แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ 18-25 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี 46 ปีขึ้นไป
3. การศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
4. อาชีพ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน ประชาชนทั่วไป อื่นๆ

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประเด็นวัดความพึงพอใจ น้อยที่สุด
(1)
น้อย
(2)
ปานกลาง
(3)
มาก
(4)
มากที่สุด
(5)
1. ด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ
1.1 สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย ขั้นตอนในการบริการมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
1.2 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
1.3 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
2.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจบริการ
2.3 ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
2.4 มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 ความสะดวกในการขอรับบริการตามช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และเว็บไซต์
3.2 ความเพียงพอของช่องทางการติดต่อขอรับบริการ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และเว็บไซต์
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
4.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับการบริการที่คุ้มค่า
4.3 ผลการให้บริการในภาพรวม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการ