รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 3/2561
วันที่จดทะเบียน : 30 สิงหาคม 2561
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000274
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 111
หมู่ : 1
แขวง/ตำบล : ละหาร
เขต/อำเภอ : สายบุรี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94110
เบอร์มือถือ : 089-465-3770
อีเมล์ : saiburi2@gmail.com, lamaipattanee@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ : ลม้าย
นามสกุล : มานะการ
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 245/30
หมู่ : 6
แขวง/ตำบล : รูสะมิแล
เขต/อำเภอ : เมืองปัตตานี
จังหวัด : ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ : 94000
เบอร์มือถือ : 089-465-3770
อีเมล์ : lamaipattanee@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรดิน
2 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4 ด้านการบริหารจัดการขยะ
ที่อยู่บนแผนที่
-