จดทะเบียน

ข้อมูลขอขึ้นทะเบียน
เขียนที่ * :
วันที่ * :
ข้าพเจ้า (ชื่อองค์กร) * :
นิติบุคคลประเภท * :
ประเภทอื่น ๆ ระบุ * :
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้
ณ จังหวัด * :
วันที่จดทะเบียน * :
เลขที่ทะเบียน * :
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
เลขที่ * :
ตรอก/ซอย * :
ถนน * :
จังหวัด * :
เขต/อำเภอ * :
แขวง/ตำบล * :
รหัสไปรษณีย์ * :
ประเทศ * :
เบอร์โทรศัพท์ * :
เบอร์โทรสาร :
ที่อยู่สำนักงานสาขา
เลขที่ :
ตรอก/ซอย :
ถนน :
จังหวัด * :
เขต/อำเภอ * :
แขวง/ตำบล * :
รหัสไปรษณีย์ :
ประเทศ :
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์โทรสาร :
ตัวแทนขององค์กรเอกชน
คำนำหน้า :
(อื่น ๆ) ระบุ :
ชื่อ * :
นามสกุล * :
อายุ * :
สัญชาติ * :
บัตรประจำตัว * :
ประเภทอื่น ๆ ระบุ :
บัตรเลขที่ * :
ออกให้ ณ อำเภอ/เขต * :
ออกให้ ณ จังหวัด * :
อยู่บ้านเลขที่ * :
ตรอก/ซอย * :
ถนน * :
จังหวัด * :
เขต/อำเภอ * :
แขวง/ตำบล * :
รหัสไปรษณีย์ * :
เบอร์โทรศัพท์ * :
อีเมล * :
ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ความเชี่ยวชาญ :
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ด้าน โดยเรียงลำดับความสำคัญ 1 คือสำคัญมากที่สุด)
ด้านทรัพยากรดิน   
ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ   
ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน   
ด้านทรัพยากรพลังงาน   
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   
ด้านความหลากลายทางชีวภาพ   
ด้านทรัพยากรป่าไม้   
ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า   
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
ด้านการบริหารจัดการขยะ   
ด้านมลภาวะ   
ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
ด้านอื่น ๆ   
เอกสารหลักฐาน
เอกสาร คส.1 :
สำเนาใบสาคัญแสดงการเป็นนิติบุคคล :
สาเนาข้อบังคับ
ขององค์กรเอกชน :
สำเนาหลักฐาน
การเป็นตัวแทนองค์กร :

หลักฐานแสดงผล
การดำเนินกิจกรรม :

(ผลการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง หรือส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา และเป็นประจักษ์ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี)
ประวัติและแผนการดำนเนินการ :
(ประวัติความเป็นมาขององค์กร โครงสร้างขององค์กร คณะกรรมการ วัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร รายละเอียดแผนการดำเนินงาน ระยะ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี)
หนังสือรับรองยืนยันสถานะ :
(หนังสือรับรองยืนยันสถานะการเป็นองค์กรเอกชนที่มีการดำเนินการด้านการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง หรือส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเฉพาะด้านที่ได้ระบุมา)
เอกสารอื่น ๆ * :
เช่น หนังสือนำขอจดทะเบียนถึงอธิบดี* / ประวัติ-โครงสร้าง /
หนังสือรับรองการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม* (กรณีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลน้อยกว่า 3 ปี) / อื่น ๆ

หมายเหตุ:
- (*) หมายถึง เอกสารที่ต้องแนบ
- ถ้ามีมากกว่า 1 ไฟล์กรุณา zip รวมกันมาเป็น 1 ไฟล์
ตัวอย่างภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมที่ 1 :
ภาพตัวอย่าง

ภาพกิจกรรมที่ 2 :
ภาพตัวอย่าง

ภาพกิจกรรมที่ 3 :
ภาพตัวอย่าง

ภาพกิจกรรมที่ 4 :
ภาพตัวอย่าง

ภาพกิจกรรมที่ 5 :
ภาพตัวอย่าง

ภาพหน่วยงาน และพิกัดองค์กร
ภาพองค์กร :
ภาพตัวอย่าง
โลโก้องค์กร :
ภาพตัวอย่าง
เว็บไซต์ URL :
<< หาตำแหน่งพิกัดปัจจุบันจากเครื่องที่ใช้งาน >>            << หาตำแหน่งพิกัดตามที่อยู่สำนักงานใหญ่ >>
พิกดัละติจูด :*
พิกัดลองจิจูด : *
<< แสดงตำแหน่งบน Google Map >>
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ :
แบบสำรวจความพึงพอใจ
มากที่สุด         มาก         ปานกลาง         น้อย         น้อยที่สุด
ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดเผยข้อมูลการจดทะเบียน
      และขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกไว้ข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ