รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมคนรักษ์ลุ่มน้ำพัทลุง
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 10/2557
วันที่จดทะเบียน : 24 ตุลาคม 2557
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000267
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 192/1
หมู่ : 12
หมู่บ้าน :
แขวง/ตำบล : ตะโหมด
เขต/อำเภอ : ตะโหมด
จังหวัด : พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ : 93160
เบอร์มือถือ : 062-971-1500
อีเมล์ : a.kaew999@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : อดุลย์
นามสกุล : แก้วคงธรรม
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 192/1
หมู่ : 12
แขวง/ตำบล : ตะโหมด
เขต/อำเภอ : ตะโหมด
จังหวัด : พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ : 93160
เบอร์มือถือ : 062-971-1500
อีเมล์ : a.kaew999@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน
3 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-