รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 4/2546
วันที่จดทะเบียน : 10 มกราคม 2546
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000098
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 8/1
ถนน : กรุงเกษม
แขวง/ตำบล : วัดสามพระยา
เขต/อำเภอ : พระนคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10200
เบอร์โทรศัพท์ : 02-280-1812 , 02-280-0557
เบอร์โทรสาร : 02-282-8877
อีเมล์ : gseiorth@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : ดร.
ชื่อ : บัณฑูร
นามสกุล : เศรษฐศิโรตม์
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 8/1
ถนน : กรุงเกษม
แขวง/ตำบล : วัดสามพระยา
เขต/อำเภอ : พระนคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10200
เบอร์โทรศัพท์ : 02-280-1812
อีเมล์ : gseiorth@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
3 ด้านมลภาวะ
4 ด้านอื่น ๆ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-