รายละเอียดสมาชิก

ข้อมูลจดทะเบียน
ชื่อองค์การ/บุคคล : มูลนิธิ “ป่า – ทะเลเพื่อชีวิต”
สถานะ : จดทะเบียน
เลขทะเบียน NGO : 4/2554
วันที่จดทะเบียน : 25 พฤษภาคม 2554
โลโก้ :
ประเภทนิติบุคคล : มูลนิธิ
จดทะเบียนนิติบุคคลไว้ ณ : -
วันที่จดทะเบียน : -
เลขที่ทะเบียน : 9900000000259
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07/09/2562
ที่อยู่สำนักงานใหญ่
ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : 9/69
หมู่ : 3
ถนน : เลี่ยงเมือง
แขวง/ตำบล : มะขามเตี้ย
เขต/อำเภอ : เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84000
เบอร์โทรศัพท์ : 077-437038
เบอร์มือถือ : 081-397-7442
เบอร์โทรสาร : 077-437-038
อีเมล์ : freedom2551@gmail.com
ประเทศ :
ที่อยู่สาขา
ประเทศ :
ตัวแทนองค์กร
คำนำหน้า : ดร.
ชื่อ : ประวีณ
นามสกุล : จุลภักดี
อายุ : 0
ประเภทบัตรประจำตัว :
ที่อยู่ของตัวแทนองค์กรเลขที่ : 6/69
หมู่ : 3
แขวง/ตำบล : มะขามเตี้ย
เขต/อำเภอ : เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎาร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84000
เบอร์มือถือ : 081-397-7442
อีเมล์ : freedom2551@gmail.com
ด้านความเชี่ยวชาญ
ลำดับ ด้าน
1 ด้านทรัพยากรป่าไม้
2 ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3 ด้านทรัพยากรพลังงาน
4 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รายงานประจำปี
1. รายงานประจำปี 2563 (ปี 2563) ส่งวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่อยู่บนแผนที่
-