100077 อนุบาลผลิใบ ปทุมธานี คลองหลวง คลองสาม
1113100078 จุฑารัตน์วิทยา ปทุมธานี หนองเสือ บึงบอน
1113100079 สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี ธัญบุรี ลำผักกูด
1113100080 อนุบาลสุขใจ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางคูวัด
1113100081 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี คลองหลวง คลองสาม
1113100082 อนุบาลดวงตะวัน ปทุมธานี คลองหลวง คลองสาม
1113100083 บ้านวังทองวัฒนา ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์
1113100085 นภสรณัฐนนท์ ปทุมธานี คลองหลวง คลองสาม
1113100086 เปรมฤทัย - - -
1113100087 ยุวบัณฑิต ปทุมธานี ลำลูกกา ลำลูกกา
1113100126 อนุบาลสุรัชนันท์ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางหลวง
1113100127 อนุบาลปาริชาต ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางคูวัด
1113100128 อนุบาลนภสร ปทุมธานี คลองหลวง คลองสาม
1113100129 สีวลีคลองหลวง ปทุมธานี คลองหลวง คลองสาม
1113100130 อนุบาลศุภสร ปทุมธานี ลำลูกกา ลำลูกกา
1113100132 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี เมืองปทุมธานี หลักหก
1113100134 โชคชัยรังสิต ปทุมธานี ธัญบุรี บึงยี่โถ
1113100135 อนุบาลทินโชติ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บ้านกลาง
1113100136 อนุบาลเด่นปทุม ปทุมธานี ธัญบุรี บึงน้ำรักษ์
1113100137 ปัญญวิทย์ ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว หน้าไม้
1113100138 คอมมูนิต้าอินคอนโทร ปทุมธานี ลำลูกกา ลำไทร
1113100139 อนุบาลปทุมวิทยา ปทุมธานี สามโคก บางเตย
1113200149 สาธิตปทุม ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางคูวัด
1113200150 โกลบอลอินเดียนนานาชาติ ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางขะแยง
1114100001 อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา คลองตะเคียน
1114100002 ยอแซฟอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สำเภาล่ม
1114100003 อรุณประเสริฐ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา หอรัตนไชย
1114100004 จิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประตูชัย
1114100005 ดำรงวิทยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประตูชัย
1114100006 ศิริเสนาวิทยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประตูชัย
1114100007 สุนทรวิทยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา หอรัตนไชย
1114100008 แสงทวีปวิทยา พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ท่าเรือ
1114100009 แสนโกศิกนุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ จำปา
1114100010 อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
1114100011 ไตรอรุณศึกษา พระนครศรีอยุธยา บางไทร ไม้ตรา
1114100012 ไตรราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา บางไทร ไม้ตรา
1114100014 เทพประสิทธิ์วิทยา พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ ผักไห่
1114100015 เซนต์เทเรซาแสงทอง พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ หน้าโคก
1114100016 รอตเสวกวิทยา พระนครศรีอยุธยา ภาชี ภาชี
1114100017 เปรมฤทัย พระนครศรีอยุธยา วังน้อย พยอม
1114100018 อนุบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา เสนา เสนา
1114100019 อนุบาลผดุงเสนา พระนครศรีอยุธยา เสนา สามกอ
1114100020 เซนต์จอห์นบัปติสต์ พระนครศรีอยุธยา เสนา บ้านแถว
1114100021 ราษฎร์บำรุงศิลป์ พระนครศรีอยุธยา เสนา เสนา
1114100022 มัธยมผดุงวิทยา พระนครศรีอยุธยา เสนา สามกอ
1114100023 บริหารธุรกิจอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่าวาสุกรี
1114100024 เทคนิคพณิชยการอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ไผ่ลิง
1114100025 เทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่าวาสุกรี
1114100026 ผดุงอาชีวะเสนา พระนครศรีอยุธยา เสนา สามกอ
1114100027 ไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ พระนครศรีอยุธยา อุทัย ธนู
1114100028 ประเสริฐวิทยาทาน พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ท่าเรือ
1114100029 อนุบาลบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน คลองจิก
1114100030 บวรวิทยา๒ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา วัดตูม
1114100031 ประชาศึกษา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา หัวรอ
1114100032 เสริมมิตรวิทยา พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เชียงรากน้อย
1114100033 ประสาทวิทย์ พระนครศรีอยุธยา เสนา เสนา
1114100035 อนุบาลในฝันพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บ้านป้อม
1114100041 เซนต์แมรี พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน สามเรือน
1114100070 อนุบาลบ้านดรุณ พระนครศรีอยุธยา วังน้อย ลำตาเสา
1114100071 ปัณณวิชญ์ พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน คุ้งลาน
1114100072 เอกอโยธยา พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน สามเรือน
1114100073 เตรียมนานาชาติอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปากกราน
1114100074 ตรีภัทร พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เชียงรากน้อย
1115100001 สนามชัยสิทธินุสรณ์ อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง
1115100002 อนุบาลวงค์สวัสดิ์วิทยา อ่างทอง ป่าโมก ป่าโมก
1115100003 วรดิตถ์วิทยาประสูทน์ อ่างทอง ป่าโมก ป่าโมก
1115100004 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) อ่างทอง ป่าโมก บางเสด็จ
1115100005 อนุบาลพูนสุข อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ศาลเจ้าโรงทอง
1115100006 สนิทวิทยา อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ท่าช้าง
1115100007 อมราวิทยาภูมิ อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ศาลเจ้าโรงทอง
1115100008 ราษฎร์นิยมวิทยา อ่างทอง วิเศษชัยชาญ บางจัก
1115100009 วิสัยทัศน์เทคโนโลยีอ่างทอง อ่างทอง เมืองอ่างทอง ศาลาแดง
1116100001 อนุบาลบรรจงรัตน์ ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
1116100002 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาสามยอด
1116100003 กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
1116100004 วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี เมืองลพบุรี ท่าหิน
1116100005 กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาพระงาม
1116100006 บำรุงศึกษา ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาสามยอด
1116100007 ไฉไลพร ลพบุรี ท่าวุ้ง โพตลาดแก้ว
1116100008 บัณฑิตศึกษา ลพบุรี เมืองลพบุรี ท่าหิน
1116100009 พัฒนปัญญา ลพบุรี เมืองลพบุรี ท่าศาลา
1116100010 อนุบาลเย็นศิระ ลพบุรี เมืองลพบุรี โพธิ์เก้าต้น
1116100011 วรกิจพิทยา ลพบุรี เมืองลพบุรี ถนนใหญ่
1116100012 จินดารัตน์ ลพบุรี เมืองลพบุรี ท่าศาลา
1116100013 เมืองละโว้วิทยา ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาสามยอด
1116100014 วรพิทยา ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
1116100015 บรรจงรัตน์ ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
1116100016 วรนาถวิทยาลพบุรี ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาพระงาม
1116100017 กำจรวิทย์ ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
1116100018 เพ็ญพัฒนา ลพบุรี พัฒนานิคม พัฒนานิคม
1116100019 ทศธรรมศึกษา ลพบุรี โคกสำโรง วังขอนขว้าง
1116100020 จารึกล้อมวิทยา ลพบุรี โคกสำโรง โคกสำโรง
1116100021 ศรีแก้วอนุกูล ลพบุรี โคกสำโรง โคกสำโรง
1116100022 นารายณ์วิทยา ลพบุรี ชัยบาดาล ลำนารายณ์
1116100023 สามัคคีวิทยา ลพบุรี ชัยบาดาล ลำนารายณ์
1116100024 อารีสวัสดิ์ ลพบุรี ชัยบาดาล ลำนารายณ์
1116100025 สัตยาไส ลพบุรี ชัยบาดาล ลำนารายณ์
1116100026 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ ลพบุรี ชัยบาดาล ห้วยหิน
1116100027 รุ่งนิวัติวิทยา ลพบุรี ท่าวุ้ง เขาสมอคอน
1116100028 ดอนทองราษฎร์วิทยา ลพบุรี ท่าวุ้ง โพตลาดแก้ว
1116100029 รัตนศึกษา ลพบุรี บ้านหมี่ บ้านหมี่
1116100030 พระวรสาร ลพบุรี บ้านหมี่ บางพึ่ง
1116100031 สุเทพวิทยาลัย ลพบุรี บ้านหมี่ บ้านกล้วย
1116100032 สร้างพัฒนา ลพบุรี สระโบสถ์ นิยมชัย
1116100034 ทองทาบพิทยา ลพบุรี หนองม่วง หนองม่วง
1116100035 แก้วประทานพรวิทยา ลพบุรี หนองม่วง หนองม่วง
1116100037 ยงศ์สุรีศึกษา ลพบุรี หนองม่วง ชอนสารเดช
1116100038 เอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี ลพบุรี เมืองลพบุรี ป่าตาล
1116100039 เทคนิคพณิชยการลพบุรี ลพบุรี เมืองลพบุรี ป่าตาล
1116100040 เทคโนโลยีละโว้ ลพบุรี เมืองลพบุรี เขาสามยอด
1116100041 โปลีเทคนิคลพบุรี ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
1116100042 บริหารธุรกิจละโว้ ลพบุรี เมืองลพบุรี นิคมสร้างตนเอง
1116100043 เทคโนโลยีลพบุรี ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
1116100044 พณิชยการช่างเทคนิคลำนารายณ์ ลพบุรี ชัยบาดาล ลำนารายณ์
1116100045 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี ลพบุรี เมืองลพบุรี นิคมสร้างตนเอง
1116100047 งามมีศรีพัฒนา ลพบุรี พัฒนานิคม ดีลัง
1116100048 นารายณ์วิทยาท่าหลวง ลพบุรี ท่าหลวง ท่าหลวง
1116100049 เทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง ลพบุรี หนองม่วง หนองม่วง
1116100050 อนุบาลสุวดีวิทยา ลพบุรี โคกเจริญ โคกเจริญ
1117100002 อินทโมลีประทาน สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางมัญ
1117100003 โพธิรัตน์วรานุสรณ์ สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา
1117100004 วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่
1117100005 เจริญสอนวิทยา สิงห์บุรี บางระจัน สิงห์
1117100006 อุดมทรัพย์ สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน ท่าข้าม
1117100007 พระกุมารเยซูสิงห์บุรี สิงห์บุรี พรหมบุรี โรงช้าง
1117100008 นาคประดิษฐ์วิทยา สิงห์บุรี พรหมบุรี บางน้ำเชี่ยว
1117100009 ใจเพียรวิทยานุสรณ์ สิงห์บุรี ท่าช้าง ถอนสมอ
1117100010 อุดมศิลป์(โพธิลังการ์มูลนิธิ) สิงห์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี
1117100011 สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี อินทร์บุรี น้ำตาล
1117100013 ปราสาทวิทยา สิงห์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี
1117100014 บริหารธุรกิจสิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา
1117100015 พณิชยการสิงห์บุรี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา
1117100016 ศรีอุดมวิทยา สิงห์บุรี อินทร์บุรี ชีน้ำร้าย
1117100017 สิงห์อุดมวิทยา สิงห์บุรี อินทร์บุรี ชีน้ำร้าย
1118100001 วรรณรัตน์วิทยา ชัยนาท เมืองชัยนาท ธรรมามูล
1118100002 วัฒนะโชติ ชัยนาท เมืองชัยนาท บ้านกล้วย
1118100003 วัฒนาชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท บ้านกล้วย
1118100004 อักษรประสิทธิ์ ชัยนาท มโนรมย์ วัดโคก
1118100005 มูลนิธิโรงเรียนถาวรวิทยา ชัยนาท วัดสิงห์ วัดสิงห์
1118100006 อนุบาลณัฐชา ชัยนาท สรรพยา บางหลวง
1118100007 อนุบาลเกียรติคุณ ชัยนาท สรรคบุรี บางขุด
1118100008 อนุบาลกิตติกร ชัยนาท หันคา วังไก่เถื่อน
1118100009 พณิชยการชัยนาท ชัยนาท เมืองชัยนาท บ้านกล้วย
1118100010 อนุบาลสุธิชา ชัยนาท สรรคบุรี เที่ยงแท้
1119100001 บำรุงวิทยา สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว
1119100002 อนุบาลกิตติกร สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว
1119100003 อนุบาลจันทรอัมพรสระบุรี สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว
1119100004 อนุบาลปิยะพร สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว
1119100005 ราษฎร์ศึกษา สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว
1119100006 กองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว
1119100007 อนุบาลยุววิทยา สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว
1119100009 ไพฑูรย์วิทยา สระบุรี แก่งคอย แก่งคอย
1119100010 แสงวิทยา สระบุรี แก่งคอย แก่งคอย
1119100011 อนุบาลวิชชากร สระบุรี หนองแค ห้วยทราย
1119100012 กลั่นวิทยา สระบุรี หนองแค หนองแค
1119100013 บำรุงปัญญา สระบุรี วิหารแดง หนองสรวง
1119100014 มัธยมอนุกูลวิทยา สระบุรี บ้านหมอ บ้านหมอ
1119100016 วัฒนานุกูลวิทยา สระบุรี พระพุทธบาท พระพุทธบาท
1119100017 เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี พระพุทธบาท หนองแก
1119100019 รอดณรงค์ศึกษา สระบุรี มวกเหล็ก มิตรภาพ
1119100020 พีระวิทยา สระบุรี มวกเหล็ก มิตรภาพ
1119100021 จำรัสวิทยา สระบุรี วังม่วง คำพราน
1119100022 โปลีเทคนิคสระบุรี สระบุรี เมืองสระบุรี ปากข้าวสาร
1119100025 เทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมันสระบุรี สระบุรี แก่งคอย ตาลเดี่ยว
1119100026 อาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี สระบุรี แก่งคอย ชำผักแพว
1119100027 เทคโนโลยีบริหารสากล(ไอ-แมท) สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ เขาดินพัฒนา
1119100028 สว่างรัตน์พิฉายศึกษา สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว
1119100029 จิ่นเต๊อะแก่งคอย สระบุรี แก่งคอย แก่งคอย
1119100030 อนุบาลบุญเกื้อวิทยา สระบุรี เสาไห้ เสาไห้
1119100031 พูลเจริญวิทยา สระบุรี พระพุทธบาท หนองแก
1119100032 อนุบาลสุทธิวรรณท์ สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว
1119100033 อนุบาลรัศมี สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว
1119100034 สมถวิลสระบุรี สระบุรี แก่งคอย ทับกวาง
1119100041 เกตุพิชัยวิทยาสระบุรี สระบุรี เมืองสระบุรี โคกสว่าง
1120100002 สุตา ชลบุรี เมืองชลบุรี บางทราย
1120100003 พงศ์สิริวิทยา ชลบุรี เมืองชลบุรี หนองไม้แดง
1120100004 เพชรพิทยาคม ชลบุรี เมืองชลบุรี บ้านสวน
1120100005 ประภัสสรวิทยา ชลบุรี เมืองชลบุรี เสม็ด
1120100006 เจริญสุขวิทยา ชลบุรี เมืองชลบุรี หนองรี
1120100007 สถาพรพิทยา ชลบุรี เมืองชลบุรี เสม็ด
1120100008 สามมุกคริสเตียนวิทยา ชลบุรี เมืองชลบุรี แสนสุข
1120100010 อนุบาลสุนันทา ชลบุรี เมืองชลบุรี หนองไม้แดง
1120100011 อนุบาลบูรณิจฉ์ ชลบุรี เมืองชลบุรี บางปลาสร้อย
1120100012 อนุบาลภักดีพรรณ ชลบุรี เมืองชลบุรี ห้วยกะปิ
1120100013 อนุบาลร่มไม้ ชลบุรี เมืองชลบุรี บ้านสวน
1120100014 อนุบาลสมัครมิตรวัฒนา ชลบุรี เมืองชลบุรี คลองตำหรุ
1120100015 สุอารีวิทยา ชลบุรี เมืองชลบุรี บ้านสวน
1120100016 กล่อมปฐมวัย ชลบุรี เมืองชลบุรี มะขามหย่ง
1120100017 เมืองชลพิทยา ชลบุรี เมืองชลบุรี บ้านสวน
1120100018 กาญจนะวิทยา ชลบุรี เมืองชลบุรี มะขามหย่ง
1120100019 ธารทิพย์วิทยา ชลบุรี เมืองชลบุรี บ้านสวน
1120100021 นารานุบาล ชลบุรี เมืองชลบุรี เหมือง
1120100023 ปรีชานุศาสน์ ชลบุรี เมืองชลบุรี บางปลาสร้อย
1120100025 อนุบาลรินทอง ชลบุรี เมืองชลบุรี บางปลาสร้อย
1120100026 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย ชลบุรี เมืองชลบุรี บ้านสวน
1120100028 อนุบาลสว่างวิทย์ ชลบุรี เมืองชลบุรี บ้านโขด
1120100029 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ ชลบุรี เมืองชลบุรี บ้านสวน
1120100030 เกษมวิทย์ ชลบุรี เมืองชลบุรี บ้านสวน
1120100031 แสนสุขศึกษา ชลบุรี เมืองชลบุรี แสนสุข
1120100032 สุขุมวิทยา ชลบุรี เมืองชลบุรี แสนสุข
1120100034 ศุทธรัตน์ ชลบุรี เมืองชลบุรี บางปลาสร้อย
1120100035 กุลศิริศาสน์ ชลบุรี เมืองชลบุรี มะขามหย่ง
1120100036 บุญประทีปวิทยาคาร ชลบุรี บ้านบึง บ้านบึง
1120100037 กุญแจคริสเตียนวิทยา ชลบุรี บ้านบึง คลองกิ่ว
1120100038 สมคิดจิตต์วิทยา ชลบุรี บ้านบึง หนองไผ่แก้ว
1120100039 จิรพลวิทยา ชลบุรี บ้านบึง คลองกิ่ว
1120100040 วัฒนดรุณวิทย์ ชลบุรี บ้านบึง บ้านบึง
1120100041 พิทยรังสี ชลบุรี หนองใหญ่ หนองใหญ่
1120100042 อนุบาลทนาพรวิทยา ชลบุรี บางละมุง บางละมุง
1120100043 มารีวิทย์ ชลบุรี บางละมุง นาเกลือ
1120100044 ตันตรารักษ์ ชลบุรี บางละมุง นาเกลือ
1120100045 วุฒิโชติ ชลบุรี บางละมุง นาเกลือ
1120100046 พัทธยาอรุโณทัย ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ
1120100047 ทนาพรวิทยา ชลบุรี บางละมุง บางละมุง
1120100048 จุฬเทพ ชลบุรี บางละมุง นาเกลือ
1120100049 ศรีสุวิช ชลบุรี บางละมุง บางละมุง
1120100050 อักษรพัทยา ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ
1120100051 อนุบาลเพ็ญศิริ ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่
1120100052 อนุบาลกาญจนา ชลบุรี บางละมุง นาเกลือ
1120100053 อนุบาลบุญพึ่ง ชลบุรี บางละมุง นาเกลือ
1120100054 บ้านรถไฟ ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ
1120100055 อักษรศึกษา ชลบุรี บางละมุง นาเกลือ
1120100056 ผู้รู้ญส.ส.80 ชลบุรี สัตหีบ นาจอมเทียน
1120100057 บูรพาพัฒนศาสตร์ ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ
1120100058 สาธิตอุดมศึกษา ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ
1120100059 สว่างบริบูรณ์วิทยา ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ
1120100061 อักษรเทพประสิทธิ์ ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ
1120100062 อนุบาลประชาสงเคราะห์ ชลบุรี พานทอง โคกขี้หนอน
1120100063 เพลินจิตวิทยา ชลบุรี พานทอง พานทอง
1120100064 ประชาสงเคราะห์ ชลบุรี พานทอง โคกขี้หนอน
1120100065 อนุบาลพรประสงค์ ชลบุรี พนัสนิคม บ้านช้าง
1120100068 วัฒนานุศาสน์ ชลบุรี พนัสนิคม พนัสนิคม
1120100069 อนุบาลบุญญโชติ ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา
1120100070 เฉลิมชัยศึกษา ชลบุรี ศรีราชา บึง
1120100071 บุญจิตวิทยา ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา
1120100072 บรรณพันธ์ศึกษา ชลบุรี ศรีราชา บางพระ
1120100074 ดาราสมุทร ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา
1120100075 รัตนชัยศึกษา ชลบุรี ศรีราชา บางพระ
1120100076 ศรีราชาเอกชน ชลบุรี ศรีราชา บางพระ
1120100077 อนุบาลวรางค์ลักษณ์ ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา
1120100078 มัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ ชลบุรี ศรีราชา สุรศักดิ์
1120100079 ประเสริฐสุข ชลบุรี ศรีราชา บางพระ
1120100080 อนุบาลนิสารัตน์ ชลบุรี ศรีราชา หนองขาม
1120100081 บางพระวิทยา ชลบุรี ศรีราชา บางพระ
1120100082 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี ศรีราชา สุรศักดิ์
1120100083 ดวงมณี ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา
1120100084 เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี ศรีราชา สุรศักดิ์
1120100086 อนุบาลศรีมณี ชลบุรี เกาะจันทร์ ท่าบุญมี
1120100088 มารีวิทย์สัตหีบ ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ
1120100089 ณัฏฐเวศม์ ชลบุรี สัตหีบ นาจอมเทียน
1120100090 บำรุงศิษย์ศึกษา ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ
1120100091 จุฬเทพบางเสร่ ชลบุรี สัตหีบ บางเสร่
1120100092 อนุบาลอธิฎฐาน ชลบุรี สัตหีบ พลูตาหลวง
1120100094 นาวิกโยธินบูรณะ ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ
1120100095 สัตหีบ ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ
1120100096 ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ
1120100097 ราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา ชลบุรี สัตหีบ นาจอมเทียน
1120100098 ศรีมณีวิทยา ชลบุรี บ่อทอง บ่อทอง
1120100099 นันทนวิทย์ ชลบุรี เกาะจันทร์ ท่าบุญมี
1120100100 ดาราสมุทรบริหารธุรกิจ ชลบุรี เมืองชลบุรี บ้านสวน
1120100102 ชลพินิจพณิชยการ ชลบุรี เมืองชลบุรี บ้านสวน
1120100103 เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพชลบุรี ชลบุรี เมืองชลบุรี หนองข้างคอก
1120100104 ไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี ชลบุรี เมืองชลบุรี มะขามหย่ง
1120100105 เมืองชลพณิชยการ ชลบุรี เมืองชลบุรี บางปลาสร้อย
1120100106 เทคโนโลยีชลบุรี ชลบุรี เมืองชลบุรี เสม็ด
1120100107 ชลบุรีบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี ชลบุรี เมืองชลบุรี มะขามหย่ง
1120100108 วิศวกรรมเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ชลบุรี เมืองชลบุรี หนองรี
1120100109 พณิชยการชลบุรี ชลบุรี บ้านบึง หนองซ้ำซาก
1120100110 พัทยาบริหารธุรกิจ ชลบุรี บางละมุง นาเกลือ
1120100111 อักษรเทคโนโลยีพัทยา ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ
1120100112 ไทยอิโตะเทคโนโลยี(พัทยา) ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ
1120100113 พัทยาพณิชยการ ชลบุรี บางละมุง นาเกลือ
1120100114 เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) ชลบุรี พานทอง หนองตำลึง
1120100115 วิศวกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา
1120100116 เทคโนโลยีแหลมฉบัง ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา
1120100117 เทคโนโลยีศรีราชา ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา
1120100118 เทคนิคพณิชยการสัตหีบ ชลบุรี สัตหีบ นาจอมเทียน
1120100119 จอมเทียนบริหารธุรกิจ ชลบุรี สัตหีบ บางเสร่
1120100120 สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ชลบุรี บางละมุง นาเกลือ
1120100121 อนุบาลโสตพัฒนา ชลบุรี บางละมุง นาเกลือ
1120100122 ธรรมวาที ชลบุรี เมืองชลบุรี มะขามหย่ง
1120100123 วุฒิวิทยา ชลบุรี เมืองชลบุรี บางปลาสร้อย
1120100124 บูรพาวิทยาชลบุรี ชลบุรี เมืองชลบุรี เสม็ด
1120100125 เฮงฮั้ว ชลบุรี บ้านบึง หนองชาก
1120100126 จิ้นฮั้ว ชลบุรี บ้านบึง บ้านบึง
1120100127 บุญญวิทยาคาร ชลบุรี พนัสนิคม พนัสนิคม
1120100128 อนุบาลบ้านต้นกล้า ชลบุรี เมืองชลบุรี เสม็ด
1120100129 อนุบาลสุเฌอ ชลบุรี บางละมุง บางละมุง
1120100130 อนุบาลผกาทิพย์ ชลบุรี ศรีราชา บ่อวิน
1120100132 อนุบาลฟีนิกซ์ ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ
1120100133 อนุบาลบ้านทรายทอง ชลบุรี เมืองชลบุรี บ้านสวน
1120100134 อนุบาลศรีอุดมศุขพิทยา ชลบุรี ศรีราชา บึง
1120100135 บางละมุงอินเตอร์-เทค ชลบุรี บางละมุง บางละมุง
1120100136 อนุบาลเรณู ชลบุรี บางละมุง บางละมุง
1120100137 อนุบาลนฤมล ชลบุรี เมืองชลบุรี ห้วยกะปิ
1120100138 เบญจศึกษา ชลบุรี บางละมุง นาเกลือ
1120100139 เลิศปัญญา ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ
1120100140 ปัญญานฤมิต ชลบุรี ศรีราชา บ่อวิน
1120100141 บริหารธุรกิจคิงส์ตันพัทยา ชลบุรี บางละมุง นาเกลือ
1120100143 อนุบาลดีเลิศ ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ
1120100144 คีรีหรรษา ชลบุรี บางละมุง โป่ง
1120100161 มารีย์วิทย์บ่อวิน ชลบุรี ศรีราชา บ่อวิน
1120100162 อนุบาลหัสดิน - - -
1120100163 อนุบาลบ้านต้นรัก ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ
1120100164 ธาราพัฒนา - - -
1120100165 ต้นกล้าพัฒนา ชลบุรี บ้านบึง หนองซ้ำซาก
1120100166 กองทัพอุปภัมภ์อนุบาลค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี เมืองชลบุรี บางทราย
1120100167 เมืองชลบริหารธุรกิจ ชลบุรี ศรีราชา บางพระ
1120200163 อาชีวพระมหาไถ่พัทยา ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ
1121100002 อัสสัมชัญระยอง ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1121100003 ตรีวิทย์ศึกษา ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่
1121100004 อนุบาลภักดีพรรณระยอง ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
1121100005 อนุบาลศรอารีย์ ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่
1121100006 อนุบาลปิยะอาทร ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1121100007 มณีวรรณวิทยา ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
1121100008 เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง เมืองระยอง เนินพระ
1121100009 ศิริพรระยอง ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
1121100010 บวรรัตนศาสตร์ ระยอง เมืองระยอง เพ
1121100012 อนันต์ศึกษา ระยอง เมืองระยอง เพ
1121100013 สมคิดวิทยา ระยอง เมืองระยอง ท่าประดู่
1121100015 อารีย์วัฒนา ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
1121100016 วุฒินันท์ ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด
1121100018 พัฒนเวชศึกษา ระยอง บ้านฉาง สำนักท้อน
1121100019 สัจจศึกษา ระยอง บ้านฉาง สำนักท้อน
1121100020 อุดมวิทยานุกูล ระยอง บ้านฉาง บ้านฉาง
1121100022 อนุบาลชนบทพัฒนา ระยอง บ้านฉาง บ้านฉาง
1121100024 รุ่งนภาพิทยา ระยอง แกลง ทางเกวียน
1121100026 อนุบาลหลานรัก ระยอง แกลง ทางเกวียน
1121100027 จินดาวัฒน์ ระยอง แกลง ทางเกวียน
1121100029 อนุบาลเวชประสิทธิ์ ระยอง บ้านค่าย บ้านค่าย
1121100030 อนุบาลร่มโพธิ์ ระยอง บ้านค่าย หนองละลอก
1121100031 อรวินวิทยา ระยอง ปลวกแดง ปลวกแดง
1121100032 ระยองพาณิชยการ ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
1121100033 เทคโนโลยีไออาร์พีซี ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
1121100034 โปลีเทคนิคระยอง ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
1121100035 พัฒนเวชเทคโนโลยี ระยอง บ้านฉาง สำนักท้อน
1121100036 เทคโนโลยีระยองเฉลิมพระเกียรติ ระยอง แกลง วังหว้า
1121100037 กวงฮั้ว ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
1121100038 อนุบาลรักภาษา ระยอง บ้านฉาง บ้านฉาง
1121100039 สองภาษาระยอง ระยอง บ้านฉาง พลา
1121100040 วิบูลวิทยา ระยอง บ้านค่าย ตาขัน
1121100041 อนุบาลฝนทิพย์ ระยอง เมืองระยอง เชิงเนิน
1121100042 อักษรบริหารธุรกิจ ระยอง บ้านฉาง บ้านฉาง
1121100066 อนุบาลทิพวัลย์ ระยอง ปลวกแดง แม่น้ำคู้
1121100067 ประภัสสรคุณธรรม ระยอง เมืองระยอง ทับมา
1122100001 ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
1122100002 บุญสมอนุบาล จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด
1122100003 อนุบาลกัลยา จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่
1122100004 อนุบาลประศาสน์วิทยา จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด
1122100005 อนุบาลมารีนิรมล จันทบุรี เมืองจันทบุรี พลับพลา
1122100006 บุญสมวิทยา จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด
1122100007 สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
1122100008 อำนวยวิทย์พัฒน์ จันทบุรี เมืองจันทบุรี ท่าช้าง
1122100009 อำนวยวิทย์ จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่
1122100010 ศรีหฤทัย จันทบุรี ขลุง ขลุง
1122100011 อำนวยศึกษา จันทบุรี ขลุง ขลุง
1122100012 ประดิษฐ์ศึกษา จันทบุรี ท่าใหม่ ท่าใหม่
1122100013 ยอแซฟวิทยา จันทบุรี ท่าใหม่ ท่าใหม่
1122100014 สุดแสวงวิทยา จันทบุรี ท่าใหม่ ทุ่งเบญจา
1122100016 ปะตงวิทยา จันทบุรี สอยดาว ปะตง
1122100018 ไทยโปลีเทคนิคจันทบุรี จันทบุรี เมืองจันทบุรี บางกะจะ
1122100020 วิศวกรรมบริหารธุรกิจภาคตะวันออก จันทบุรี สอยดาว ปะตง
1122100021 ตังเอ็ง จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด
1122100022 ตากสินศึกษา จันทบุรี เมืองจันทบุรี ท่าช้าง
1122100023 เตรียมศึกษาสอยดาว จันทบุรี สอยดาว ทรายขาว
1122100041 เตรียมศึกษานายายอาม จันทบุรี นายายอาม นายายอาม
1122100042 ลัมแบรต์พิชญาลัย จันทบุรี นายายอาม นายายอาม
1122100043 วิริยาลัยโป่งน้ำร้อน จันทบุรี โป่งน้ำร้อน ทับไทร
1122100044 ตากสินบริหารธุรกิจ จันทบุรี มะขาม ปัถวี
1122100045 วัดเขาหนองปลาไหล จันทบุรี ท่าใหม่ เขาแก้ว
1122100050 อาชีวศึกษาออมสินอุปถัมป์ จันทบุรี เมืองจันทบุรี บางกะจะ
1123100001 กิตติวิทยา ตราด เมืองตราด วังกระแจะ
1123100002 สุนันทาวิทยา ตราด เมืองตราด บางพระ
1123100003 มารดานุสรณ์ ตราด เมืองตราด วังกระแจะ
1123100004 นคราศึกษา ตราด คลองใหญ่ คลองใหญ่
1123100005 อนุบาลสว่างไสว ตราด เขาสมิง แสนตุ้ง
1123100007 อนุบาลจุติพร ตราด คลองใหญ่ คลองใหญ่
1123100008 ไสวนันทวิทย์ ตราด เมืองตราด หนองเสม็ด
1123100009 ปิยบุตร ตราด แหลมงอบ แหลมงอบ
1124100002 สันติภาพ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บางตีนเป็ด
1124100003 ดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองนครเนื่องเขต
1124100004 เซนต์แอนโทนี ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง
1124100005 เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง
1124100007 เทพประสิทธิ์วิทยา ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง
1124100008 ศรีวรการ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง
1124100009 ปัญจพิทยาคารสนั่นพิชิตกุลอนุสรณ์ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง
1124100010 ดาราจรัส ฉะเชิงเทรา บางคล้า บางคล้า
1124100011 สุตะบำรุงพิทยาคาร ฉะเชิงเทรา บางคล้า บางคล้า
1124100013 วัฒนาลัย ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางปะกง
1124100014 ศรีวิทยา ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางวัว
1124100015 อนุบาลขวัญตา ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางปะกง
1124100016 มารดานฤมล ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางวัว
1124100017 อนุบาลจันทรา ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางเกลือ
1124100019 จุฑาทิพย์ ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม พนมสารคาม
1124100020 อนันต์วิทยา ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม พนมสารคาม
1124100021 พนมอิทธิศึกษา ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เกาะขนุน
1124100022 ธีราวิทยา ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เกาะขนุน
1124100023 อนุบาลศรีวรการแปลงยาว ฉะเชิงเทรา แปลงยาว วังเย็น
1124100024 เทคโนโลยีศรีวรการ ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง
1124100025 เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง
1124100026 เทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองนครเนื่องเขต
1124100027 พณิชยการฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง
1124100028 บางปะกงบริหารธุรกิจ ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางวัว
1124100029 สมาคมสงเคราะห์วิทยา ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง
1124100030 มัธยมพระราชทานนายาว ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ท่ากระดาน
1124100031 รุ่งโรจน์วิทยา ฉะเชิงเทรา บางคล้า บางคล้า
1124100032 บางน้ำเปรี้ยวกงลิ ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว โพรงอากาศ
1124100033 อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว บึงน้ำรักษ์
1124100040 ภูงามโนนสะอาด ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ท่ากระดาน
1125100001 สุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง
1125100002 โชติพิทยากร ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ดงพระราม
1125100003 มารีวิทยา ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง
1125100005 ฉัตรลิตราศึกษา ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี บ้านพระ
1125100006 หทัยชาติ ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง
1125100007 กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ดงพระราม
1125100008 มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี เมืองเก่า
1125100009 กบินทร์จริยาคม ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี กบินทร์
1125100010 สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี กบินทร์
1125100013 กชนันท์อนุบาล ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี หนองกี่
1125100014 รักษาทรัพย์พิทยากร ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี กบินทร์
1125100015 อนุบาลจรันวิทยา ปราจีนบุรี นาดี สำพันตา
1125100016 อนุบาลอุดมวิทย์ ปราจีนบุรี นาดี นาดี
1125100017 ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ปราจีนบุรี ประจันตคาม ประจันตคาม
1125100018 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ
1125100019 มารีวิทยาศรีมโหสถ ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ โคกปีบ
1125100020 เทวรักษ์ ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ โคกปีบ
1125100022 พณิชยการปราจีนบุรี ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง
1125100023 สายมิตรเทคโนโลยี ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี กบินทร์
1125100024 เทคนิคพณิชยการกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี กบินทร์
1125100025 เทคโนโลยีนครกบินทร์ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี เมืองเก่า
1125100026 จงหมิน ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง
1125100027 เจียหมิน ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี กบินทร์
1125100028 รักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี) ปราจีนบุรี นาดี สำพันตา
1125100029 ดาราวัฒนาอินเตอร์ ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ กรอกสมบูรณ์
1125100030 จันทร์กระจ่างศึกษา ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี หนองกี่
1125100037 สายมิตรวังท่าช้าง ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี วังท่าช้าง
1126100001 นายกวัฒนากรวัดพราหมณี นครนายก เมืองนครนายก บ้านใหญ่
1126100002 อนุบาลคุณากร นครนายก เมืองนครนายก พรหมณี
1126100003 อนุบาลจุฬาทิพพ์ นครนายก เมืองนครนายก นครนายก
1126100004 นายกวัฒนากรวัดอุดมธานี นครนายก เมืองนครนายก นครนายก
1126100005 ถาวรนิมิต นครนายก ปากพลี หนองแสง
1126100006 นายกวัฒนากรวัดเกาะหวาย นครนายก ปากพลี เกาะหวาย
1126100007 นักบุญยอเซฟอุปถัมภ์หนองรี นครนายก บ้านนา ศรีกะอาง
1126100008 นายกวัฒนากรบ้านนา นครนายก บ้านนา บ้านนา
1126100009 มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก บ้านนา บ้านนา
1126100010 สุวรรณประสิทธิ์ นครนายก องครักษ์ คลองใหญ่
1126100011 อนุบาลคริสตสงเคราะห์ นครนายก องครักษ์ องครักษ์
1126100012 คริสตสงเคราะห์ นครนายก องครักษ์ องครักษ์
1126100013 เทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก เมืองนครนายก นครนายก
1126100014 เทคโนโลยีพณิชยการนครนายก นครนายก เมืองนครนายก นครนายก
1126100015 เหลียนหัว นครนายก เมืองนครนายก นครนายก
1126100017 ผดุงอิสลาม นครนายก องครักษ์ พระอาจารย์
1127100001 ดาราสมุทรสระแก้ว สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
1127100002 อนุบาลบ้านจันทร์ สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
1127100003 อนุบาลจิตละมุน สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
1127100004 ชุมชนพัฒนา สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
1127100005 สุภวิทย์ สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น
1127100006 อนุบาลวัฒนานคร สระแก้ว วัฒนานคร วัฒนานคร
1127100007 พวงคราม สระแก้ว อรัญประเทศ บ้านใหม่หนองไทร
1127100008 พรพงษ์กุล สระแก้ว อรัญประเทศ อรัญประเทศ
1127100009 สำเร็จวิทยา สระแก้ว อรัญประเทศ อรัญประเทศ
1127100010 เทคโนโลยีสระแก้ว สระแก้ว เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน
1127100011 ศรีตาพระยา สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา
1127100012 ไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าเกษม
1127100013 เทคโนโลยีอรัญประเทศ สระแก้ว อรัญประเทศ บ้านด่าน
1127100016 ดาราสมุทรอรัญประเทศ สระแก้ว อรัญประเทศ บ้านด่าน
1130100001 อนุบาลบ้านคุณหนู นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100002 อนุบาลดวงแขวิทยา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านใหม่
1130100003 อนุบาลบพิตร นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100004 อนุบาลพร้อมวิทย์ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100005 อนุบาลทิพย์ปัญญา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100007 อนุบาลชัยศิริ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านใหม่
1130100008 อนุบาลบวรนครราชสีมา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100009 อนุบาลกไก่ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา จอหอ
1130100010 อนุบาลวัดสุทธจินดา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100011 อนุบาลวัดสระแก นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100012 มารีย์รักษ์ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หัวทะเล
1130100014 อนุบาลรัศมีอรุณ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100016 รวมมิตรวิทยา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100017 โคราชวิทยา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100018 อนุบาลวัดทุ่งสว่าง นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100019 มารีย์วิทยา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100020 ไชยมนัสศึกษา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100021 อนุบาลหลานย่าโม นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โพธิ์กลาง
1130100022 สายมิตรจอหอ8 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา จอหอ
1130100023 สายทิพย์อนุบาล นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100025 สุรนารายณ์วิทยา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา จอหอ
1130100026 อัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100027 อนุบาลเยาวนารถ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100028 อุบลรัตน์ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100029 อนุบาลอินทรา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองจะบก
1130100030 เกียรติคุณวิทยา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หมื่นไวย
1130100031 สมบูรณ์วิทยานุกูล นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100032 อนุบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองไผ่ล้อม
1130100033 อนุบาลแสนยวิทยาภูมิ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100034 โพธิ์พรรณวิทยา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100035 เหรียญทองวิทยา นครราชสีมา ครบุรี แชะ
1130100036 แสนยวิทยาภูมิ นครราชสีมา วังน้ำเขียว วังหมี
1130100037 อนุบาลสกุลจิตร นครราชสีมา เสิงสาง เสิงสาง
1130100038 อนุบาลมีมั่งคั่ง นครราชสีมา คง เมืองคง
1130100039 อนุบาลสมปอง นครราชสีมา จักราช จักราช
1130100040 สายมิตรโชคชัย3 นครราชสีมา โชคชัย พลับพลา
1130100041 อนุบาลเอราวัณ นครราชสีมา โชคชัย ด่านเกวียน
1130100043 อนุบาลแสนสนุก นครราชสีมา โชคชัย ด่านเกวียน
1130100044 อนุบาลบัณฑิตน้อย นครราชสีมา โชคชัย โชคชัย
1130100045 คมพิสิฐวิทยา นครราชสีมา ด่านขุนทด ด่านขุนทด
1130100046 พงษ์ศิริวิทยา นครราชสีมา ด่านขุนทด ด่านขุนทด
1130100047 สายมิตรโนนไทย6 นครราชสีมา โนนไทย โนนไทย
1130100048 พิทักษ์ภูเบนทร์7 นครราชสีมา โนนสูง ดอนหวาย
1130100050 พิทักษ์ภูเบนทร์ นครราชสีมา โนนสูง โนนสูง
1130100051 อนุบาลจรัสพงษ์ นครราชสีมา ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
1130100052 พิทักษ์ภูเบนทร์2 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
1130100053 มัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง นครราชสีมา ขามสะแกแสง โนนเมือง
1130100054 บัวใหญ่วิทยา นครราชสีมา บัวใหญ่ บัวใหญ่
1130100055 อมรศิลป์ นครราชสีมา บัวใหญ่ บัวใหญ่
1130100056 ดงเค็งศึกษา นครราชสีมา ประทาย ประทาย
1130100057 อนุบาลจินดา นครราชสีมา ประทาย ประทาย
1130100058 อุดมวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา ประทาย ประทาย
1130100059 อนุศาสน์วิทยา นครราชสีมา ปักธงชัย เมืองปัก
1130100060 มารีย์ธงชัย นครราชสีมา ปักธงชัย เมืองปัก
1130100061 สายมิตรปักธงชัย7 นครราชสีมา ปักธงชัย เมืองปัก
1130100062 อนุบาลแก้วตา นครราชสีมา พิมาย ในเมือง
1130100063 อนุบาลบำรุงการ นครราชสีมา พิมาย ในเมือง
1130100064 พิทักษ์ภูเบทร์3 นครราชสีมา พิมาย ในเมือง
1130100065 อนุบาลพิมาย นครราชสีมา พิมาย รังกาใหญ่
1130100066 เทเรซาอุปถัมภ์ นครราชสีมา ห้วยแถลง ตะโก
1130100067 อนุบาลอนันตะ นครราชสีมา ชุมพวง ชุมพวง
1130100068 สุนันทาวิทยา นครราชสีมา สูงเนิน สูงเนิน
1130100071 อนุบาลจุรีพันธ์ นครราชสีมา สูงเนิน สูงเนิน
1130100072 คูณวรวิชญ์ นครราชสีมา ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ
1130100073 มงคลกุลวิทยา นครราชสีมา สีคิ้ว สีคิ้ว
1130100074 เซนต์โยเซฟศึกษา นครราชสีมา สีคิ้ว บ้านหัน
1130100075 ประสารวิทยา นครราชสีมา สีคิ้ว สีคิ้ว
1130100076 สกุลศึกษา นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง
1130100077 บุญเจริญวิทยา นครราชสีมา ปากช่อง ขนงพระ
1130100078 กีรติศึกษา นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง
1130100079 อนุบาลธารทิพย์ นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง
1130100080 วัฒนวิทยา นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง
1130100081 ถนอมศิษย์วิทยา นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง
1130100082 สายสัมพันธ์ นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง
1130100083 ประชานุสรณ์ นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง
1130100084 แสงสุริยาวิทยา นครราชสีมา ปากช่อง หนองสาหร่าย
1130100085 รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง
1130100086 เรืองศรีวิทยา นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง
1130100087 สัญลักษณ์วิทยา นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง
1130100088 พฤกษาวิทยา นครราชสีมา ปากช่อง โป่งตาลอง
1130100089 ณัฐญาศึกษา นครราชสีมา หนองบุญมาก แหลมทอง
1130100090 สายมิตรหนองบุญมาก11 นครราชสีมา หนองบุญมาก บ้านใหม่
1130100091 อนุบาลณัฐญา นครราชสีมา หนองบุญมาก หนองหัวแรต
1130100092 อนุบาลแพรวไพลิน นครราชสีมา แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
1130100093 สายมิตรวังน้ำเขียว5 นครราชสีมา วังน้ำเขียว ไทยสามัคคี
1130100094 เทคโนโลยีอาชีวศึกษา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านโพธิ์
1130100095 เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านโพธิ์
1130100096 เทคโนโลยีชนะพลขันธ์นครราชสีมา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านใหม่
1130100098 เมรี่เทคโนโลยี นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100099 มารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100100 เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100101 บัวใหญ่เทคโนโลยีพณิชยการ นครราชสีมา บัวใหญ่ บัวใหญ่
1130100102 กุสุมภ์เทคโนโลยี นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง
1130100103 พณิชยการปากช่อง นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง
1130100104 สายมิตรเทคโนโคราช10 นครราชสีมา หนองบุญมาก บ้านใหม่
1130100105 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100106 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา นครราชสีมา ครบุรี แชะ
1130100107 เก้งเต็ก นครราชสีมา ห้วยแถลง ทับสวาย
1130100108 มารดาดรุณีรักษ์ นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง
1130100109 จุ้ยฮั้ววิทยา นครราชสีมา โนนสูง โนนสูง
1130100110 วานิชวิทยา นครราชสีมา บัวใหญ่ บัวใหญ่
1130100111 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยคง นครราชสีมา คง เมืองคง
1130100112 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา นครราชสีมา ประทาย ประทาย
1130100113 อนุบาลบ้านภาษา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา สุรนารี
1130100114 อนุบาลบัณฑิตน้อย2 นครราชสีมา ปักธงชัย งิ้ว
1130100211 อนุบาลประภารัตน์ นครราชสีมา พิมาย ในเมือง
1130100212 กมลวิชญ์ศึกษา นครราชสีมา สีคิ้ว คลองไผ่
1130100213 อนุบาลลูกขวัญ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โพธิ์กลาง
1130100214 อนุบาลอัจฉรา นครราชสีมา สูงเนิน สูงเนิน
1130100215 อนุบาลบ้านผู้การ นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านใหม่
1130100216 ปลูกปัญญา นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1130100217 ปัญญาประทีป นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง
1130100218 ตะวันชัยวิทยา นครราชสีมา ปักธงชัย ธงชัยเหนือ
1130100219 บุญณดาวิทยา นครราชสีมา ครบุรี แชะ
1130100220 อนุบาลแสงไทย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง
1131100001 อนุบาลธีรา บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ในเมือง
1131100002 อนุบาลเตรียมพัฒน์ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ
1131100003 มารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ชุมเห็ด
1131100004 มารีพิทักษ์ บุรีรัมย์ นางรอง นางรอง
1131100005 กมลลักษณ์ บุรีรัมย์ นางรอง นางรอง
1131100006 นิภาศิริ บุรีรัมย์ หนองกี่ ทุ่งกระตาดพัฒนา
1131100007 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ บุรีรัมย์ ประโคนชัย ประโคนชัย
1131100008 เอื้อแววมณี บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
1131100009 ลำปลายมาศพัฒนา บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ โคกกลาง
1131100011 อนุบาลทศพร บุรีรัมย์ สตึก นิคม
1131100012 อนุบาลสายสัมพันธ์ บุรีรัมย์ สตึก นิคม
1131100013 มารดาวนารักษ์ บุรีรัมย์ ปะคำ ไทยเจริญ
1131100014 เบญจเทคโน บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ
1131100015 รัตนเทคโนโลยี บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
1131100016 รุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์ บุรีรัมย์ โนนดินแดง โนนดินแดง
1131100017 มูลนิธิรุ่งนภา บุรีรัมย์ โนนดินแดง โนนดินแดง
1131100018 ฮั่วเคี้ยว บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ในเมือง
1131100019 บำรุงวิทยา บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
1131100020 อนุบาลชนิดา บุรีรัมย์ หนองหงส์ สระแก้ว
1131100021 นอร์ทอิสเทิร์นวิทยาลัย บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บ้านยาง
1131100022 นอร์ทอิสเทิร์นบริหาธุรกิจ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บ้านยาง
1131100023 วัดพระพุทธบาทเขากระโดง บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เสม็ด
1131100047 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยละหานทราย บุรีรัมย์ ละหานทราย ละหานทราย
1131100048 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยพุทไธสง บุรีรัมย์ พุทไธสง พุทไธสง
1131100049 แสนสุข บุรีรัมย์ ละหานทราย ละหานทราย
1131100050 อนุบาลรัตนะ บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
1131100051 อนุบาลศรทิพย์ บุรีรัมย์ บ้านกรวด บ้านกรวด
1131100052 ทศพรวิทยา บุรีรัมย์ สตึก นิคม
1131100053 อนุบาลทรัพย์ปัญญา บุรีรัมย์ พุทไธสง พุทไธสง
1131100054 วรเวทยากร บุรีรัมย์ หนองกี่ ทุ่งกระเต็น
1131100055 เทคนิคพณิชยการบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ หนองกี่ หนองกี่
1131100056 ภรภัทร บุรีรัมย์ หนองหงส์ ไทยสามัคคี
1131100057 บุรีรัมย์บริหารธุรกิจ บุรีรัมย์ นางรอง ถนนหัก
1131100058 อิสาณโกศลศึกษา บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ในเมือง
1131100059 มูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง บุรีรัมย์ โนนดินแดง โนนดินแดง
1131100060 มัธยมมีชัยพัฒนา บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ โคกกลาง
1131100061 พรปวีณ์ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ
1131100062 บุญถึงวิทยานุสรณ์ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ สะแกโพรง
1132100001 อนุบาลรัตนศึกษา สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง
1132100002 พระกุมารสุรินทร์ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ แสลงพันธ์
1132100003 สุรินทรศึกษา สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง
1132100004 อนุบาลทองอุ่น สุรินทร์ ท่าตูม ท่าตูม
1132100005 เบญจเทคโนสุรินทร์ สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ นอกเมือง
1132100007 เทคโนโลยีสุรินทร์ศึกษา สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง
1132100008 วาณิชย์นุกูล สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง
1132100009 แงงกวง สุรินทร์ ศีขรภูมิ ระแงง
1132100011 อนุบาลกมลนิตย์ สุรินทร์ ปราสาท กังแอน
1132100012 สุวรรณวิจิตรวิทยา สุรินทร์ ปราสาท กังแอน
1132100013 ธรรมประยุตวิทยา สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง
1133100001 มานิตวิทยาคม ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้
1133100002 วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองเหนือ
1133100003 วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้
1133100004 มารีย์วิทยา ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หนองครก
1133100006 มารดาทรงธรรม ศรีสะเกษ กันทรารมย์ คำเนียม
1133100007 อรจันทร์วิทยา ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ น้ำอ้อม
1133100008 มารีย์อุปถัมภ์ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ น้ำอ้อม
1133100009 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ห้วยเหนือ
1133100010 วัดไพรบึงวิทยา ศรีสะเกษ ไพรบึง ไพรบึง
1133100011 อุทุมพรวิทยา ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย กำแพง
1133100014 ศรีสะเกษบริหารธุรกิจและวิศวกรรม ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ น้ำคำ
1133100015 เทคโนโลยีศรีสะเกษ ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้
1133100016 เทคโนโลยีศรีสะเกษเฉลิมหล้า ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองเหนือ
1133100017 รวมสินวิทยา ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้
1133100018 สัมมาสิกขาศีรษะอโศก ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ กระแชง
1133100019 เคียวนำ ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย กำแพง
1133100020 การกุศลวัดบ้านโดด ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ โดด
1133100021 อาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ ศรีสะเกษ กันทรารมย์ ดูน
1133100022 เกศเกล้าวิทยา ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง
1133100023 เทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง
1133100024 สว่างคูณวิทยา ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ น้ำอ้อม
1133100025 สัมมาอาชีวสิกขาศีรษะอโศก ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ กระแชง
1133100026 วัดม่วงเปสิทธิวิทยา ศรีสะเกษ โนนคูณ หนองกุง
1133100038 อาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย กำแพง
1133100039 อนุบาลน้ำเพชร ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย
1133100040 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยขุขันธ์ ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ห้วยเหนือ
1133100041 วัดโพธิ์น้อย ศรีสะเกษ ขุนหาญ กระหวัน
1133100042 วัดจันทาราม ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ พิงพวย
1133100043 ศรีสะเกษบริหารธุรกิจกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ หนองหญ้าลาด
1133100044 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย กำแพง
1133100045 ธรรมรังษีวิทยา ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย สำโรง
1134100001 อนุบาลเทพปทุมทิพย์ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1134100002 ศรีทองวิไลวิทยา อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1134100003 วัดไร่น้อย อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย
1134100004 อนุบาลน้ำทิพย์2 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขามใหญ่
1134100005 อนุบาลน้ำทิพย์ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1134100006 อนุบาลกิตติคุณ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1134100007 แอ๊ดเวนตีสอุบล อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1134100008 อนุบาลบ้านเด็ก อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1134100010 เยาวเรศศึกษา อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1134100011 อเนกวิทยา อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1134100012 มารีย์นิรมล อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขามใหญ่
1134100013 มหาชนะวิทยา อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ปทุม
1134100014 อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1134100015 พระกุมารอุบล อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1134100016 อุบลวิทยากร อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1134100017 อาเวมารีอา อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1134100018 สมเด็จ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1134100019 อนุบาลจงกลนี อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1134100020 อนุบาลตระการทิพย์ อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ นาคำ
1134100021 ศักดาวิทยา อุบลราชธานี เขื่องใน เขื่องใน
1134100023 วัดเวตวันวิทยาราม อุบลราชธานี เดชอุดม เมืองเดช
1134100024 อนุบาลวรรณวิไล อุบลราชธานี เดชอุดม เมืองเดช
1134100025 วรรณวิไล อุบลราชธานี เดชอุดม เมืองเดช
1134100027 อนุบาลเปรมชนก อุบลราชธานี เดชอุดม เมืองเดช
1134100028 อนุบาลเดชอุดม อุบลราชธานี เดชอุดม เมืองเดช
1134100029 อนุบาลเพชรบุปผา อุบลราชธานี น้ำยืน สีวิเชียร
1134100030 อนุบาลน้องหญิง อุบลราชธานี ตระการพืชผล ขุหลุ
1134100031 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย อุบลราชธานี ตระการพืชผล ขุหลุ
1134100032 บ้านพิณโท อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
1134100033 เบญจธัญพิทยา อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
1134100034 อนุบาลเกษมวันวิทยา อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ โพนแพง
1134100035 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
1134100036 เทพพิทักษ์พิทยา อุบลราชธานี วารินชำราบ บุ่งไหม
1134100037 สงเคราะห์ศึกษา อุบลราชธานี วารินชำราบ วารินชำราบ
1134100038 อนุบาลงามจิต อุบลราชธานี วารินชำราบ วารินชำราบ
1134100039 บ้านเด็กวารินชำราบ อุบลราชธานี วารินชำราบ วารินชำราบ
1134100040 ประสานวิทยาคม อุบลราชธานี วารินชำราบ ห้วยขะยูง
1134100041 สัมมาสิกขาราชธานีอโศก อุบลราชธานี วารินชำราบ บุ่งไหม
1134100042 มัธยมพิบูลวิทยาลัย อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร พิบูล
1134100044 ดำรงวิทยา อุบลราชธานี นาตาล นาตาล
1134100045 โปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1134100046 เทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ขามใหญ่
1134100047 เทคโนโลยีราชพฤกษ์ อุบลราชธานี เดชอุดม เมืองเดช
1134100048 นิคม2อนุบาล อุบลราชธานี สิรินธร คำเขื่อนแก้ว
1134100049 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบลฯ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1134100050 อนุบาลอัมพรบัวขาว อุบลราชธานี ตระการพืชผล ขุหลุ
1134100051 ยุวทูตศึกษา2 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย
1134100052 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
1134100053 อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี เขมราฐ เจียด
1134100054 ทวีวัฒน์ศึกษา อุบลราชธานี เขมราฐ นาแวง
1134100055 งามจิตวารินชำราบ2 อุบลราชธานี วารินชำราบ แสนสุข
1134100056 เทคนิคพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ อุบลราชธานี นาตาล พะลาน
1134100057 อนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล อุบลราชธานี ตระการพืชผล คำเจริญ
1134100058 วัดแสงอุทัยวิทยา อุบลราชธานี ตระการพืชผล บ้านแดง
1134100059 วุฒิศึกษา อุบลราชธานี โพธิ์ไทร สารภี
1134100060 สีทองอุปถัมภ์ อุบลราชธานี ดอนมดแดง คำไฮใหญ่
1134100061 อนุบาลไกยวินิจ อุบลราชธานี น้ำยืน สีวิเชียร
1134100062 ประนอมศรีสงเคราะห์2 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร กุดชมภู
1134100063 อนุบาลจิรพัฒน์ อุบลราชธานี สำโรง สำโรง
1134100064 อนุบาลสำโรง อุบลราชธานี สำโรง สำโรง
1134100065 ศิริอุบลวรรณ อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ ท่าช้าง
1134100114 นันตาศึกษา อุบลราชธานี เขื่องใน เขื่องใน
1134100115 พรเมตตาคริสเตียน อุบลราชธานี นาตาล พะลาน
1134100117 พุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ อุบลราชธานี เขมราฐ หัวนา
1134100118 วัดสวายน้อยวิทยา อุบลราชธานี น้ำยืน ยางใหญ่
1134100119 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยสาขาบุณฑริก อุบลราชธานี บุณฑริก โพนงาม
1134100120 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยเขมราฐ อุบลราชธานี เขมราฐ หัวนา
1134100121 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยน้ำยืน อุบลราชธานี น้ำยืน สีวิเชียร
1134100122 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยสิรินธร อุบลราชธานี สิรินธร คันไร่
1134100123 ศูนย์พลาญข่อย อุบลราชธานี สิรินธร โนนก่อ
1134100124 เวฬุวันวิทยา อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ ไผ่ใหญ่
1134100125 ศูนย์พลาญข่อย2บ้านด่านเม่น อุบลราชธานี สิรินธร ช่องเม็ก
1134100126 ปลาขาววิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี น้ำยืน ยาง
1134100127 วัดนาเยียวิทยา อุบลราชธานี นาเยีย นาเยีย
1134100128 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย
1134100129 วัดคูเดื่อวิทยาคม อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี แจระแม
1134100130 อนุบาลลูกรัก อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
1134100131 อนุบาลแสงสุรีย์ อุบลราชธานี ตระการพืชผล ขามเปี้ย
1134100132 ประนอมศรีสงเคราะห์ อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร พิบูล
1134100133 อนุบาลวรัญญู อุบลราชธานี สิรินธร นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
1134100134 อนุบาลสุพรรณิกา อุบลราชธานี นาจะหลวย นาจะหลวย
1134100136 อนุบาลน้ำยืน อุบลราชธานี น้ำยืน สีวิเชียร
1134100137 ศรีแสงธรรม อุบลราชธานี โขงเจียม ห้วยยาง
1134100138 เตรียมบัณฑิต อุบลราชธานี บุณฑริก โพนงาม
1134100139 ศรีอุดมปัญญาคม อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม กุดเรือ
1134100140 สัมมาอาชีวสิกขาราชธานีอโศก อุบลราชธานี วารินชำราบ บุ่งไหม
1134100141 กองทั่พบกอุปถัมภ์อนุบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี วารินชำราบ แสนสุข
1134100142 อนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง อุบลราชธานี เขมราฐ นาแวง
1135100001 อนุบาลอินทร์-โฮม ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง
1135100002 ศรีธรรมวิทยา ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง
1135100003 สันติธรรมวิทยาคม ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง
1135100004 ยโสธรวิทยาคาร ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง
1135100005 มูลนิธิรุ่งนภายโสธร ยโสธร กุดชุม กุดชุม
1135100006 อนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล ยโสธร กุดชุม กุดชุม
1135100007 อนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์ ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก
1135100008 อนุบาลแก้วปัญญาอุปถัมภ์มหาชนะชัย ยโสธร มหาชนะชัย ฟ้าหยาด
1135100009 อนุบาลบ้านเด็กยศวดี ยโสธร เลิงนกทา สามแยก
1135100010 มารีย์นุเคราะห์ ยโสธร ไทยเจริญ น้ำคำ
1135100011 ซ่งแย้ทิพยา ยโสธร ไทยเจริญ คำเตย
1135100012 ยโสธรพณิชยการเทคโนโลยี ยโสธร เมืองยโสธร สำราญ
1135100013 สาธิตอนุบาลพรเพชร ยโสธร เมืองยโสธร สำราญ
1135100015 พรเพชรบริหารธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร เมืองยโสธร ตาดทอง
1135100016 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกุดชุม ยโสธร กุดชุม กุดชุม
1135100018 โรงเรียนไฮเทคโปลีเทคนิคยโสธร ยโสธร เมืองยโสธร สำราญ
1135100019 อนุบาลสมนึก ยโสธร เลิงนกทา สามแยก
1135100020 เทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจเลิงนกทา ยโสธร เลิงนกทา สามแยก
1135100021 อนุบาลสายสมร ยโสธร เลิงนกทา กุดเชียงหมี
1136100001 ไพเราะวิทยา(อนุบาล) ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง
1136100002 อนุบาลบ้านเด็กดี ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง
1136100003 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง
1136100004 สาคริชวิทยา ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง
1136100005 อนุบาลศักดิ์ปทุม ชัยภูมิ คอนสวรรค์ โคกมั่งงอย
1136100006 สวนวิทยา ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ บ้านยาง
1136100007 อนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ บ้านยาง
1136100008 อนุบาลเรืองชาญ ชัยภูมิ หนองบัวแดง หนองบัวแดง
1136100009 อนุบาลหนองบัวแดง ชัยภูมิ หนองบัวแดง หนองบัวแดง
1136100011 ศรีเทพบาล ชัยภูมิ จัตุรัส บ้านกอก
1136100012 มะนะศึกษา ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์ บ้านชวน
1136100013 อนุบาลไพโรจน์วิทยา ชัยภูมิ หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
1136100014 มงคลศึกษา ชัยภูมิ เทพสถิต วะตะแบก
1136100015 อนุบาลรัตโนดม ชัยภูมิ ภูเขียว ผักปัง
1136100016 อนุบาลบ้านทับทิม ชัยภูมิ ภูเขียว ผักปัง
1136100017 ชุลีมาสก์ศึกษา ชัยภูมิ บ้านแท่น บ้านแท่น
1136100018 วรนุชวิทยา ชัยภูมิ แก้งคร้อ หนองไผ่
1136100019 พุฒิชัยวิทยา ชัยภูมิ แก้งคร้อ ช่องสามหมอ
1136100021 สัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ ชัยภูมิ แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม
1136100022 อนุบาลสำราญยงค์ ชัยภูมิ คอนสาร ดงบัง
1136100023 อนุบาลณัฐพันธุ์1 ชัยภูมิ คอนสาร ดงบัง
1136100024 ชัยภูมิบริหารธุรกิจ ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง
1136100025 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์ ชัยภูมิ ภูเขียว ธาตุทอง
1136100026 เทคโนโลยีภูเขียว ชัยภูมิ ภูเขียว ผักปัง
1136100027 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตราชัยภูมิ ชัยภูมิ จัตุรัส บ้านขาม
1136100028 ไท-เทคบริหารธุรกิจชัยภูมิ ชัยภูมิ หนองบัวแดง หนองบัวแดง
1136100029 อาชีวศึกษาเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ กุดเลาะ
1136100030 เทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ กุดเลาะ
1136100031 อนุบาลปรีญาภัทร ชัยภูมิ บำเหน็จณรงค์ บ้านชวน
1136100039 อนุบาลบ้านรักเด็ก ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง
1136100040 อนุบาลหลวงภักดี ชัยภูมิ บ้านเขว้า บ้านเขว้า
1136100041 อนุบาลบ้านจ่าสม ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ บ้านยาง
1136100042 คอนสารเทคโนโลยี ชัยภูมิ คอนสาร ทุ่งนาเลา
1136100043 อนุบาลบ้านเด็กดี2 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ในเมือง
1136100044 อาชีวศึกษาคอนสาร ชัยภูมิ คอนสาร ดงบัง
1136100045 ศุภมนพัฒนศึกษา ชัยภูมิ คอนสาร ดงบัง
1136100046 อินทรศึกษา ชัยภูมิ ภูเขียว ผักปัง
1136100047 บางกอกเทคโนโลยี ชัยภูมิ หนองบัวแดง หนองบัวแดง
1136100048 อนุบาลภัทรศึกษา ชัยภูมิ ซับใหญ่ ซับใหญ่
1137100001 อนุบาลนพเก้า อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ บุ่ง
1137100002 เจริญวิทยา อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ บุ่ง
1137100003 มูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม อำนาจเจริญ พนา ไม้กลอน
1137100004 วิสุทธิวงศ์ อำนาจเจริญ เสนางคนิคม นาเวียง
1137100005 โปลีเทคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ บุ่ง
1137100006 เทคนิคบริหารธุรกิจอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ บุ่ง
1137100007 เอกวรรณพณิชยการอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ หนองมะแซว
1137100008 เต็มฤทัยศึกษา อำนาจเจริญ ลืออำนาจ เปือย
1137100009 ธันยธรณ์พิทยา อำนาจเจริญ ลืออำนาจ อำนาจ
1137100010 อนุบาลช่อผกา อำนาจเจริญ พนา พนา
1137100011 พณิชยการเทคโนโลยีอำนาจเจริญ - - -
1137100012 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ โนนหนามแท่ง
1137100013 อนุบาลบ้านเสาวภาคย์ อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ บุ่ง
1139100001 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว
1139100002 อนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว
1139100003 พิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว
1139100004 อนุบาลกาบแก้วบัวบาน หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว
1139100005 อนุบาลสุดา หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว
1139100006 จริยานุสรณ์ หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู ลำภู
1139100007 เฉลิมจักรศึกษา หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง เมืองใหม่
1139100008 เทคโนโลยีพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว
1139100010 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว
1139100011 ปัณณ์รักษ์ หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว
1139100012 อนุบาลแสนโยธา หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองภัยศูนย์
1139100013 สงวนศึกษา หนองบัวลำภู นากลาง นากลาง
1139100014 พัฒนบัณฑิต หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา
1139100016 อนุบาลภูบดินทร์ หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู โพธิ์ชัย
1139100017 อาร์เค-เทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู นากลาง นากลาง
1139100018 อนุบาลอินนัดดา หนองบัวลำภู นากลาง นากลาง
1139100019 บุตรเพชรวิทยา หนองบัวลำภู โนนสัง โนนสัง
1139100020 สุนทรวิทยา หนองบัวลำภู นาวัง นาเหล่า
1140100001 ขอนแก่นคริสเตียน ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100002 ขอนแก่นวิเทศศึกษา ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านหว้า
1140100003 กัลยาณีวิทยา ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา
1140100004 อนุบาลสามพี่น้อง ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา
1140100005 อนุบาลณัฐสุดา ขอนแก่น เมืองขอนแก่น สำราญ
1140100007 อนุบาลสาธิตพงษ์ภิญโญ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100008 พัฒนาเด็กประชาสโมสร ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100009 ญาณไพศาลวิทยา ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด
1140100011 พัฒนาเด็ก ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100012 อนุบาลเบญจพร ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา
1140100013 วรรณรัตน์ศึกษา ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100014 พระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100016 ไพบูลย์วิทยา ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา
1140100017 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100018 พิมพ์ใจวิทย์ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านหว้า
1140100019 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100020 อนุบาลบุญพร้อง ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา
1140100021 การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100023 อนุบาลปิ่นทิพย์ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา
1140100025 อนุบาลราตรี ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา
1140100026 อนุบาลอุปบุตร ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100027 อนุบาลเพชรรัตน์ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100029 อนุบาลสวนสน ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100030 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองเก่า
1140100031 สองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด
1140100032 อนุบาลเพียงนภา ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ท่าพระ
1140100033 อนุบาลพิมานเด็ก ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองเก่า
1140100034 อนุบาลกุลศิริ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด
1140100036 อนุบาลคริสเตียนมารีย์พร ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100039 อนุบาลแก้วกรุณา ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100040 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100041 มณีอนุสรณ์ศึกษา ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100042 สุรัสวดี ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด
1140100043 อนุบาลพรทิพย์ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา
1140100046 อนุบาลโชคมณี ขอนแก่น บ้านฝาง บ้านฝาง
1140100047 การกุศลวัดร่มประดู่ ขอนแก่น หนองเรือ บ้านเม็ง
1140100048 อนุบาลอภิรดี ขอนแก่น หนองเรือ จระเข้
1140100049 อนุบาลนันทาพร ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ
1140100050 อนุบาลสุดรัก ขอนแก่น หนองเรือ หนองเรือ
1140100051 ชุมแพวิทยา ขอนแก่น ชุมแพ ชุมแพ
1140100052 อนุบาลชุมแพ ขอนแก่น ชุมแพ ชุมแพ
1140100053 อนุบาลณัฐพันธุ์2 ขอนแก่น ชุมแพ โนนสะอาด
1140100054 อนุบาลเดือนฉาย ขอนแก่น ชุมแพ หนองเสาเล้า
1140100055 อนุบาลบ้านรักเรียน ขอนแก่น ชุมแพ ชุมแพ
1140100056 อนุบาลอินทร ขอนแก่น ชุมแพ ชุมแพ
1140100057 อนุบาลศุภมน ขอนแก่น ชุมแพ โนนสะอาด
1140100058 อนุบาลบ้านสวน ขอนแก่น ชุมแพ ขัวเรียง
1140100059 อนุบาลราษฎร์อำนวยศิลป์ ขอนแก่น ชุมแพ ชุมแพ
1140100061 มนตรีศึกษา ขอนแก่น น้ำพอง น้ำพอง
1140100062 อนุบาลพูนสวัสดิ์ ขอนแก่น น้ำพอง หนองกุง
1140100063 อนุบาลขวัญรัตน์ ขอนแก่น น้ำพอง วังชัย
1140100064 คงฤทธิ์ศึกษาการ ขอนแก่น อุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์
1140100065 อนุบาลศิวิไลย์ ขอนแก่น อุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์
1140100066 พัฒนาการศึกษา ขอนแก่น กระนวน หนองโก
1140100067 อนุบาลนวลน้อย ขอนแก่น กระนวน หนองโก
1140100068 สุดารัตน์วิทยาคม ขอนแก่น กระนวน หนองโก
1140100069 ประถมปรีดาภรณ์ ขอนแก่น กระนวน หนองโก
1140100070 นวลน้อยพิทยา ขอนแก่น กระนวน หนองโน
1140100071 กรุณาศึกษา ขอนแก่น บ้านไผ่ ในเมือง
1140100072 เอี่ยมไพศาล ขอนแก่น บ้านไผ่ ในเมือง
1140100073 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา ขอนแก่น บ้านไผ่ ในเมือง
1140100074 อนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ขอนแก่น บ้านไผ่ ในเมือง
1140100075 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ขอนแก่น บ้านไผ่ ในเมือง
1140100076 กระแสพัฒนา ขอนแก่น พล เมืองพล
1140100077 อนุบาลไพศาลวิทย์ ขอนแก่น พล เมืองพล
1140100078 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล ขอนแก่น พล เมืองพล
1140100079 อำไพพิทยา ขอนแก่น แวงใหญ่ แวงใหญ่
1140100080 อมตวิทยา ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองสองห้อง
1140100081 อนุบาลนันทพร2 ขอนแก่น ภูเวียง สงเปือย
1140100082 อนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ ขอนแก่น ภูเวียง ภูเวียง
1140100083 พิชาภรณ์ ขอนแก่น ภูเวียง ภูเวียง
1140100085 มัญจาคริสเตียน ขอนแก่น มัญจาคีรี กุดเค้า
1140100086 อนุบาลศักดิ์สุภา ขอนแก่น ชนบท ชนบท
1140100087 อนุบาลทันวิทยา ขอนแก่น เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง
1140100088 กฤชานันท์เขาสวนกวาง ขอนแก่น เขาสวนกวาง คำม่วง
1140100089 หทัยกิจคริสเตียน ขอนแก่น ภูผาม่าน ภูผาม่าน
1140100090 อนุบาลอรุณโรจน์ ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย บ้านโคก
1140100091 อนุบาลธิดารัตน์ ขอนแก่น หนองนาคำ บ้านโคก
1140100092 มหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ ขอนแก่น บ้านแฮด โนนสมบูรณ์
1140100093 อนุบาลสุรีพร ขอนแก่น โนนศิลา โนนศิลา
1140100094 เทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100095 พณิชยการขอนแก่น ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100096 ธุรกิจอาชีวะ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100097 ขอนแก่นเทคโนโลยีพณิชยการ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100098 เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100099 เทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100100 ขอนแก่นบริหารธุรกิจ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100101 พงษ์ภิญโญเทคโนโลยี ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100103 ชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี ขอนแก่น ชุมแพ ชุมแพ
1140100104 เทคโนโลยีพลพณิชยการ ขอนแก่น พล โจดหนองแก
1140100106 การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด
1140100107 การศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100108 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100109 ซู่เอ็ง ขอนแก่น พล เมืองพล
1140100110 เต็กก่าดรุณธรรม ขอนแก่น ชุมแพ ชุมแพ
1140100111 อนุบาลจิรภา ขอนแก่น บ้านไผ่ บ้านไผ่
1140100114 อนุบาลเพชรลดา ขอนแก่น หนองเรือ บ้านกง
1140100115 วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100116 การกุศลวัดหนองกุง ขอนแก่น น้ำพอง หนองกุง
1140100117 อนุบาลสุขสัมพันธ์ ขอนแก่น ชนบท ชนบท
1140100118 อมตะเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองสองห้อง
1140100119 เอกศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ดอนหัน
1140100120 คุวานันท์ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด
1140100121 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองเก่า
1140100122 เมทนีดล ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองเก่า
1140100123 รักเรียนพิทยา ขอนแก่น ชุมแพ ชุมแพ
1140100124 อนุบาลแก้วใจ ขอนแก่น หนองนาคำ บ้านโคก
1140100125 มีสุข ขอนแก่น กระนวน หนองโก
1140100127 การกุศลวัดนายมวราราม ขอนแก่น เวียงเก่า ในเมือง
1140100128 การอาชีพคนตาบอดขอนแก่น ขอนแก่น เมืองขอนแก่น สำราญ
1140100129 อนุบาลบ้านปันรัก ขอนแก่น ภูผาม่าน ภูผาม่าน
1140100264 อนุบาลศรีซำสูง ขอนแก่น ซำสูง กระนวน
1140100265 อนุบาลตั้งใจ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา
1140100266 อนุบาลวรวิมล ขอนแก่น สีชมพู ศรีสุข
1140100267 อินทรวิทยา ขอนแก่น สีชมพู วังเพิ่ม
1140100268 อนุบาลถนอมจิตร ขอนแก่น หนองเรือ โนนทอง
1140100270 อนุบาลกุลฤดีแวงน้อย ขอนแก่น แวงน้อย ละหานนา
1140100271 อนุบาลสมสวัสดิ์ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100272 อนุบาลลดาวัลย์ ขอนแก่น พระยืน หนองแวง
1140100273 ไพบูลย์วิทยาเต่านอ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา
1140100274 การกุศลวัดโพธิ์ทอง ขอนแก่น หนองเรือ บ้านกง
1140100275 อนุบาลพรชิตา ขอนแก่น หนองเรือ จระเข้
1140100276 เอี่ยมอินทร ขอนแก่น ชุมแพ หนองไผ่
1140100277 พิกุลแก้วศึกษา ขอนแก่น เมืองขอนแก่น พระลับ
1140100278 อนุบาลลูกหลวง ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100279 อนุบาลพิกุลทิพย์ ขอนแก่น พระยืน บ้านโต้น
1140100280 อนุบาลบ้านรัก ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
1140100281 ดรุณาลัย ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองเก่า
1140100282 การกุศลวัดสมสะอาด ขอนแก่น พระยืน พระยืน
1140100283 อนุบาลพรสวรรค์ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านค้อ
1140100284 ดอนโมงเทคโนโลยีพณิชยการ ขอนแก่น หนองเรือ บ้านกง
1140100285 พุทธเกษมวิทยาลัย ขอนแก่น น้ำพอง หนองกุง
1141100001 อนุบาลเพื่อนเด็ก อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100002 สหกิจวิทยา อุดรธานี เมืองอุดรธานี หนองขอนกว้าง
1141100003 พันธกิจวิทยา อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100005 อุดรคริสเตียนวิทยา อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100006 อินทร์อุดมวิทยา อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100007 กระจ่างวิทย์ อุดรธานี เมืองอุดรธานี บ้านเลื่อม
1141100008 ทรงธรรมวิทยา อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100009 อนุบาลอาภาพัชร อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100010 หัตถกิจคริสเตียน อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100011 เซนต์เมรี อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100012 คุณากรณ์ อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100013 มารีย์พิทักษ์ อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100014 อนุบาลลักษณ์สุข อุดรธานี เมืองอุดรธานี โนนสูง
1141100015 อนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100016 ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100017 เทคโนโลยีอีสานเหนือ2กุมภวาปี อุดรธานี กุมภวาปี ตูมใต้
1141100018 อนุบาลนันทวดี อุดรธานี กุดจับ เมืองเพีย
1141100019 ภูมิพิชญ อุดรธานี กุดจับ เมืองเพีย
1141100020 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี อุดรธานี กุมภวาปี กุมภวาปี
1141100021 มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ อุดรธานี กุมภวาปี กุมภวาปี
1141100022 เทพปัญญา อุดรธานี กุมภวาปี กุมภวาปี
1141100023 อนุบาลกฤชานันท์ อุดรธานี หนองหาน หนองหาน
1141100025 กมลาลักษณ์ อุดรธานี ศรีธาตุ ศรีธาตุ
1141100026 อนุบาลวรสุเมธาวิทย์ อุดรธานี วังสามหมอ วังสามหมอ
1141100027 วิสุทธิวงศ์โพนสูง อุดรธานี บ้านดุง โพนสูง
1141100028 มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง อุดรธานี บ้านดุง ศรีสุทโธ
1141100029 พิชญวิทย์ อุดรธานี บ้านดุง ศรีสุทโธ
1141100030 ศศิกานต์วิทยา อุดรธานี บ้านผือ บ้านผือ
1141100031 อนุบาลญาริดา อุดรธานี บ้านผือ บ้านผือ
1141100032 อนุบาลศศิกานต์น้ำโสม อุดรธานี น้ำโสม ศรีสำราญ
1141100033 อนุบาลทิพากานต์ อุดรธานี เพ็ญ เพ็ญ
1141100034 โปลีเทคนิคอุดรธานี อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100035 เทคนิคพณิชยการสันตพล อุดรธานี เมืองอุดรธานี หนองบัว
1141100036 ช่างกลอุดรธานี อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100037 เทคนิคพาณิชยบ้านจั่น อุดรธานี เมืองอุดรธานี บ้านจั่น
1141100038 เทคโนโลยีราชธานี อุดรธานี เมืองอุดรธานี หนองขอนกว้าง
1141100039 เทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี เมืองอุดรธานี นาข่า
1141100041 เทคโนโลยีภูมิพิชญ อุดรธานี กุดจับ เมืองเพีย
1141100042 เทคโนโลยีพณิชยการหนองหาน อุดรธานี หนองหาน หนองหาน
1141100043 เทคโนโลยีวังสามหมอ อุดรธานี วังสามหมอ วังสามหมอ
1141100044 เทคนิคพิชญบัณฑิต อุดรธานี บ้านดุง ศรีสุทโธ
1141100045 เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง อุดรธานี บ้านดุง ศรีสุทโธ
1141100046 เทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ อุดรธานี น้ำโสม หนองแวง
1141100047 อุดรวิทยา อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100048 อุดรคริสเตียนศึกษา อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมูม่น
1141100049 อนุบาลวาสนา อุดรธานี วังสามหมอ วังสามหมอ
1141100050 ปรมินทร์ อุดรธานี เมืองอุดรธานี เชียงพิณ
1141100051 มหฤทัยคริสเตียน อุดรธานี เมืองอุดรธานี นิคมสงเคราะห์
1141100052 เทคโนโลยีพิชญบัณฑิต2 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมูม่น
1141100053 อนุบาลลดา อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100054 อนุบาลสุรสีห์ อุดรธานี หนองหาน หนองเม็ก
1141100055 เทคโนโยลีรังสิโยภาส อุดรธานี ศรีธาตุ ศรีธาตุ
1141100102 อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100104 อนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง อุดรธานี บ้านดุง โพนสูง
1141100105 อนุบาลขวัญประชา อุดรธานี ทุ่งฝน ทุ่งใหญ่
1141100106 สาธิตอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100107 เทคโนโลยีภูมิบัณฑิต อุดรธานี บ้านผือ บ้านผือ
1141100108 บริหารธุรกิจเทคโนโลยีอุดรธานี อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100109 อนุบาลปรมินทร์ อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100110 อนุบาลสันติธรรม อุดรธานี เมืองอุดรธานี โนนสูง
1141100111 พัฒนาปัญญา อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
1141100112 เทพนุสรณ์ อุดรธานี หนองวัวซอ หนองวัวซอ
1141100113 พรหมนิมิตศึกษา(เวินเฮ้าอุปถัมภ์) อุดรธานี กุมภวาปี พันดอน
1141100114 วาสนาศึกษา อุดรธานี วังสามหมอ วังสามหมอ
1141100115 พันธกิจศึกษา อุดรธานี โนนสะอาด โนนสะอาด
1141100116 วรรณรสนุสรณ์ อุดรธานี วังสามหมอ วังสามหมอ
1142100001 อนุบาลชื่นจิต เลย เมืองเลย กุดป่อง
1142100002 อนุบาลพระศรีสงคราม เลย เมืองเลย กุดป่อง
1142100003 แสงตะวันพัฒนา เลย เมืองเลย กุดป่อง
1142100004 อนุบาลอรพัฒน์ เลย เมืองเลย กุดป่อง
1142100005 มหาไถ่ศึกษาเลย เลย เมืองเลย กุดป่อง
1142100006 มหาไถ่ศึกษาท่าบม เลย เชียงคาน เขาแก้ว
1142100007 ประจันตวิทยา เลย วังสะพุง วังสะพุง
1142100008 วรราชวิทยา เลย วังสะพุง ศรีสงคราม
1142100009 อนุบาลประจันตะ เลย วังสะพุง วังสะพุง
1142100010 อนุบาลภูกระดึง เลย ภูกระดึง ห้วยส้ม
1142100011 อนุบาลณัฐพันธุ์3 เลย หนองหิน หนองหิน
1142100012 เทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ เลย เมืองเลย นาอาน
1142100013 หทัยคริสเตียน เลย เมืองเลย เมือง
1142100014 วิถีพุทธภูกระดึงวิทยา เลย หนองหิน หนองหิน
1142100015 มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม เลย เชียงคาน เชียงคาน
1142100016 การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ เลย เมืองเลย กุดป่อง
1142100017 เซนต์จอห์นท่าบม เลย เชียงคาน เขาแก้ว
1142100018 อนุบาลศุภกรผาขาว เลย ผาขาว โนนปอแดง
1142100019 อนุบาลเจริญสว่าง เลย ท่าลี่ หนองผือ
1142100020 อนุบาลศุภกรด่านซ้าย เลย ด่านซ้าย ด่านซ้าย
1142100021 หฤทัยคริสเตียน เลย หนองหิน หนองหิน
1142100022 อนุบาลศุภกรภูเรือ เลย ภูเรือ หนองบัว
1142100027 อนุบาลมณีรัตน์ เลย เมืองเลย กุดป่อง
1143100001 ราชตั้งใจวิทยา หนองคาย เมืองหนองคาย ในเมือง
1143100003 อนุบาลนิจจานุเคราะห์ หนองคาย เมืองหนองคาย โพธิ์ชัย
1143100004 เซนต์ปอลหนองคาย หนองคาย เมืองหนองคาย หาดคำ
1143100005 อนุบาลโสมนัส หนองคาย เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน
1143100006 อนุบาลศิริกุล หนองคาย เมืองหนองคาย โพนสว่าง
1143100008 อนุบาลสาริกา หนองคาย เมืองหนองคาย ในเมือง
1143100009 อนุบาลน้ำผึ้ง หนองคาย เมืองหนองคาย มีชัย
1143100011 โรซารีโอวิทยา หนองคาย เมืองหนองคาย เวียงคุก
1143100012 อนุบาลดวงรัตน์ หนองคาย ท่าบ่อ กองนาง
1143100013 โพธิเสนวิทยา หนองคาย ท่าบ่อ ท่าบ่อ
1143100014 อนุบาลจินลดา หนองคาย ท่าบ่อ ท่าบ่อ
1143100015 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ์
1143100016 อนุบาลกมลวรรณ บึงกาฬ พรเจริญ พรเจริญ
1143100018 อนุบาลภัทรมน หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
1143100019 สันติรักษ์ หนองคาย โพนพิสัย วัดหลวง
1143100020 อนุบาลรัชดา บึงกาฬ โซ่พิสัย โซ่
1143100022 อนุบาลปัญญารัตน์ หนองคาย ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว
1143100023 อนุบาลเย็นจิต บึงกาฬ บึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง
1143100024 อนุบาลหัสดี หนองคาย ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว
1143100025 อนุบาลเสาวลักษณ์ บึงกาฬ เซกา เซกา
1143100026 อนุบาลจินตนา บึงกาฬ เซกา เซกา
1143100027 อนุบาลฉัตรพงษ์ บึงกาฬ ปากคาด ปากคาด
1143100029 อนุบาลบึงโขงหลง บึงกาฬ บึงโขงหลง บึงโขงหลง
1143100030 อนุบาลเฝ้าไร่ หนองคาย เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
1143100031 อนุบาลอรวรรณ หนองคาย รัตนวาปี รัตนวาปี
1143100032 เทคโนโลยีเอเชียหนองคาย หนองคาย เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน
1143100034 เจมส์บริหารธุรกิจ หนองคาย เมืองหนองคาย โพธิ์ชัย
1143100036 เทคนิคบริหารธุรกิจพรเจริญ บึงกาฬ พรเจริญ พรเจริญ
1143100037 เทคโนโลยีโพนพิสัย หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
1143100038 เอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย บึงกาฬ เซกา ท่ากกแดง
1143100039 ฮั่วเคียวกงฮัก หนองคาย เมืองหนองคาย ในเมือง
1143100040 อนุบาลบึงกาฬพิทักษ์ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
1143100041 อนุบาลวิภาวี บึงกาฬ ศรีวิไล ศรีวิไล
1143100053 อนุบาลบ้านบัณฑิตน้อย หนองคาย โพนพิสัย วัดหลวง
1143100055 อนุบาลจุฬารัตน์ บึงกาฬ บึงโขงหลง บึงโขงหลง
1143100056 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
1143100057 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยสาขาท่าบ่อ หนองคาย ท่าบ่อ บ้านเดื่อ
1143100058 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยโพนพิสัย หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
1143100059 การกุศลวัดธรรมาธิปไตย บึงกาฬ เซกา เซกา
1143100060 อนุบาลชโลบล หนองคาย สระใคร สระใคร
1143100061 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด บึงกาฬ เซกา ท่าสะอาด
1143100062 อนุบาลนวรัตน์ บึงกาฬ พรเจริญ พรเจริญ
1143100063 อนุบาลเธียรวนนท์ หนองคาย โพนพิสัย วัดหลวง
1143100064 อนุบาลเลิศปัญญา บึงกาฬ ปากคาด โนนศิลา
1144100001 อนุบาลกิติยา มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด
1144100002 พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด
1144100003 อนุบาลสกุลรัตน์ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด
1144100004 อนุบาลลูกรัก มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด
1144100005 อนุบาลอภิสิทธิปัญญา มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด
1144100006 อนุบาลพิสมัย มหาสารคาม โกสุมพิสัย หัวขวาง
1144100007 มัธยมวัดกลางโกสุม มหาสารคาม โกสุมพิสัย หัวขวาง
1144100008 อนุบาลสายรุ้ง มหาสารคาม โกสุมพิสัย หัวขวาง
1144100009 มัธยมชาญวิทยา มหาสารคาม กันทรวิชัย คันธารราษฎร์
1144100010 อนุบาลจอนวิทยกุล มหาสารคาม เชียงยืน เชียงยืน
1144100011 อนุบาลเกียรติขจร มหาสารคาม เชียงยืน เชียงยืน
1144100012 จันทนภาศึกษา มหาสารคาม เชียงยืน กู่ทอง
1144100013 อนุบาลมาลีรัตน์ มหาสารคาม บรบือ บรบือ
1144100014 วรัญญาวิทย์ มหาสารคาม นาเชือก นาเชือก
1144100015 อนุบาลเอี่ยมสุข มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน
1144100016 พระกุมารศึกษา มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน
1144100017 รุ่งอรุณวิทย์ มหาสารคาม วาปีปทุม หนองแสง
1144100019 วัดกลางโกสุม มหาสารคาม โกสุมพิสัย หัวขวาง
1144100020 จอนวิทยกุล มหาสารคาม เชียงยืน เชียงยืน
1144100021 อนุบาลศรีจันทร์ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม แวงน่าง
1144100022 เกียรติขจรวิทยา มหาสารคาม เชียงยืน เชียงยืน
1144100023 ศุภประภา มหาสารคาม นาเชือก เขวาไร่
1144100024 อนุบาลเรียบร้อย มหาสารคาม นาเชือก นาเชือก
1144100033 พัฒนศึกษา มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ท่าสองคอน
1144100034 การกุศลวัดสถานสงเคราะห์ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม หนองปลิง
1144100035 อนุบาลพรเทพ มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม แวงน่าง
1144100036 วัดป่านาเชือก มหาสารคาม นาเชือก นาเชือก
1144100037 อนุบาลอุ่นรัก มหาสารคาม ยางสีสุราช ยางสีสุราช
1144100038 อนุบาลกรอบสุข มหาสารคาม กันทรวิชัย ท่าขอนยาง
1144100039 เทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม มหาสารคาม นาเชือก นาเชือก
1145100001 ช.วิทยา ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง
1145100002 อนุบาลไพโรจน์ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง
1145100003 พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด รอบเมือง
1145100004 ไพโรจน์วิชชาลัย ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เหนือเมือง
1145100005 อนุบาลสมประสงค์ ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด รอบเมือง
1145100006 ศรีศิลปวิทยาลัย ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง
1145100007 อนุบาลเอกกุมาร ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน หัวช้าง
1145100009 กมลวิทยา ร้อยเอ็ด พนมไพร พนมไพร
1145100010 อนุบาลชีวะรัตน์ ร้อยเอ็ด พนมไพร พนมไพร
1145100011 อนุบาลทองสตา ร้อยเอ็ด โพนทอง สระนกแก้ว
1145100013 อนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด โพนทอง แวง
1145100014 อนุบาลเครือวัลย์ ร้อยเอ็ด โพนทอง แวง
1145100015 อนุบาลภัทรดล ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย หนองตาไก้
1145100017 บัณฑิตวิทยา ร้อยเอ็ด หนองพอก รอบเมือง
1145100018 เสลภูมิวิทยาสันต์ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ กลาง
1145100019 สหมิตรพิทยา ร้อยเอ็ด เสลภูมิ กลาง
1145100020 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ขวัญเมือง
1145100021 เจริญศึกษา ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ สระคู
1145100023 เชื้อจรูญวิทย์ ร้อยเอ็ด อาจสามารถ อาจสามารถ
1145100024 อนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ โพธิ์สัย
1145100025 การกุศลวัดบ้านก่อ ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ
1145100026 พรเพชรโปลีเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด รอบเมือง
1145100027 ร้อยเอ็ดเทคโนโลยี ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง
1145100028 เทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง
1145100029 อนุบาลณัฐนรี ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ หนองแวงควง
1145100030 ธีรภาดาเทคโนโลยี ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ หมูม้น
1145100031 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง
1145100032 วัดศรีทองนพคุณ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ กลาง
1145100033 การกุศลวัดหนองนกเอี้ยง ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ จำปาขัน
1145100034 การกุศลวัดกลาง ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ สระคู
1145100035 การกุศลวัดบ้านยางเครือ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เมืองทุ่ง
1145100036 อนุบาลอุดมพันธ์ ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ บัวแดง
1145100037 ภัทรดล ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย ขามเปี้ย
1145100038 อนุบาลเกาะแก้ว ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เกาะแก้ว
1145100039 สาธิตศิลปกมลวิชชาลัย ร้อยเอ็ด พนมไพร พนมไพร
1145100040 มัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
1145100041 อนุบาลจารุณี ร้อยเอ็ด หนองพอก หนองขุ่นใหญ่
1145100042 อนุบาลภาคภูมิ ร้อยเอ็ด โพนทอง สระนกแก้ว
1145100043 อนุบาลวัดป่าหนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด รอบเมือง
1145100044 อนุบาลสงกรานต์ ร้อยเอ็ด เมยวดี เมยวดี
1145100045 สาธิตดวงฤทัยทัยกมลวิชชาลัย ร้อยเอ็ด หนองพอก กกโพธิ์
1145100046 ปัญจรักษ์ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ นาเมือง
1145100047 มัธยมการกุศลวัดกลาง ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ สระคู
1145100067 อนุบาลเด็กดี ร้อยเอ็ด โพนทอง แวง
1145100068 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ สระคู
1145100069 อนุบาลเมืองสรวง ร้อยเอ็ด เมืองสรวง หนองผือ
1145100070 อนุบาลศรีภูมิวิทยารักษ์ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ สระคู
1145100071 อนุบาลสุนันทา ร้อยเอ็ด หนองพอก ผาน้ำย้อย
1145100072 ศิลานครวิทยา ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ขวัญเมือง
1145100073 สุคนธ์ศึกษา ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ธวัชบุรี
1145100074 พณิชยการโพนทองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด โพนทอง สระนกแก้ว
1145100075 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย เชียงใหม่
1146100001 สตรีชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1146100002 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1146100003 อนุบาลรัตนา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1146100004 อนุบาลแสงตะวัน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1146100005 อนุบาลทุ่งมน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1146100006 อนุบาลสาธิตศึกษา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1146100007 ชาญยุทธวิทยา กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1146100008 อนุบาลขวัญฤทัย กาฬสินธุ์ นามน นามน
1146100009 อนุบาลบานเย็น กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย
1146100011 อนุบาลปิยวรรณ กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย
1146100012 อนุบาลบุญมีวิทยา กาฬสินธุ์ ร่องคำ ร่องคำ
1146100013 แสงนิลทวนทองวิทยา กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว
1146100014 เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว
1146100015 สมฤทัย กาฬสินธุ์ เขาวง กุดสิมคุ้มใหม่
1146100016 เขาวงวิทยา กาฬสินธุ์ เขาวง คุ้มเก่า
1146100017 อนุบาลสมฤทัย กาฬสินธุ์ เขาวง กุดสิมคุ้มใหม่
1146100018 เพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด
1146100019 อนุบาลชุลีพร กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
1146100020 รวมบัณฑิต กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
1146100021 รวมบัณฑิตศึกษา กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
1146100022 ไตรมิตรวิทยาเสริม กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนบุรี
1146100024 อนุบาลวราภรณ์ กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง
1146100026 อนุบาลพรวิรุฬห์ กาฬสินธุ์ ท่าคันโท นาตาล
1146100027 อนุบาลพรประดิษฐ์ กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองกุงศรี
1146100028 อนุบาลธษพลศึกษา กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองหิน
1146100029 อนุบาลอุดมพร กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ลำหนองแสน
1146100030 คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ
1146100031 อนุบาลสรรพเลิศ กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง
1146100032 อนุบาลเปรมจิต กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง
1146100033 บัณฑิตศึกษา กาฬสินธุ์ นาคู นาคู
1146100034 อนุบาลพรบิดา กาฬสินธุ์ นาคู นาคู
1146100035 พณิชยการกาฬสินธุ์ภาคพิเศษ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1146100036 พณิชยการกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1146100040 เทคโนโลยีกมลาไสย กาฬสินธุ์ กมลาไสย หนองแปน
1146100041 ไทยเทคโนโลยีสารสนเทศเอเชีย กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว
1146100042 ไท-เทคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
1146100043 เพิ่มพูนพณิชยการเทคโนโลยีกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด
1146100044 เทคโนโลยีท่าคันโท กาฬสินธุ์ ท่าคันโท นาตาล
1146100045 อนุบาลจันทรัตน์ กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นิคม
1146100046 เทคโนโลยีลำปาวพณิชยการ กาฬสินธุ์ ยางตลาด นาเชือก
1146100047 ธนพรวิทยา กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ
1146100048 เทคโนโลยีสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนน้ำเกลี้ยง
1146100060 สมเด็จเทคโนโลยีพณิชยการ กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง
1146100061 อนุบาลปรีดี กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง
1146100062 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ฆ้องชัยพัฒนา
1146100063 อนุบาลการะเกด กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุง
1146100064 บุญมีวิทยา กาฬสินธุ์ ร่องคำ ร่องคำ
1146100065 ธนาศิริวัฒนศึกษา กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
1146100066 อนุบาลณัฐริกา กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ
1146100067 เอกปัญญา กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ
1146100068 บานเย็นศึกษา กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย
1146100069 กิตติรวี กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก คำใหญ่
1146100070 อนุบาลลำปาว กาฬสินธุ์ ยางตลาด นาเชือก
1146100071 มัธยมธษพล กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล
1146100072 รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ กาฬสินธุ์ ท่าคันโท กุงเก่า
1146100073 กล้าขยันกิตติวุฒิ กาฬสินธุ์ สามชัย หนองช้าง
1147100002 เซนต์โยเซฟท่าแร่ สกลนคร เมืองสกลนคร ท่าแร่
1147100003 นิรมลวิทยา สกลนคร เมืองสกลนคร เชียงเครือ
1147100004 อนุบาลร่วมฤทัย สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม
1147100005 เซนต์ยอแซฟสกลนคร สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม
1147100007 ประภัสสรสกลนคร สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม
1147100008 อนุบาลจิตธิดา สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม
1147100010 อนุบาลนวลมณี สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม
1147100011 อนุบาลภวิกา สกลนคร เมืองสกลนคร ขมิ้น
1147100012 อนุบาลภนิตา สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม
1147100014 อนุบาลจินดาพร สกลนคร พรรณานิคม พรรณา
1147100015 เมธาศึกษา สกลนคร พรรณานิคม พรรณา
1147100016 อุดมจิตวิทยา สกลนคร พังโคน พังโคน
1147100017 มารีย์พิทักษ์พังโคน สกลนคร พังโคน พังโคน
1147100018 อนุบาลปิยะธิดา สกลนคร พังโคน พังโคน
1147100019 อนุบาลวาริชภูมิ สกลนคร วาริชภูมิ วาริชภูมิ
1147100020 อนุบาลเพ็ญจันทร์ สกลนคร วานรนิวาส วานรนิวาส
1147100021 อนุบาลโกญจนาท สกลนคร วานรนิวาส วานรนิวาส
1147100022 อนุบาลร่มเกษ สกลนคร คำตากล้า คำตากล้า
1147100023 อนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง สกลนคร บ้านม่วง ม่วง
1147100024 อนุบาลแสงอรุณ สกลนคร อากาศอำนวย อากาศ
1147100025 อนุบาลสุวรรณเทน สกลนคร สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
1147100026 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สกลนคร สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
1147100027 อนุบาลสิริพร สกลนคร สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
1147100028 อนุบาลจรูญลักษณ์ สกลนคร เต่างอย เต่างอย
1147100029 อนุบาลรพีพร สกลนคร โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ
1147100030 อนุบาลชนิกานต์ สกลนคร โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ
1147100031 อนุบาลเจริญวัฒนา สกลนคร เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
1147100032 เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร สกลนคร เมืองสกลนคร ห้วยยาง
1147100033 เทคนิคช่างกลสกลนคร สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุนาเวง
1147100034 โปลีเทคนิคพุทธรักษา สกลนคร เมืองสกลนคร โนนหอม
1147100035 เทคนิคภูพานบริหารธุรกิจ สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม
1147100036 สกลนครธุรกิจบัณฑิต สกลนคร เมืองสกลนคร ฮางโฮง
1147100037 เทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม
1147100039 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา สกลนคร พรรณานิคม พรรณา
1147100040 พังโคนพณิชยการเทคโนโลยี สกลนคร พังโคน พังโคน
1147100041 เทคโนโลยีวานรนิวาส สกลนคร วานรนิวาส คอนสวรรค์
1147100042 เทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง สกลนคร บ้านม่วง มาย
1147100043 เทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน สกลนคร สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
1147100044 เทคโนโลยีสว่างแดนดิน สกลนคร สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
1147100045 สกลเทคนิค สกลนคร สว่างแดนดิน บงใต้
1147100046 การกุศลวัดบูรพา สกลนคร สว่างแดนดิน แวง
1147100048 อนุบาลสุรียาพร สกลนคร วาริชภูมิ วาริชภูมิ
1147100049 อนุบาลอังสนา สกลนคร กุสุมาลย์ กุสุมาลย์
1147100050 เทคนิควิชาชีพวานรนิวาส สกลนคร วานรนิวาส คอนสวรรค์
1147100051 อนุบาลณัฐฑิยา สกลนคร เมืองสกลนคร ฮางโฮง
1147100052 อาชีวศึกษาอากาศอำนวย สกลนคร อากาศอำนวย วาใหญ่
1147100053 อนุบาลปิ่นเกศ สกลนคร อากาศอำนวย โพนแพง
1147100054 วัดบูรพาวิทยาการกุศล สกลนคร คำตากล้า คำตากล้า
1147100055 ต้นเกษพิทยา สกลนคร สว่างแดนดิน บงใต้
1147100056 อนุบาลมนเทียร สกลนคร สว่างแดนดิน แวง
1147100057 ปารวรรณศึกษา สกลนคร วาริชภูมิ วาริชภูมิ
1147100058 เทคนิคเจริญบัณฑิต สกลนคร สว่างแดนดิน โคกสี
1147100059 อนุบาลแสงมณี สกลนคร ส่องดาว ส่องดาว
1147100069 อนุบาลเก่งดีมีสุข สกลนคร เต่างอย เต่างอย
1147100070 อนุบาลภัทรวรรณ สกลนคร วาริชภูมิ คำบ่อ
1147100071 อนุบาลสรัลพร สกลนคร ส่องดาว ส่องดาว
1147100072 ศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม
1147100073 อนุบาลนิคมน้ำอูน สกลนคร นิคมน้ำอูน หนองปลิง
1147100074 กิจเจริญวิทยา สกลนคร พรรณานิคม พรรณา
1147100075 เทคนิควิชาชีพสกลนคร สกลนคร เมืองสกลนคร ดงมะไฟ
1148100001 อนุบาลนิลวรรณ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1148100002 สันตยานันท์ นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1148100003 อนุบาลมีสุข นครพนม ปลาปาก ปลาปาก
1148100004 อนุบาลวรรณรัตน์ นครพนม บ้านแพง บ้านแพง
1148100005 อนุบาลเชษฐานงนุช นครพนม ธาตุพนม ธาตุพนม
1148100006 อนุบาลธาตุพนม นครพนม ธาตุพนม ธาตุพนม
1148100008 อนุบาลเรณูนคร นครพนม เรณูนคร เรณู
1148100009 เซนต์ยอแซฟนาแก นครพนม นาแก นาแก
1148100010 เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม นครพนม ศรีสงคราม ศรีสงคราม
1148100011 อนุบาลแสงอรุณนาหว้า นครพนม นาหว้า นาหว้า
1148100012 อินเตอร์พัฒนศาสตร์ นครพนม เมืองนครพนม หนองญาติ
1148100013 เทคโนโลยีนครพนม นครพนม เมืองนครพนม ท่าค้อ
1148100014 อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม นครพนม ท่าอุเทน เวินพระบาท
1148100015 เทคโนโลยีธาตุพนม นครพนม ธาตุพนม ธาตุพนม
1148100016 เทคนิคพาณิชยการนาแก นครพนม นาแก พระซอง
1148100017 เทคนิคพาณิชยการศรีสงคราม นครพนม ศรีสงคราม ศรีสงคราม
1148100018 ตงเจี่ย นครพนม เมืองนครพนม ในเมือง
1148100020 อนุบาลบรรดิษฐน้อย นครพนม ปลาปาก ปลาปาก
1148100021 อนุบาลประยูรศรี นครพนม เมืองนครพนม บ้านกลาง
1148100022 อนุบาลจุฬาวดี นครพนม เรณูนคร โพนทอง
1148100023 อนุบาลโสธิญา นครพนม โพนสวรรค์ โพนสวรรค์
1148100024 เทคโนโลยีชุมชนบ้านสวนพัฒนา นครพนม ศรีสงคราม บ้านข่า
1148100025 เทคโนโลยีพณิชยการนครพนม นครพนม เมืองนครพนม วังตามัว
1149100001 อนุบาลบ้านเด็ก มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1149100002 อนุบาลสุพร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ผึ่งแดด
1149100003 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1149100004 ท่านพระสารีบุตร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ศรีบุญเรือง
1149100005 เทคโนโลยีมุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1149100006 เทคโนโลยีพณิชยการดงหลวง มุกดาหาร ดงหลวง หนองแคน
1149100007 อนุบาลคำชะอี มุกดาหาร คำชะอี น้ำเที่ยง
1149100008 อนุบาลดงหลวง มุกดาหาร ดงหลวง ดงหลวง
1149100009 อนุบาลปัญญานันท์ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1149100016 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยมุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1149100017 อนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย มุกดาหาร นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย
1149100018 อนุบาลดอนตาล มุกดาหาร ดอนตาล ดอนตาล
1150100001 พิงครัตน์ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต
1150100002 อนุบาลพรรณี เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
1150100003 อนุบาลร่มเย็น เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา
1150100004 อนุบาลอักษรธรรม เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต
1150100005 อนุบาลสวนน้อย เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ
1150100006 สันติศึกษา เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน
1150100007 ไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เชิงดอย
1150100008 อนุบาลดรุณนิมิตวิทยา เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน
1150100009 อนุบาลอัมพรพรรณ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย
1150100010 อนุบาลมั่นศิลป์ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย
1150100011 อนุบาลมยุรี เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ
1150100012 อนุบาลโพธิรักษ์ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน
1150100013 อนุบาลโชติวิทย์ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
1150100014 อนุบาลลานนา เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
1150100015 วิชัยวิทยา เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน
1150100016 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน
1150100017 อนุบาลบ้านหมอ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ
1150100018 อนุบาลสภาพร เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
1150100019 อนุบาลบ้านคุณแม่ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา
1150100021 อนุบาลดวงแก้ว เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
1150100022 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา
1150100023 วารีเชียงใหม่ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย
1150100024 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต
1150100025 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต
1150100026 สิริมังคลานุสรณ์ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
1150100027 ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต
1150100028 มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา
1150100029 เรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน
1150100030 พระหฤทัย เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน
1150100031 วรเชษฐอนุสสรณ์ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
1150100032 อนุบาลพิมานเด็ก เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด
1150100033 โกวิทธำรงเชียงใหม่ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
1150100034 อนุบาลวารี เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต
1150100035 เมตตาศึกษา เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์
1150100036 ธรรมราชศึกษา เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์
1150100037 ไชยโรจน์วิทยา เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน
1150100038 เชียงใหม่คริสเตียน เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต
1150100039 อนุบาลอุบลลักษณ์ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
1150100040 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน
1150100041 เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
1150100043 อนุบาลดรุณนิมิต เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน
1150100044 อนุบาลดรุณรักษ์ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
1150100045 อนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน
1150100046 อนุบาลบ้านเด็ก เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต
1150100047 อนุบาลสายดรุณ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์
1150100050 จิตราวิทยา เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต
1150100051 อนุศึกษา เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ
1150100052 สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ เชียงใหม่ จอมทอง ข่วงเปา
1150100053 ณัทชวิทย์ เชียงใหม่ จอมทอง ข่วงเปา
1150100054 ไชยจีนะวิทยา เชียงใหม่ จอมทอง ข่วงเปา
1150100055 อนุบาลสุทธิวงศ์ เชียงใหม่ จอมทอง บ้านหลวง
1150100056 เมืองเด็กวิทยา เชียงใหม่ แม่แจ่ม ช่างเคิ่ง
1150100057 อนุบาลเฉลิมพล เชียงใหม่ เชียงดาว เชียงดาว
1150100058 ศีลรวี เชียงใหม่ เชียงดาว เชียงดาว
1150100059 อนุบาลปัญญา เชียงใหม่ เชียงดาว เชียงดาว
1150100060 อนุบาลเรวดีเชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงดาว แม่นะ
1150100061 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงใหม่ เชียงดาว เชียงดาว
1150100062 อนุบาลจันทโชติ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่โป่ง
1150100063 อนุบาลสุมาลี เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดใหญ่
1150100064 อนุบาลวิลาวัลย์ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ลวงเหนือ
1150100068 เชียงใหม่มัธยม เชียงใหม่ แม่แตง สบเปิง
1150100070 เมฆขจรเชียงใหม่ เชียงใหม่ แม่แตง ขี้เหล็ก
1150100072 อนุบาลจิตโรภาส เชียงใหม่ แม่ริม ริมใต้
1150100073 อนุบาลดรุณเกษม เชียงใหม่ แม่ริม ขี้เหล็ก
1150100075 ธีระวัธน์บำเพ็ญ เชียงใหม่ แม่ริม ริมใต้
1150100077 รัตนาเอื้อวิทยา เชียงใหม่ ฝาง แม่สูน
1150100078 สมฤทธิ์ เชียงใหม่ ฝาง เวียง
1150100079 อนุบาลสายอักษร เชียงใหม่ ฝาง เวียง
1150100080 สายอักษร เชียงใหม่ ฝาง เวียง
1150100081 รังษีวิทยา เชียงใหม่ ฝาง เวียง
1150100082 ปราณีวิทยา เชียงใหม่ แม่อาย แม่อาย
1150100083 อนุบาลรัตนกาญจน์ เชียงใหม่ พร้าว เวียง
1150100084 อนุบาลพรชัย เชียงใหม่ พร้าว เวียง
1150100087 วิมานทิพย์ เชียงใหม่ สันป่าตอง สันกลาง
1150100088 อนุบาลอมรศิริ เชียงใหม่ สันป่าตอง บ้านกลาง
1150100089 ศรัญย์ปัญญา เชียงใหม่ สันป่าตอง มะขามหลวง
1150100090 พัฒนวิทย์ศึกษา เชียงใหม่ สันป่าตอง ทุ่งต้อม
1150100092 อนุบาลเปรมฤดี เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา
1150100093 อนุบาลไผ่แก้ว เชียงใหม่ สันกำแพง แช่ช้าง
1150100094 วัยพัฒนาวิทยา เชียงใหม่ สันกำแพง แช่ช้าง
1150100095 อนุบาลร่มแก้ว เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา
1150100096 สวนเด็กสันกำแพง เชียงใหม่ สันกำแพง แม่ปูคา
1150100099 อนุบาลสิทธิโรจน์ เชียงใหม่ สันกำแพง ต้นเปา
1150100101 อนุบาลแม่บัวคลี่ เชียงใหม่ สันกำแพง สันกำแพง
1150100102 อนุบาลวัยพัฒนา เชียงใหม่ สันกำแพง สันกำแพง
1150100103 อนุบาลเนตรระหงษ์ เชียงใหม่ สันทราย ป่าไผ่
1150100104 อนุบาลวัยดรุณ เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม
1150100105 อนุบาลสันทราย เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1150100106 อนุบาลวีรยา เชียงใหม่ สันทราย สันทรายหลวง
1150100107 พงษ์พิกุลเชียงใหม่ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายหลวง
1150100108 อนุบาลขวัญดรุณ เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร
1150100109 อนุบาลวรศิลป์ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายหลวง
1150100111 ลักษณ์พงศ์วิทยา เชียงใหม่ หางดง หนองตอง
1150100112 อนุบาลบ้านบัว เชียงใหม่ หางดง หนองตอง
1150100113 อนุบาลพัฒนชัย เชียงใหม่ หางดง สันผักหวาน
1150100115 อนุบาลเจริญจิตวิทยา เชียงใหม่ หางดง หางดง
1150100116 อนุบาลเพลินพิศ เชียงใหม่ หางดง หารแก้ว
1150100117 อนุบาลเรือนคำ เชียงใหม่ ฮอด หางดง
1150100118 อนุบาลช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่ สารภี ไชยสถาน
1150100119 วชิราลัย เชียงใหม่ สารภี ยางเนิ้ง
1150100120 อนุบาลดวงกมล เชียงใหม่ สารภี ชมภู
1150100121 อนุบาลสุรีย์วรรณ เชียงใหม่ สารภี ไชยสถาน
1150100122 อนุบาลพิมมาลา เชียงใหม่ สารภี ยางเนิ้ง
1150100123 อนุบาลวรานีกุล เชียงใหม่ สารภี ยางเนิ้ง
1150100124 อนุบาลสุปราณี เชียงใหม่ สารภี ยางเนิ้ง
1150100126 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง
1150100127 สืบนทีธรรม เชียงใหม่ สารภี ท่าวังตาล
1150100128 อนุบาลณิชดรุณ เชียงใหม่ ไชยปราการ ปงตำ
1150100129 อนุบาลฉัตรพฤกษ์ เชียงใหม่ ไชยปราการ ศรีดงเย็น
1150100130 เอื้อวิทยา เชียงใหม่ ไชยปราการ ปงตำ
1150100131 อนุบาลร่มฉัตร เชียงใหม่ แม่วาง บ้านกาด
1150100132 พณิชยการลานนาเชียงใหม่ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
1150100134 เทคโนโลยีเอเชีย เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย
1150100135 ไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา
1150100136 ศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ
1150100137 เมโทรเทคโนโลยี เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน
1150100139 โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน
1150100141 พณิชยการเชียงใหม่ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน
1150100142 พิงค์พระนครวิทยา เชียงใหม่ สันป่าตอง บ้านกลาง
1150100143 พายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม
1150100144 เทคโนโลยีวิคทอเรียนเชียงใหม่ เชียงใหม่ หางดง หารแก้ว
1150100145 สหมิตรวิทยา - - -
1150100146 ฉือจี้เชียงใหม่ เชียงใหม่ ฝาง เวียง
1150100148 บ้านปลาดาว เชียงใหม่ แม่แตง อินทขิล
1150100149 บ้านคุณแม่ เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1150100150 อนุบาลชฎาพร เชียงใหม่ หางดง บ้านแหวน
1150100151 อนุบาลปัญญาราษฎร์ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
1150100152 เพื่อชีวิตเชียงใหม่ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ป่าเมี่ยง
1150100153 ฟ้าใส เชียงใหม่ ฮอด ฮอด
1150100154 ต้นกล้า เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม
1150100155 อนุบาลยูเมะมิกิ เชียงใหม่ เชียงดาว เชียงดาว
1150100156 อนุบาลภัททิรา เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด
1150100157 อนุบาลศรีชัยวัลย์ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา
1150100158 อนุบาลสมศิรินทร์ เชียงใหม่ สันกำแพง สันกำแพง
1150100159 อนุบาลสุขประเสริฐ เชียงใหม่ สันกำแพง สันกำแพง
1150100160 ปัญญาเด่น เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่
1150100302 อนุบาลแม่บัวไหล เชียงใหม่ ไชยปราการ แม่ทะลบ
1150100303 ฉัตรพฤกษ์วิทยา เชียงใหม่ ไชยปราการ ศรีดงเย็น
1150100304 วชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง
1150100305 อนุบาลจงลักษณ์ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่ฮ้อยเงิน
1150100306 อนุบาลสวนแก้ว เชียงใหม่ จอมทอง ข่วงเปา
1150100307 ธนาเทคโนโลยีเชียงใหม่ เชียงใหม่ ฝาง เวียง
1150100308 อนุบาลเต็มสิริวิทยา เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่
1150100309 สวนองุ่นเชียงใหม่ เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
1150100310 อนุบาลทัธนินทร เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ
1150100311 อนุบาลพงศ์อาภา เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ
1150100312 พิงคณาทร เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก
1150100313 อนุบาลวรรณภา เชียงใหม่ แม่ริม สันโป่ง
1150100314 นันทชาติเกรดสคูล เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1150100315 อนุบาลอินทิราบ้านเด็ก เชียงใหม่ แม่ริม ริมใต้
1150100316 อนุบาลฮานาคริสเตียน เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1150100317 เซนต์โยเซฟแม่แจ่ม เชียงใหม่ แม่แจ่ม ปางหินฝน
1150100318 อนุบาลซันชายน์ เชียงใหม่ หางดง หนองควาย
1150100319 ยุวทูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง
1150100320 อนุบาลนภา เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ
1150100321 บริรักศึกษาเชียงใหม่ เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดใหญ่
1150100323 อนุบาลบ้านรักเด็กท่าตอน เชียงใหม่ แม่อาย ท่าตอน
1150100324 จันทร์รวีอาชีวศึกษา เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ
1150100325 พันธสัญญา เชียงใหม่ หางดง หางดง
1150100326 สารสาสน์วิเทศล้านนา - - -
1151100001 เฉลิมพระเกียรติ48พรรษา ลำพูน เมืองลำพูน ต้นธง
1151100002 มงคลวิทยา ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง
1151100003 อนุบาลใบบุญ - - -
1151100004 เลาหจิตรวิทยา ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง
1151100006 ใบบุญลำพูน ลำพูน เมืองลำพูน เวียงยอง
1151100007 อรพินพิทยา ลำพูน เมืองลำพูน ต้นธง
1151100008 อนุบาลคริสเตียน ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง
1151100009 รพีเลิศวิทยา ลำพูน เมืองลำพูน ป่าสัก
1151100010 ธนรัตน์วิทยา ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง
1151100011 อนุบาลดรุณพัฒนา ลำพูน เมืองลำพูน มะเขือแจ้
1151100012 ดรุณพัฒนา ลำพูน เมืองลำพูน มะเขือแจ้
1151100013 เมธีวุฒิกร ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง
1151100014 อนุบาลบ้านทา ลำพูน แม่ทา ทาทุ่งหลวง
1151100015 จิรพิทยา ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว
1151100016 บ้านโฮ่งวิทยา ลำพูน บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง
1151100017 อนุบาลลี้ ลำพูน ลี้ ลี้
1151100018 อนุบาลอรุณรัตน์ ลำพูน ลี้ ลี้
1151100019 อัยยสิริ ลำพูน ลี้ ลี้
1151100020 ใบบุญป่าซาง ลำพูน ป่าซาง ป่าซาง
1151100022 ธรรมสาธิตศึกษา ลำพูน ป่าซาง นครเจดีย์
1151100024 อรุณโรจน์ ลำพูน ป่าซาง ปากบ่อง
1151100025 อนุบาลกูลภัทร ลำพูน บ้านธิ บ้านธิ
1151100026 ละอองทิพย์ ลำพูน บ้านธิ บ้านธิ
1151100027 อนุบาลสุทธิวงศ์ศึกษา ลำพูน เวียงหนองล่อง วังผาง
1151100028 เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ลำพูน บ้านธิ บ้านธิ
1151100029 อนุบาลแพรวพรรณ ลำพูน เมืองลำพูน เหมืองง่า
1151100030 อนุบาลบุญระวี ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง
1152100001 วิสุทธิ์วิทยากร ลำปาง เมืองลำปาง หัวเวียง
1152100002 พินิจวิทยา ลำปาง เมืองลำปาง พระบาท
1152100003 เคนเน็ตแม็คเคนซี ลำปาง เมืองลำปาง เวียงเหนือ
1152100004 วิชชานารี ลำปาง เมืองลำปาง เวียงเหนือ
1152100005 ผดุงวิทย์ ลำปาง เมืองลำปาง สบตุ๋ย
1152100006 ลำปางวิทยา ลำปาง เมืองลำปาง สบตุ๋ย
1152100007 อัสสัมชัญลำปาง ลำปาง เมืองลำปาง สบตุ๋ย
1152100008 ไตรภพวิทยา ลำปาง เมืองลำปาง เวียงเหนือ
1152100009 อนุบาลเบญจมาศ ลำปาง เมืองลำปาง สวนดอก
1152100010 อนุบาลทิวฟ้า ลำปาง เมืองลำปาง สบตุ๋ย
1152100011 อรุโณทัย ลำปาง เมืองลำปาง สบตุ๋ย
1152100014 มัธยมวิทยา ลำปาง เมืองลำปาง สบตุ๋ย
1152100015 อนุบาลกฟผ.แม่เมาะ ลำปาง แม่เมาะ แม่เมาะ
1152100016 เพ็ญจิตตพงษ์ ลำปาง เกาะคา ศาลา
1152100017 อ้อมอารีพิทยา ลำปาง เกาะคา ลำปางหลวง
1152100018 ณัฐบรรจงวิทยา ลำปาง เกาะคา ศาลา
1152100019 อนุบาลเพ็ญจิตตพงษ์ ลำปาง เกาะคา ศาลา
1152100020 ดอนไชยวิทยา ลำปาง งาว หลวงเหนือ
1152100021 ไชยชุมพลศึกษา ลำปาง งาว นาแก
1152100023 ภินิตย์อัฐพิทยาลำปาง ลำปาง วังเหนือ วังเหนือ
1152100024 อักษรศิลป์ ลำปาง เถิน ล้อมแรด
1152100026 ศักดิ์สุนันท์วิทยา ลำปาง แม่พริก แม่พริก
1152100027 ผดุงรัตน์วัดสันฐาน ลำปาง แม่ทะ ป่าตัน
1152100028 สมฤทัยวิทยาลำปาง ลำปาง ห้างฉัตร ปงยางคก
1152100029 ลำปางเทคโนโลยี ลำปาง เมืองลำปาง พระบาท
1152100030 ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ลำปาง เมืองลำปาง ชมพู
1152100031 เถินเทคโนโลยีพณิชยการ ลำปาง เถิน ล้อมแรด
1152100032 การศึกษาคนตาบอดลำปาง ลำปาง เมืองลำปาง พระบาท
1152100033 ศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ ลำปาง เถิน ล้อมแรด
1152100034 ประชาวิทย์ ลำปาง เมืองลำปาง สบตุ๋ย
1152100087 อนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง เมืองลำปาง สวนดอก
1152100088 สุนทรศึกษา ลำปาง แม่ทะ ป่าตัน
1152100089 วิสิฐวิทยา(วัดนางแล) ลำปาง ห้างฉัตร ห้างฉัตร
1153100001 อนุบาลคริสเตียนอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ
1153100002 เปี่ยมเมธีวิทยาคาร อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ
1153100005 เจริญวิทยา อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ วังกะพี้
1153100006 ภราดานุสรณ์ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ
1153100007 พิศาลศึกษาวิทยา อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ
1153100008 หวัวเฉียว อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ
1153100010 จรัสศิลป์ อุตรดิตถ์ พิชัย ในเมือง
1153100012 อุตรดิตถ์เทคโนโลยี อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ
1153100013 สหคริสเตียน อุตรดิตถ์ น้ำปาด แสนตอ
1153100014 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ บ้านเกาะ
1153100018 อุตรดิตถ์คริสเตียน อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าเสา
1153100019 อนุบาลดวงใจลูกรัก อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าเสา
1154100001 เทพพิทักษ์วิทยา แพร่ เมืองแพร่ ในเวียง
1154100002 อนุบาลเพ็ญรัต แพร่ เมืองแพร่ ในเวียง
1154100003 มารดาอุปถัมภ์ แพร่ เมืองแพร่ ในเวียง
1154100004 อนุบาลพรกมล แพร่ เมืองแพร่ ทุ่งโฮ้ง
1154100007 อนุบาลน้ำทอง แพร่ เมืองแพร่ นาจักร
1154100008 เจริญราษฎร์ แพร่ เมืองแพร่ ในเวียง
1154100009 อนุบาลร้องกวาง แพร่ ร้องกวาง ร้องกวาง
1154100011 ระเบียบพิทยา แพร่ ลอง ห้วยอ้อ
1154100012 อนุบาลผ่องศรี แพร่ ลอง ปากกาง
1154100013 อนุบาลเทพกมล แพร่ ลอง ห้วยอ้อ
1154100014 เทพนารี แพร่ สูงเม่น สูงเม่น
1154100015 อนุพงศ์พัชรินทร์ แพร่ สูงเม่น สูงเม่น
1154100017 เทพนารีแผนกประถมศึกษา แพร่ สูงเม่น พระหลวง
1154100019 อนุบาลภาวนา แพร่ เด่นชัย แม่จั๊วะ
1154100020 อนุบาลธนารัตน์ แพร่ สอง บ้านกลาง
1154100021 อนุบาลอำนวยพร แพร่ สอง บ้านกลาง
1154100022 พณิชยการลานนาและเทคโนโลยีแพร่ แพร่ เมืองแพร่ เหมืองหม้อ
1154100023 บริหารธุรกิจพณิชยการแพร่ แพร่ เมืองแพร่ ในเวียง
1154100024 เจริญศิลป์ แพร่ เมืองแพร่ ในเวียง
1154100025 สอนคนตาบอดสัตติจินตนาจังหวัดแพร่ แพร่ เด่นชัย แม่จั๊วะ
1154100026 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ แพร่ เมืองแพร่ นาจักร
1154100027 พัทธกมลพิทยา แพร่ ลอง ห้วยอ้อ
1154100051 อนุบาลธนาวิทย์ แพร่ วังชิ้น วังชิ้น
1155100001 นันทบุรีวิทยา น่าน เมืองน่าน ในเวียง
1155100002 อนุบาลอยู่วิทยา น่าน เมืองน่าน ในเวียง
1155100003 น่านคริสเตียนศึกษา น่าน เมืองน่าน ในเวียง
1155100004 พระคุณานุบาลแม่จริม น่าน แม่จริม หนองแดง
1155100005 อนุบาลจริยปัญญา น่าน ปัว วรนคร
1155100006 อนุบาลอิมมานูเอล น่าน ปัว ปัว
1155100007 อนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ น่าน ปัว ปัว
1155100008 อนุบาลสุวรรณรัตน์ น่าน ท่าวังผา ท่าวังผา
1155100009 อนุบาลสุภาพวิทยา น่าน ท่าวังผา ป่าคา
1155100010 อนุบาลนิธากร น่าน ท่าวังผา ท่าวังผา
1155100011 อนุบาลกุลหทัย น่าน เวียงสา กลางเวียง
1155100012 พรรณทิพย์วิทยา น่าน เวียงสา กลางเวียง
1155100013 อนุบาลทะกอง น่าน ทุ่งช้าง และ
1155100015 อิมมานูเอลเชียงกลาง น่าน เชียงกลาง เชียงกลาง
1155100016 อนุบาลประภาพรรณ น่าน เชียงกลาง เปือ
1155100018 ซินจง น่าน เมืองน่าน ในเวียง
1155100019 นิธิวิทย์ น่าน เมืองน่าน ไชยสถาน
1156100001 พินิตประสาธน์ พะเยา เมืองพะเยา เวียง
1156100002 อนุบาลดรุณวิทยา พะเยา เมืองพะเยา ท่าวังทอง
1156100003 บุญสิษฐ์วิทยา พะเยา เมืองพะเยา เวียง
1156100005 ไชยพันธ์พงษ์พิทยา พะเยา เมืองพะเยา บ้านต๋อม
1156100006 อนุบาลบ้านสวนเด็ก พะเยา เมืองพะเยา บ้านต๋อม
1156100007 จุนวิทยา พะเยา จุน ห้วยข้าวก่ำ
1156100008 สิรภัทรศึกษา พะเยา เชียงคำ หย่วน
1156100009 สาธิตวิทยาเชียงคำ พะเยา เชียงคำ หย่วน
1156100010 อนุบาลคุณากรวิทยา พะเยา เชียงคำ หย่วน
1156100011 ปิยมิตรวิทยา พะเยา เชียงคำ หย่วน
1156100012 วัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า พะเยา ดอกคำใต้ บุญเกิด
1156100013 อนุบาลศรีชัยวิทยา พะเยา ดอกคำใต้ ดอกคำใต้
1156100015 ไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี พะเยา เมืองพะเยา แม่ต๋ำ
1156100016 บริหารธุรกิจพะเยา พะเยา เมืองพะเยา ท่าวังทอง
1156100017 ศรีวิราชพณิชยการเทคโนโลยี พะเยา ดอกคำใต้ ดอกคำใต้
1156100018 ประชาบำรุง พะเยา เมืองพะเยา ท่าวังทอง
1156100019 อนุบาลสุนทรารม พะเยา แม่ใจ แม่ใจ
1156100067 อนุบาลจำเนียรวิทยา พะเยา เมืองพะเยา แม่ใส
1156100069 ปิยมาตย์ พะเยา เมืองพะเยา แม่นาเรือ
1156100071 อนุบาลหฤทัยวิทยา พะเยา เชียงคำ หย่วน
1156100072 อนุบาลคริสเตียนบ้านร่มเย็น พะเยา เชียงคำ เชียงบาน
1157100001 อนุบาลปรียาพร เชียงราย เมืองเชียงราย นางแล
1157100002 เชียงรายวิทยาคม เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1157100003 ปิติศึกษา เชียงราย เมืองเชียงราย ริมกก
1157100004 อนุบาลร่วมใจ เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
1157100005 อนุบาลฉัตรมงคล เชียงราย เมืองเชียงราย บ้านดู่
1157100006 อนุบาลอำไพ เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
1157100008 อนุบาลพรรณี เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
1157100010 มารีย์รักษ์เชียงราย เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
1157100011 กองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
1157100012 อนุบาลบัณฑิตศึกษา เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1157100013 สันติวิทยา เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
1157100014 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ เชียงราย เมืองเชียงราย ริมกก
1157100015 อนุบาลเด็กก้าวหน้า เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
1157100016 อนุบาลหทัยชนก เชียงราย เวียงชัย เมืองชุม
1157100017 อนุบาลศุภลักษณ์ เชียงราย เวียงชัย เวียงชัย
1157100018 ลูกรักเชียงของ เชียงราย เชียงของ เวียง
1157100019 คริสเตียนแสงประทีป เชียงราย เชียงของ ห้วยซ้อ
1157100020 กิตติคุณเทิงวิทยา เชียงราย เทิง เวียง
1157100021 เด็กดีพิทยาคม เชียงราย เทิง เวียง
1157100023 อนุบาลศิริวัฒนา เชียงราย พาน เมืองพาน
1157100024 อนุบาลคำนวณ เชียงราย พาน เมืองพาน
1157100025 ศิริมาตย์เทวี เชียงราย พาน เมืองพาน
1157100027 อนุบาลอรุณี เชียงราย พาน แม่เย็น
1157100028 อนุบาลวัดเหมืองง่า(ฤทธิไกรอุปถัมภ์) เชียงราย พาน สันติสุข
1157100029 อนุบาลคริสเตียนสันกอง เชียงราย ป่าแดด โรงช้าง
1157100030 อนุบาลสุชาดา เชียงราย แม่จัน ศรีค้ำ
1157100031 อนุบาลบ้านคุณหนู เชียงราย แม่จัน ป่าตึง
1157100032 อนุบาลอำพร เชียงราย แม่จัน แม่จัน
1157100033 อนุบาลสุภาพรรณ เชียงราย เชียงแสน เวียง
1157100034 บุญพิทักษ์ เชียงราย เชียงแสน เวียง
1157100035 มานิตวิทยา เชียงราย แม่สาย ห้วยไคร้
1157100036 อนุบาลนิมิตใหม่ เชียงราย แม่สาย แม่สาย
1157100037 ดรุณราษฎร์วิทยา เชียงราย แม่สาย เวียงพางคำ
1157100038 พรพิกุลพิทยา เชียงราย แม่สาย แม่สาย
1157100039 อนุบาลเฟื่องฟ้า เชียงราย แม่สาย ห้วยไคร้
1157100040 อนุบาลสวนเด็กแม่สรวย เชียงราย แม่สรวย ป่าแดด
1157100041 อนุบาลเรืองปัญญา เชียงราย แม่สรวย เจดีย์หลวง
1157100042 นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย เวียงป่าเป้า ป่างิ้ว
1157100043 ความหวังเวียงป่าเป้า เชียงราย เวียงป่าเป้า สันสลี
1157100044 อนุบาลพญาเม็งราย เชียงราย พญาเม็งราย แม่เปา
1157100045 อนุบาลกฤษณา เชียงราย ขุนตาล ต้า
1157100046 เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย
1157100048 พณิชยการเชียงราย เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง
1157100049 โปลิเทคนิคเชียงราย เชียงราย เวียงชัย เวียงชัย
1157100050 อาชีวศึกษาแม่สาย เชียงราย แม่สาย โป่งงาม
1157100051 สหศาสตร์ศึกษา เชียงราย เมืองเชียงราย ริมกก
1157100052 ธารทิพย์ เชียงราย เมืองเชียงราย ท่าสุด
1157100053 วัฒน์ศึกษา เชียงราย พาน เมืองพาน
1157100054 อนุบาลลูกรัก เชียงราย ป่าแดด ป่าแดด
1157100055 อนุบาลบ้านรักเด็ก เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียงกาหลง
1157100056 วิศานุสรณ์ เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง
1157100142 เอกทวีวิทย์ เชียงราย แม่สาย แม่สาย
1157100143 วัดจอเจริญสุขุมวาท เชียงราย เวียงชัย ดอนศิลา
1157100145 มารีย์รักษ์เชียงรายแผนกประถม-มัธยม เชียงราย เมืองเชียงราย ริมกก
1157100146 วิรุณบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีเชียงราย เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย
1157100147 เชียงแสนอาคาเดมี เชียงราย เชียงแสน เวียง
1157100149 เฟื่องฟ้าวิทยา เชียงราย แม่สาย ห้วยไคร้
1157100150 ชัยศิษย์บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี เชียงราย เชียงของ เวียง
1157100151 พระกุมารเยซูเชียงของ เชียงราย เชียงของ เวียง
1157100152 อนุบาลสุขเจริญพิทยา เชียงราย พญาเม็งราย ไม้ยา
1157100153 ลูกรักชฎาภัทร เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อ
1157100155 สุขสันต์ เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียง
1157100157 อนุบาลบ้านลูกรัก เชียงราย แม่จัน แม่จัน
1157100158 วรรณศรวิทยา เชียงราย เวียงแก่น ม่วงยาย
1158100001 อนุบาลจรัสศรี แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน จองคำ
1158100002 อนุบาลบรรณวิทย์ แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน จองคำ
1158100003 อนุบาลสิริอัมพร แม่ฮ่องสอน ปาย เวียงใต้
1158100004 อนุบาลธารทิพย์ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง บ้านกาศ
1158100005 อนุบาลกฤษณพรรณ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง บ้านกาศ
1158100006 พุทธเกษตร แม่ฮ่องสอน ขุนยวม ขุนยวม
1160100001 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ
1160100002 วิสุทธิศึกษา นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ
1160100003 อนุบาลพัดทอง นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ หนองปลิง
1160100004 เทคนิคธุรกิจปากน้ำโพ นครสวรรค์ หนองบัว หนองกลับ
1160100005 อนุบาลนพคุณนครสวรรค์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ออก
1160100006 สหวิทยาศึกษา นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ หนองปลิง
1160100007 แสงสวรรค์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก
1160100008 อนุบาลสมบูรณ์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ
1160100009 ประชานุเคราะห์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก
1160100010 ยุวบัณฑิตวิทยา นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ
1160100011 ดรุณศึกษา นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ
1160100012 วิชาวดี นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ
1160100013 อนุศาสน์สวรรค์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก
1160100014 มารีย์วิทยา นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ
1160100015 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ
1160100017 จำลองวิทย์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ
1160100018 โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ
1160100019 อนุชนวัฒนา นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ
1160100020 อนุบาลปราณีวิทยา นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ หนองกรด
1160100021 โกรกพระพิทยาคม นครสวรรค์ โกรกพระ โกรกพระ
1160100022 วันทาศิริศึกษา นครสวรรค์ ชุมแสง ชุมแสง
1160100023 ขวัญชัยทับกฤช นครสวรรค์ ชุมแสง ทับกฤช
1160100024 สหวิทยานุสรณ์ นครสวรรค์ ชุมแสง ชุมแสง
1160100025 สหสาธิต นครสวรรค์ ชุมแสง ชุมแสง
1160100026 พรหมอนุสรณ์ นครสวรรค์ หนองบัว หนองกลับ
1160100027 เยาวชนพัฒนา นครสวรรค์ บรรพตพิสัย เจริญผล
1160100028 ปวีณาวิทยา นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว
1160100029 อุตสาหะวิทยา นครสวรรค์ ตาคลี ช่องแค
1160100030 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ตาคลี ตาคลี
1160100031 อำนวยวิทย์ นครสวรรค์ ตาคลี ตาคลี
1160100032 จันทนานุสรณ์ นครสวรรค์ ตาคลี ตาคลี
1160100033 จันทร์ฉายวิทยา นครสวรรค์ ตาคลี ช่องแค
1160100034 ปรียาโชติ นครสวรรค์ ตาคลี ตาคลี
1160100036 วรนาถพิทยา นครสวรรค์ ตาคลี ตาคลี
1160100037 พินิจอนุสรณ์โรงเรียนการกุศลในพุทธศาสนา นครสวรรค์ ตาคลี ตาคลี
1160100038 ประดับวิทย์ นครสวรรค์ ตาคลี ตาคลี
1160100039 เสรีวิทยา นครสวรรค์ ท่าตะโก ท่าตะโก
1160100040 สามมิตร นครสวรรค์ ท่าตะโก ท่าตะโก
1160100041 กิจจานุศาสตร์ นครสวรรค์ ไพศาลี สำโรงชัย
1160100042 นิมิตศึกษา นครสวรรค์ ไพศาลี ไพศาลี
1160100043 วัดโคกเดื่อวิทยา นครสวรรค์ ไพศาลี โคกเดื่อ
1160100044 จิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ นครสวรรค์ ไพศาลี ตะคร้อ
1160100045 ศรีอุทิศวิทยา นครสวรรค์ ไพศาลี สำโรงชัย
1160100046 พยุหะวิทยา นครสวรรค์ พยุหะคีรี พยุหะ
1160100047 อินทารามวิทยา นครสวรรค์ พยุหะคีรี พยุหะ
1160100048 บูรพาศึกษา นครสวรรค์ ลาดยาว ลาดยาว
1160100049 อนุบาลเสริมสวัสดิ์วิทยา นครสวรรค์ ลาดยาว ลาดยาว
1160100050 รังสรรค์วิทยา นครสวรรค์ ตากฟ้า ตากฟ้า
1160100051 พิพัฒน์ศึกษา นครสวรรค์ ตากฟ้า สุขสำราญ
1160100052 พณิชยการนครสวรรค์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก
1160100053 เทคโนโลยีภาคเหนือ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก
1160100054 สหนครสวรรค์พณิชยการ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ
1160100055 พณิชยการวิริยาลัยนครสวรรค์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ หนองกรด
1160100056 บริหารธุรกิจนครสวรรค์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ออก
1160100057 เทคโนโลยีนครสวรรค์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ
1160100058 เทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ หนองกรด
1160100059 พาณิชสงเคราะห์ นครสวรรค์ ชุมแสง ชุมแสง
1160100060 เคี่ยวมิ้นเซียะเซี่ยว นครสวรรค์ ตาคลี ช่องแค
1160100061 จงซันเซียะเซียว นครสวรรค์ ตาคลี ตาคลี
1160100062 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ บ้านมะเกลือ
1160100063 สัมมาสิกขาศาลีอโศก นครสวรรค์ ไพศาลี โคกเดื่อ
1160100064 เพ็ชรจินดาวิทยา นครสวรรค์ ไพศาลี ตะคร้อ
1160100108 อนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ปากน้ำโพ
1161100001 อนุศิษย์วิทยา4 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี สะแกกรัง
1161100002 อนุศิษย์วิทยา3 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยใหม่
1161100004 พิทักษ์ศิษย์วิทยา อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยใหม่
1161100005 อุทัยวิทยาลัย อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยใหม่
1161100006 อนุบาลรจนา อุทัยธานี ทัพทัน ตลุกดู่
1161100007 ทองประสาทเวทย์ อุทัยธานี หนองฉาง หนองฉาง
1161100008 อนุบาลสีฟ้า อุทัยธานี บ้านไร่ บ้านไร่
1161100009 จตุพร อุทัยธานี บ้านไร่ บ้านไร่
1161100010 อนุบาลรัศมี อุทัยธานี บ้านไร่ เมืองการุ้ง
1161100017 พระสุธรรมยานเถระวิทยา อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี น้ำซึม
1161100018 เชษฐศิลป์บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยใหม่
1161100019 สีฟ้าพัฒนวิทย์ อุทัยธานี บ้านไร่ บ้านไร่
1161100020 อนุบาลศรีลานสัก อุทัยธานี ลานสัก ลานสัก
1162100001 จงสวัสดิ์เจริญวิทยา กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง
1162100002 วัฒนศิริวิทยา กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ไตรตรึงษ์
1162100003 เพ็ชระศึกษา กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร นครชุม
1162100004 วรนาถวิทยากำแพงเพชร กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง
1162100005 กาญจนะศึกษา กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง
1162100006 เจริญสุขอุดมวิทยา กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร คลองแม่ลาย
1162100007 องอาจวิทยา กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง
1162100008 อนุบาลวาริน กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง
1162100009 อนุบาลอุทิศศึกษา กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง
1162100010 อนุบาลจุฬารัตน์ กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง
1162100011 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร หนองปลิง
1162100012 อนุบาลภู่ขจร กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง
1162100013 อนุบาลไอรฎา กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ไตรตรึงษ์
1162100014 อนุบาลสมฤดี กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง
1162100015 ภู่ขจร กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง
1162100017 ภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ในเมือง
1162100018 วรรณวัฒน์ศึกษา กำแพงเพชร คลองลาน คลองน้ำไหล
1162100019 วชิรนิติโสภณ กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร
1162100020 สุมนเมธี กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ป่าพุทรา
1162100021 อุทิศศึกษา กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี โค้งไผ่
1162100022 ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร
1162100023 อนุบาลจิตรวีศึกษา กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร
1162100025 รังษีวิทยา กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร
1162100026 อนุบาลฑิฆัมพร กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร
1162100027 วัชรสหศึกษา กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ป่าพุทรา
1162100028 อนุบาลธัญรดา กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ป่าพุทรา
1162100029 สหะราษฎร์ศึกษา กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง
1162100030 มิตรอารีวิทยาสิน กำแพงเพชร คลองขลุง วังแขม
1162100031 เทพผดุงศิษย์ศึกษา กำแพงเพชร คลองขลุง วังยาง
1162100032 อนุบาลมิ่งขวัญ กำแพงเพชร คลองขลุง วังแขม
1162100033 ดรุณานุกูล กำแพงเพชร พรานกระต่าย พรานกระต่าย
1162100034 อนุบาลธรรมรัตน์ กำแพงเพชร พรานกระต่าย ถ้ำกระต่ายทอง
1162100035 ดรุณานุกูลหัวถนน กำแพงเพชร พรานกระต่าย พรานกระต่าย
1162100036 อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ กำแพงเพชร ลานกระบือ ลานกระบือ
1162100037 อนุบาลธัญญาดา กำแพงเพชร โกสัมพีนคร โกสัมพี
1162100038 ปัทมดรุณวิทย์ กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร หนองปลิง
1162100039 อนุบาลสมนึก กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ไตรตรึงษ์
1162100040 ตรีจุฬาศึกษา กำแพงเพชร ไทรงาม หนองคล้า
1163100001 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ตาก เมืองตาก ระแหง
1163100002 อนุบาลสีห์อักษร ตาก เมืองตาก เชียงเงิน
1163100005 กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ตาก เมืองตาก หนองบัวใต้
1163100006 ตากกวง ตาก เมืองตาก หนองหลวง
1163100007 ธรรมราชานุสรณ์ ตาก บ้านตาก ตากออก
1163100009 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด
1163100010 อิสลามศึกษา ตาก แม่สอด แม่สอด
1163100011 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ตาก แม่สอด แม่สอด
1163100012 ภัทรวิทยา ตาก แม่สอด ท่าสายลวด
1163100013 ศิริวรรณศึกษา ตาก แม่สอด แม่สอด
1163100014 อนุบาลราษฎร์อุทิศ(ปวยมิ้ง) ตาก แม่สอด แม่สอด
1163100016 อนุบาลการุณย์ ตาก แม่สอด แม่สอด
1163100018 พลูหลวงวิทยา ตาก เมืองตาก หนองหลวง
1163100019 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) ตาก แม่สอด แม่สอด
1163100020 ปรีชาญาณศึกษาพบพระ ตาก พบพระ ช่องแคบ
1163100021 สันถวไมตรีศึกษา ตาก แม่สอด แม่สอด
1163100022 อนุบาลร่มฉัตร ตาก วังเจ้า เชียงทอง
1163100023 อนุบาลสิริโรจนา ตาก พบพระ พบพระ
1163100033 อนุบาลเพ็ชระ ตาก วังเจ้า เชียงทอง
1163100034 คริสเตียนแม่หละโกร ตาก ท่าสองยาง แม่หละ
1163100035 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) ตาก แม่สอด พระธาตุผาแดง
1164100001 อนุบาลสายธรรม สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี
1164100002 สายธรรม สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี
1164100003 อนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า
1164100004 พณิชยการสุโขทัยธานี สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี
1164100006 กวางตง สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี
1164100008 อนุบาลสมประสงค์ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย หาดเสี้ยว
1164100009 ศรีสำโรงวิทยา สุโขทัย ศรีสำโรง คลองตาล
1164100010 พุ่ยฮัว สุโขทัย ศรีสำโรง คลองตาล
1164100011 พระหฤทัยสวรรคโลก สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
1164100012 อนุบาลเบญจมาศ สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
1164100013 ป้วยมิ้ง สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
1164100014 กวางวา สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
1165100001 ผดุงราษฎร์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1165100002 เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1165100004 อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1165100005 ไทยกล้าวิทยา พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1165100006 อนุบาลประชาราษฎร์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1165100008 อนุบาลวังจันทน์ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1165100011 อนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1165100012 โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1165100013 ธีรธาดาพิษณุโลก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก สมอแข
1165100014 ธีรธาดาปฐมวัยและภาษาต่างประเทศพิษณุโลก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1165100015 เทคนิคพณิชยการพิษณุโลก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1165100016 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1165100017 สิ่นหมิน พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1165100018 ศึกษาวิทย์ พิษณุโลก นครไทย นครไทย
1165100019 อนุบาลจันทราพระกิตติคุณ พิษณุโลก นครไทย นครไทย
1165100020 จันทราพระกิตติคุณ พิษณุโลก นครไทย นครไทย
1165100021 อินทุภูติพิทยา พิษณุโลก พรหมพิราม พรหมพิราม
1165100023 อินทุภูติพิทยา(หนองตม) พิษณุโลก พรหมพิราม มะต้อง
1165100024 ญาณนเรศว์รพิทยาคม พิษณุโลก วัดโบสถ์ ท่างาม
1165100025 เอ.เจ.เนินมะปราง พิษณุโลก เนินมะปราง เนินมะปราง
1165100026 อนุบาลปาริมาพิษณุโลก พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
1165100027 ธีรบัญชร พิษณุโลก วังทอง แก่งโสภา
1166100001 อนุบาลธรรมศาสตร์ พิจิตร เมืองพิจิตร ในเมือง
1166100003 ราษฎร์บำรุง พิจิตร เมืองพิจิตร ในเมือง
1166100005 พิจิตรอินเตอร์ พิจิตร เมืองพิจิตร ในเมือง
1166100006 อนุบาลวชิร พิจิตร เมืองพิจิตร ในเมือง
1166100007 อนุบาลจอมขวัญ พิจิตร เมืองพิจิตร ในเมือง
1166100008 อนุบาลวชิรวิทย์ พิจิตร เมืองพิจิตร ในเมือง
1166100009 ยอแซฟพิจิตร พิจิตร เมืองพิจิตร ท่าหลวง
1166100010 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิจิตร พิจิตร เมืองพิจิตร ในเมือง
1166100011 จันทวิทยา พิจิตร ตะพานหิน ตะพานหิน
1166100012 ราษฎร์วิทยา พิจิตร ตะพานหิน ทุ่งโพธิ์
1166100013 นรบุตรศึกษา พิจิตร ตะพานหิน ตะพานหิน
1166100014 ดรุณบัณฑิตพิทยา พิจิตร ตะพานหิน ห้วยเกตุ
1166100015 บัณฑิตศึกษาลัย พิจิตร ตะพานหิน ห้วยเกตุ
1166100016 เทพประทาน พิจิตร ตะพานหิน หนองพยอม
1166100018 หัวเฉียว พิจิตร ตะพานหิน ตะพานหิน
1166100019 โถงจื้อบางมูลนาก(สหสงเคราะห์วิทยา) พิจิตร บางมูลนาก บางมูลนาก
1166100020 เยาวชนศึกษา พิจิตร ทับคล้อ เขาทราย
1166100021 อนุบาลสุธินี พิจิตร ทับคล้อ เขาทราย
1166100022 อนุบาลพุทธชาติ พิจิตร วชิรบารมี บ้านนา
1166100023 สิริวัฒนาบริหารธุรกิจและพณิชยการ พิจิตร ตะพานหิน ห้วยเกตุ
1166100024 สิริวัฒนา พิจิตร ตะพานหิน ห้วยเกตุ
1166100025 บุญส่งวิทยานุสรณ์ พิจิตร ตะพานหิน วังหลุม
1167100001 ประสิทธิ์วิทยา เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ในเมือง
1167100002 โฆษิตวิทยา เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ในเมือง
1167100003 สำราญราษฎร์วิทยา เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ในเมือง
1167100004 โลมนิลวงศ์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ วังชมภู
1167100005 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ชอนไพร
1167100006 วัชรชัย เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ในเมือง
1167100008 กิตติพิทยา เพชรบูรณ์ ชนแดน ตะกุดไร
1167100009 เสรีศึกษา เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน
1167100010 ดงขุยวิริยานุสรณ์ เพชรบูรณ์ ชนแดน ตะกุดไร
1167100011 ศรีชนแดน เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน
1167100012 ผดุงวิทย์ เพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มสัก
1167100013 เมตตาศึกษา เพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มสัก
1167100014 พอจิตวิทยา เพชรบูรณ์ หล่มสัก น้ำชุน
1167100015 อนุบาลทิพยาหล่มสัก เพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มสัก
1167100016 แก้วนิมิตวิทยา เพชรบูรณ์ หล่มสัก น้ำชุน
1167100017 เมตตาวิทยา เพชรบูรณ์ หล่มสัก หนองไขว่
1167100018 ฤทัยทิพย์ เพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มสัก
1167100019 เมตตาชนูปถัมภ์ เพชรบูรณ์ หล่มสัก บ้านกลาง
1167100020 หยกฟ้า เพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มสัก
1167100021 บูรณวิทยา เพชรบูรณ์ หล่มเก่า หล่มเก่า
1167100022 อนุบาลสุภาพพิทยา เพชรบูรณ์ หล่มเก่า หล่มเก่า
1167100023 ใจจำนงศึกษา เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี พุเตย
1167100024 บุญญรักษ์วรานุสรณ์ เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี พุเตย
1167100025 ปาลพันธุ์วิทยา เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง
1167100026 วิทยานนท์ศึกษา เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี พุขาม
1167100027 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี น้ำร้อน
1167100028 สัมพันธ์วิทยา เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง
1167100029 อนุบาลกาญจนาวิทยา เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง
1167100031 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีบุญญรักษ์ เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี พุเตย
1167100032 เพชรพินิตศึกษา เพชรบูรณ์ ศรีเทพ สระกรวด
1167100033 ศิริวัฒน์วิทยา เพชรบูรณ์ ศรีเทพ สระกรวด
1167100034 อนุบาลกิลาพร เพชรบูรณ์ ศรีเทพ สระกรว