รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 13/2538
วันที่จดทะเบียน : 1 พฤศจิกายน 2538
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000048
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12/08/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 59/118-120
ถนน : เอกชัย
แขวง/ตำบล : บางบอน
เขต/อำเภอ : บางบอน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทรศัพท์ : 02-416-8073-4
เบอร์โทรสาร : 02-894-2819
อีเมล์ : aoryaninee@hotmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาง
ชื่อ : ญาณินี
นามสกุล : ขำคีรี
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 59/118-120
ถนน : เอกชัย
แขวง/ตำบล : บางบอน
เขต/อำเภอ : บางบอน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10150
อีเมล์ : aoryaninee@hotmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3 ด้านความหลากลายทางชีวภาพ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-