รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิการศึกษาไทย
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 5/2545
วันที่จดทะเบียน : 7 กุมภาพันธ์ 2545
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000085
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 30/08/2564
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 193
หมู่ : 2
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : อุโมงค์
เขต/อำเภอ : เมืองลำพูน
จังหวัด : ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ : 51150
เบอร์โทรศัพท์ : 0928073000
เบอร์โทรสาร : 052030560
ประเทศ : Thailand
ที่อยู่สาขา
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : มารุต
นามสกุล : จาติเกตุ
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 193
หมู่ : 2
ซอย : -
ถนน : -
แขวง/ตำบล : อุโมงค์
เขต/อำเภอ : เมืองลำพูน
จังหวัด : ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ : 51150
อีเมล์ : info@thaied.org
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
2 ด้านการบริหารจัดการขยะ
3 ด้านมลภาวะ
4 ด้านอื่น ๆ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-