รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : สมาคมประมงทะเลสาบอำเภอสทิงพระ
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 9/2557
วันที่จดทะเบียน : 24 ตุลาคม 2557
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : สมาคม
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000266
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 79
หมู่ : 5
แขวง/ตำบล : คูคด
เขต/อำเภอ : สทิงพระ
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90190
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : นาย
ชื่อ : นิทัศน์
นามสกุล : แก้วศรี
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 79
หมู่ : 5
แขวง/ตำบล : คูขุด
เขต/อำเภอ : สทิงพระ
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90190
เบอร์มือถือ : 061-084-0908 , 081-328-3762
อีเมล์ : C36541CF
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่อยู่บนแผนที่
-